Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gostyngiadau

Os mai dim ond un oedolyn sy’n byw mewn eiddo gellir cael gostyngiad o 25%. Os mai chi yw’r unig berson dros 18 mlwydd oed yn eich eiddo ac nad ydych yn derbyn gostyngiad ar hyn o bryd, anfonwch e-bost at swyddfa’r dreth gyngor yn ctaxen@bridgend.gov.uk neu ffoniwch (01656) 643391 i gael rhagor o wybodaeth.

Gellir diystyru pobl yn y categorïau canlynol at ddibenion y dreth gyngor ac felly gallai gostyngiad o 25% - 50% fod ar gael.

  • Myfyrwyr llawn amser, myfyrwyr nyrsio, rhai sydd ar gynlluniau hyfforddiant ieuenctid a phrentisiaid
  • Cleifion mewn ysbyty
  • Pobl sy’n derbyn gofal mewn cartrefi gofal
  • Pobl sydd â nam meddyliol difrifol
  • Pobl sy’n aros mewn hosteli neu lochesi dros nos penodol
  • Pobl deunaw a phedwar ar bymtheg mlwydd oed sydd yn yr ysgol neu newydd adael yr ysgol
  • Gweithwyr gofal ar gyflog isel, sy’n cael eu cyflogi gan elusen fel arfer
  • Pobl yn y carchar
  • Aelodau o gymunedau crefyddol h.y. mynachod a lleianod
  • Pobl sy’n gofalu am rywun ag anabledd nad ydynt yn briod neu’n bartner iddynt, nac yn fab neu’n ferch dan ddeunaw mlwydd oed.

Os credwch y gallech fod yn gymwys i gael gostyngiad anfonwch e-bost at swyddfa’r dreth gyngor yn ctaxen@bridgend.gov.uk neu ffoniwch (01656) 643391 i gael rhagor o wybodaeth.

Last Updated: 09/08/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud