Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Hysbysiadau Digwyddiad Dros Dro (TENS)

Mae’r system Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro (TEN) bellach wedi disodli trwyddedau achlysurol. Mae TEN yn caniatáu i safle/clwb gyflenwi alcohol, adloniant wedi’i reoleiddio a darparu lluniaeth yn hwyr yn y nos.

Er mwyn cyflwyno TEN bydd yn ofynnol i ddefnyddiwr y safle wneud y canlynol:-

 1. Cwblhau a chyflwyno’r TEN ar ffurf ddyblyg i’r Adain Trwyddedu a Chofrestru o leiaf 10 niwrnod gwaith clir cyn y digwyddiad. (Sylwer nad yw penwythnosau a gwyliau banc yn cael eu cyfrif fel diwrnod gwaith).
 2. Cyflwyno’r ffi briodol.
 3. Ar yr un pryd, mae’n rhaid i ddefnyddiwr y safle gyflwyno copi o’r TEN i Brif Swyddog yr Heddlu ac Adran Gwarchod y Cyhoedd yn y Cyngor. Sylwer y gall yr Heddlu ac Adran Gwarchod y Cyhoedd wrthwynebu TEN dan yr amcanion trwyddedu

Cyfeiriad ar gyfer cyflwyno’r copi o’r hysbysiad i’r Heddlu yw:-

(1) Yr Uwcharolygydd (Trwyddedu)

Heddlu De Cymru

Rhanbarth ‘F’, Pen-y-bont ar Ogwr

Stryd Bracla

Pen-y-bont ar Ogwr

CF31 1BZ

(2) Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Adran Gwarchod y Cyhoedd

Y Swyddfeydd Dinesig

Stryd yr Angel

Pen-y-bont ar Ogwr

CF31 4WB

 1. Bydd y TEN yn cael ei gydnabod gan yr Adain Trwyddedu a Chofrestru ac yn cael ei ddychwelyd at ddefnyddiwr y safle.

Mae cyfyngiadau amrywiol ac isod ceir manylion y prif gyfyngiadau. Fodd bynnag, mae’r cyfyngiadau llawn i’w cael ar y ‘nodiadau’ ar gefn y ffurflen TEN:-

 • Hyd – gall digwyddiad bara hyd at uchafswm o 168 awr;
 • Gall dim mwy na 499 o bobl gan gynnwys staff fod yn bresennol yn y digwyddiad;
 • Ni ellir defnyddio’r un safle ar fwy na 12 achlysur yn unrhyw flwyddyn galendr (h.y. Ionawr - Rhagfyr);
 • Ceir uchafswm cyfanredol ar gyfer pob safle hefyd, sef 21 diwrnod o ddefnydd ar y cyfan ym mhob blwyddyn galendr;
 • Mae’n rhaid bod o leiaf 24 awr rhwng digwyddiadau ar yr un safle;
 • Dim ond 5 hysbysiad y gall rhywun nad yw’n ddeiliad ‘Trwydded Bersonol’ eu cyflwyno ym mhob blwyddyn galendr.
 • Dim ond 50 hysbysiad y gall deiliad ‘Trwydded Bersonol’ eu cyflwyno ym mhob blwyddyn galendr;
 • Cyfyngiadau ar hysbysiadau a gyflwynir gan ‘Bersonau Cysylltiedig’ – cyfeirier at yr hysbysiadau am ganllawiau pellach.

Dan Ddeddf Trwyddedu 2003, ceir esemptiadau o’r gofyniad i gyflwyno hysbysiad digwyddiad dros dro, a chaiff y rhain eu rhestru dan yr adran esemptiadau ar y wefan.

I gael nodiadau a chanllawiau mwy manwl am TENS cliciwch ar y ‘Ffurflen TEN’ lle cewch y ‘nodiadau’ yng nghefn y ffurflen.

Mae’n rhaid i’r nodiadau sydd wedi’u hatodi wrth y ffurflen TEN gael eu darllen gan y sawl sy’n cyflwyno’r hysbysiad cyn cwblhau’r ffurflen.

Cyngor a Chanllawiau:-

Gwefan y Swyddfa Gartref

Last Updated: 27/01/2015
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud