Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Trwyddedau Safle

Mae ‘Trwydded Safle’ yn rhoi caniatâd i ddefnyddio safle i gyflenwi alcohol, darparu adloniant wedi’i reoleiddio a darparu lluniaeth yn hwyr yn y nos.

Er mwyn ymgeisio am drwydded safle bydd yn ofynnol i ymgeiswyr wneud y canlynol:-

  1. Cyflwyno ffurflen gais sy’n cynnwys cwblhau atodlen gweithredu h.y. disgrifiad byr sy’n nodi sut y bydd y safle’n gweithredu ac yn unol â’r amcanion trwyddedu.
  2. Cyflwyno cynllun o’r safle.
  3. Cyflwyno’r ffi briodol.
  4. Darparu ffurflen gydsyniad gan y Goruchwylydd Safle Dynodedig (DPS) (os dymunir cyflenwi alcohol ar y safle).
  5. Hysbysebu’r cais (enghraifft o Hysbysiad Cyhoeddus).

Gellir rhoi trwyddedau dan Gynllun Dirprwyo’r Cyngor os na wneir sylwadau. Fodd bynnag, os ceir sylwadau, bydd yr awdurdod trwyddedu’n cynnal gwrandawiad ac yn cyflwyno’r cais Is-bwyllgor Trwyddedu’r Cyngor i gael ei ystyried gan yr aelodau os na ellir dod i gytundeb gyda’r ymgeisydd a’r gwrthwynebydd.

Dan Ddeddf Trwyddedu 2003, mae esemptiadau o’r gofyniad i fod â thrwydded safle, a chaiff y rhain eu rhestru dan yr adran esemptiadau ar y wefan.

Mân Amrywiadau (Trwyddedau Safle a Thystysgrifau Safle Clwb)

Mae proses newydd, fwy syml ar gyfer mân amrywiadau i Drwyddedau Safle a Thystysgrifau Safle Clwb wedi cael ei chyflwyno. Dylai deiliaid trwydded gyfeirio at y Canllawiau Statudol diwygiedig gan yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon mewn perthynas â’r gwahanol fathau o geisiadau am fân amrywiadau y gellir eu gwneud. Mae ffurflenni cais a’r canllawiau i’w cael yn www.home office.gov.uk.

Datgymhwyso’r amodau gorfodol mewn perthynas ag alcohol sy’n ei gwneud yn ofynnol bod â Goruchwylydd Safle Dynodedig (Safleoedd Cymunedol)

Bellach gall safleoedd cymunedol wneud cais i ddileu’r amod gorfodol mewn perthynas ag alcohol sy’n ei gwneud yn ofynnol bod â Goruchwylydd Safle Dynodedig a enwebwyd, ac mae’r newid hwn hefyd yn dileu’r gofyniad i weithredoedd gwerthu alcohol gael eu hawdurdodi gan ddeiliad Trwydded Bersonol. Mae mwy o wybodaeth, ffurflen gais a’r canllawiau diwygiedig i’w cael yn http://www.homeoffice.gov.uk/publications/alcohol-drugs/alcohol/alcohol-licensing/designated-premises-supervisor/

I gael mwy o wybodaeth/canllawiau ynghylch ceisiadau am drwydded safle, cliciwch ar http://www.homeoffice.gov.uk/publications/alcohol-drugs/alcohol/alcohol-licensing/premises/. Fe’ch cynghorir i ddarllen Datganiad o Bolisi Trwyddedu a llyfrynnau gwybodaeth y Cyngor cyn cyflwyno cais.

Ffurflenni Cysylltiedig

Mae Ffurflenni Cais, Cyngor, Canllawiau i Ymgeiswyr/Preswylwyr Lleol/Cyfranogion ar gael yn:-

Cyngor a Chanllawiau

Last Updated: 02/03/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud