Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Deddf Gamblo 2005

Bydd yr Adain Drwyddedu’n ysgwyddo’r cyfrifoldeb am Gamblo yn lle’r Llys Ynadon cyn bo hir. Bydd y cyfnod trosiannol yn dechrau ar 21 Mai 2007 ac yn dod i ben ar 30 Gorffennaf 2007. Yn ystod y cyfnod hwn bydd yn ofynnol i’r holl ddeiliaid trwydded cyfredol gwblhau ffurflen gais a’i dychwelyd at yr adain drwyddedu i’w phrosesu.

Bydd y mathau o geisiadau y byddwn yn ymdrin â hwy’n moderneiddio deddfwriaeth gamblo. Bydd Awdurdodau Lleol yn gyfrifol am ddyroddi trwyddedau mewn perthynas â safleoedd lle mae gamblo’n digwydd; megis mewn safleoedd clwb, safleoedd â thrwydded i werthu alcohol, neuaddau bingo, safleoedd betio gan gynnwys traciau, canolfannau adloniant i oedolion a chanolfannau adloniant teuluol, cofrestru loterïau bychain a pheiriannau hapchwarae.

Mae copi o ‘Ddatganiad o Egwyddorion Trwyddedu’ cyfredol yr Awdurdod ar gael yma.

Gellir cael mwy o wybodaeth o wefan y Comisiwn Gamblo a gwefan yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS).

Caiff rhai ffurflenni cais eu nodi gan DCMS ac maent ar gael yma; mae ffurflenni cais a gymeradwywyd gan ein His-bwyllgor Trwyddedu ar gael yma.

Mae rhai lefelau ffioedd wedi cael eu nodi gan DCMS ac maent ar gael yma**, ac mae ffioedd eraill, sydd wedi cael eu pennu gan ein Pwyllgor Trwyddedu ar gael yma.

Gwefan arall ddefnyddiol yw Gamcare.

** Sylwer bod y wefan hon yn cael ei diweddaru’n gyson â’r ffurflenni cais a’r ffioedd wrth iddynt ddod i fod ar gael.

Last Updated: 27/02/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud