Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Eithriadau

Mae rhai anheddau wedi’u heithrio rhag talu’r dreth gyngor. Os yw’r cyngor wedi nodi bod eich annedd chi wedi’i heithrio, yna dangosir cod ar eich bil sy’n rhoi’r rheswm dros yr eithriad a chyfnod yr eithriad. Dyma’r dosbarthiadau sydd wedi’u heithrio:

 • Annedd â neb yn byw ynddi sydd angen newidiadau i’w hadeiladwaith, sydd wrthi’n cael gwneud gwaith o’r fath, neu sydd â gwaith o’r fath wedi’i gwblhau ers llai na 6 mis. (uchafswm o flwyddyn o eithriad)
 • Anheddau â neb yn byw ynddynt, ac elusen yn berchen arnynt (uchafswm o 6 mis o eithriad.)
 • Annedd wedi’i gadael yn wag a heb ei dodrefnu (uchafswm o 6 mis o eithriad).
 • Annedd wedi’i gadael yn wag gan rywun sydd wedi mynd i’r carchar.
 • Annedd wedi’i gadael yn wag gan rywun sydd wedi symud i dderbyn gofal personol mewn ysbyty neu gartref.
 • Annedd wedi'i gadael yn wag gan rywun sydd wedi marw, ac nid oes 6 mis wedi mynd heibio ers i brofiant neu lythyrau gweinyddu gael eu rhoi.
 • Annedd wag lle mae’r gyfraith yn gwahardd neb rhag byw yno.
 • Annedd wag, y disgwylir i weinidog yr efengyl symud i fyw iddi.
 • Annedd wedi’i gadael yn wag gan rywun sydd wedi symud i rywle arall (heb ei gwmpasu gan ddosbarth E) i dderbyn gofal personol.
 • Annedd wedi’i gadael yn wag gan rywun sydd wedi symud i rywle arall i ddarparu gofal personol i rywun arall.
 • Annedd wedi’i gadael yn wag gan fyfyriwr.
 • Annedd â neb yn byw ynddi sydd yn nwylo’r benthyciwr morgais.
 • Neuaddau preswyl.
 • Annedd â dim ond myfyrwyr yn byw ynddi, neu fyfyriwr a’i briod nad yw’n fyfyriwr, nad yw’n ddinesydd o Brydain ac sydd wedi’i atal rhag gweithio na hawlio budd-daliadau.
 • Gwersylltai a llety priod y fyddin.
 • Annedd y mae aelodau lluoedd arfog tramor yn byw ynddi.
 • Annedd â neb yn byw ynddi, sydd yn nwylo ymddiriedolwr i fethdalwr.
 • Llain carafannau neu angorfa sy’n wag.
 • Anheddau â dim ond pobl dan ddeunaw mlwydd oed yn byw ynddynt.
 • Anheddau â neb yn byw ynddynt, sy’n rhan o annedd arall ac yn anodd eu gosod ar wahân (estyniad mam-gu).
 • Anheddau â dim ond rhywun neu rywrai sydd â nam meddyliol difrifol yn byw ynddynt.
 • Anheddau penodol â diplomyddion yn byw ynddynt.
 • Estyniadau â phobl yn byw ynddynt.

Rhaid i chi roi gwybod i ni am unrhyw newid mewn amgylchiadau a allai effeithio ar eich hawl i gael eich eithrio. Os credwch y gallech fod yn gymwys i gael eich eithrio anfonwch e-bost at swyddfa’r dreth gyngor yn ctaxen@bridgend.gov.uk neu ffoniwch (01656) 643391 i gael rhagor o wybodaeth.

Last Updated: 09/08/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud