Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Trwyddedu

Manylion cyswllt

Mae’r Adain Trwyddedu a Chofrestru yn gyfrifol am brosesu amrywiaeth o drwyddedau a chydsyniadau. Mae hyn yn cynnwys rhoi trwyddedau newydd, ac adnewyddu a throsglwyddo trwyddedau presennol (lle y bo’n briodol) ar gyfer lleoliadau alcohol ac adloniant, tacsis, a lleoliadau gamblo. Rydym hefyd yn gyfrifol am roi cydsyniadau ar gyfer masnachu ar y stryd, hawlenni elusennol a chofrestriadau gwerthwyr metel sgrap. Gweler ein dolenni cysylltiedig am fwy o fanylion. 

Yr Adain Trwyddedu a Chofrestru
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Y Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr. CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643

Ffacs: 01656 643285
E-bost: licensing@bridgend.gov.uk

 

Trwyddedu Tacsis

Mae’n rhaid i geisiadau am drwydded newydd ar gyfer gyrrwr tacsi neu i adnewyddu trwydded bresennol gyrrwr tacsi gael eu cyflwyno’n bersonol.  Bydd y pecyn ymgeisio neu’r llythyr adnewyddu’n egluro pa ddogfennau y mae angen i chi eu rhoi i ni pan fyddwch yn gwneud eich cais. Rydym yn argymell eich bod yn gwneud eich cais i adnewyddu eich bathodyn tacsi o leiaf bedair wythnos cyn y dyddiad y daw i ben. Byddwn yn gwneud copïau o ddogfennau gwreiddiol ac yn eu rhoi yn ôl i chi’r diwrnod hwnnw. 

Os ydych yn dymuno gwneud apwyntiad i gyflwyno eich cais, neu os oes angen help neu gyngor arnoch mewn perthynas â’r broses trwyddedu tacsis, gan gynnwys trwyddedu cerbydau, ffoniwch yr Adain Drwyddedu ar (01656) 643109.

Safleoedd trwyddedig, lleoliadau gamblo, casgliadau elusennol a masnachu ar y stryd

Gellir gwneud nifer o geisiadau trwy’r post neu ar-lein. Gallwn hefyd dderbyn ceisiadau trwy ffacs ac os oes ffi i’w thalu gallwn dderbyn taliad â cherdyn dros y ffôn. Mae ein gwasanaethau ar-lein ar gael yn www.bridgend.gov.uk lle gallwch ddod o hyd i ni dan yr enw Trwyddedu yn y Mynegai A-Y o Wasanaethau. 

Os oes angen unrhyw gyngor neu gymorth cyffredinol arnoch mewn perthynas â chyflwyno cais, gwnewch apwyntiad os gwelwch yn dda trwy ffonio’r Adain Drwyddedu ar 01656 643294.

Gellir archwilio cofrestrau cyhoeddus ar yr amseroedd canlynol: 

  • O ddydd Llun i ddydd Iau: 08.30am –17.00pm
  • Dydd Gwener: 08.30am – 16.30pm

Neu cliciwch ar y ddolen i’n tudalen Cofrestru.

Yn achlysurol iawn efallai na fydd staff ar gael oherwydd cyfarfodydd, hyfforddiant ar gyfer staff neu amgylchiadau nas rhagwelwyd megis tywydd anffafriol.  Fe’ch cynghorir i wneud apwyntiad lle bynnag y bo’n bosib.  

Cwynion

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cymryd pob cwyn a wneir yn erbyn trwyddedeion neu safleoedd trwyddedig yn wirioneddol o ddifrif. Ein nod allweddol yw diogelwch y cyhoedd. 

Os ydych yn dymuno gwneud cwyn am y gwasanaeth y gwnaethoch ei dderbyn wrth deithio mewn tacsi, fe’ch cynghorir i gymryd y camau canlynol:

Gwnewch nodyn o naill ai rhif bathodyn y gyrrwr neu rif drysau teithwyr y cerbyd.  Mae’r rhif hwn hefyd i’w weld ar y plât cofrestru ar gefn y cerbyd. Rhowch rif cofrestru’r cerbyd i ni os yn bosib.

Nodwch amser a dyddiad y daith a’r cwmni dan sylw. 

Nodwch leoliad y digwyddiad.

Cofiwch gymaint o fanylder ag y gallwch am y math o gerbyd ydyw, ei liw ac unrhyw nodweddion sy’n ei wneud yn wahanol.

Ar gyfer yr holl gwynion eraill (er enghraifft, safleoedd trwyddedig) rhowch fanylion y safle, natur y digwyddiad, dyddiad ac amser y digwyddiad a pha un a ydych wedi hysbysu unrhyw un arall ynghylch y broblem ai peidio. 

Cyflwynwch y gŵyn i’r Tîm Trwyddedu gan ddefnyddio un o’r dulliau cysylltu uchod.

Last Updated: 12/07/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud