Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Tystysgrifau Safle Clwb

Mae ‘Tystysgrif Safle Clwb’ yn caniatáu i glybiau ‘cymhwysol’ gyflenwi alcohol gan neu ar ran clwb i, neu ar orchymyn, aelod o’r clwb/ gwerthu alcohol yn adwerthol gan neu ar ran clwb i westai i aelod o’r clwb  i’w yfed ar y safle lle mae’r gwerthu’n digwydd, adloniant wedi’i reoleiddio a darparu cyfleusterau adloniant.

Er mwyn ymgeisio am Dystysgrif Safle Clwb bydd yn ofynnol i ymgeiswyr wneud y canlynol:-

  1. Cyflwyno ffurflen datganiad ynghyd â ffurflen gais sy’n cynnwys cwblhau atodlen weithredu h.y. disgrifiad byr sy’n egluro sut y bydd y clwb yn gweithredu ac yn unol â’r amcanion trwyddedu.
  2. Cyflwyno cynllun o’r safle.
  3. Cyflwyno’r ffi briodol.
  4. Hysbysebu’r cais. (Enghraifft o Hysbysiad Cyhoeddus).

Gellir rhoi tystysgrifau dan Gynllun Dirprwyo’r Cyngor os na wneir unrhyw sylwadau. Fodd bynnag, os gwneir sylwadau, bydd yr awdurdod lleol yn cynnal gwrandawiad ac yn cyflwyno’r cais gerbron Is-bwyllgor Trwyddedu’r Cyngor er mwyn i’r aelodau ei ystyried os na ellir dod i gytundeb gyda’r ymgeisydd a’r gwrthwynebydd.

Mân Amrywiadau (Trwyddedau Safle a Thystysgrifau Safle Clwb)

Mae proses newydd, fwy syml ar gyfer mân amrywiadau i Drwyddedau Safle a Thystysgrifau Safle Clwb wedi cael ei chyflwyno. Dylai deiliaid trwydded gyfeirio at y Canllawiau Statudol diwygiedig gan DCMS mewn perthynas â’r gwahanol fathau o geisiadau am fân amrywiadau y gellir eu gwneud. Gellir cael ffurflenni cais a chanllawiau ar y dudalen we http://www.homeoffice.gov.uk/publications/alcohol-drugs/alcohol/alcohol-licensing/minor-variations/.

Ffurflenni Cysylltiedig:-

Cyngor a Chanllawiau:-

http://www.homeoffice.gov.uk/drugs/alcohol/alcohol-licences/

Y Gymdeithas Hawliau Perfformio (PRS)

Last Updated: 09/07/2015
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud