Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Atafael Cyflog- Dyletswyddau a Chanllawiau Cyflogwyr

Mae Gorchymyn Atafael Cyflog yn cael ei gyhoeddi gan y cyngor i gyflogwr pan nad yw cwsmer wedi talu eu treth gyngor. Gall y gorchymyn yn unig yn cael ei gyhoeddi ar ôl i orchymyn dyled gael ei roi gan y Llys Ynadon ar y ddyled heb ei thalu . Mae Gorchymyn Atafael Cyflog yn ddogfen gyfreithiol sy'n gorfodi y cyflogwr i ddidynnu arian yn uniongyrchol o gyflog gweithiwr ac yn trosglwyddo'r arian i'r cyngor nes i'r gorchymyn(au) rhagorol yn cael ei dalu'n llawn.

Dyletswyddau cyflogwyr

  • Rhwymedigaeth Cyflogwyr yw gweinyddu trefn yn unol â'r Canllawiau a Rheoliadau
  • Gall methiant i ddidynnu arwain at achos yn erbyn y cyflogwr a allai arwain at ddirwy.

  • Rhaid talu didyniadau i'r awdurdod lleol heb fod yn hwyrach na'r 18fed diwrnod o'r mis yn dilyn y mis y mae'r didyniad ei wneud.

  • Fe all fod ond uchafswm o 2 gorchmynion rhedeg yr un pryd

  • Rhaid i'r cyngor gael ei lywio yn ysgrifenedig o fewn 14 diwrnod os nad yw'r dyledwr yn eich cyflogaeth. Os yw'r dyledwr yn peidio â chael ei gyflogi tra fod dal balans ar y gorchymyn, rhaid i chi roi gwybod i'r cyngor yn ysgrifenedig o fewn 14 diwrnod or dyledwr yn gadael eich cyflogaeth. Gall methu â gwneud hynny olygu eich bod yn atebol am ddirwy.

  • All cyflogwr ddidynnu £1 bob tro fod didyniad yn cael ei gymryd o gyflog gweithiwr tuag at gostau gweinyddol.

Mae Atafael Cyflog yn cael eu tynnu fel canran o enillion net. Ni all y gyfradd cael ei newid gan ei fod yn cael ei osod gan y Llywodraeth Ganolog nid y Cyngor.

Taliadau banc

Gall taliadau gael eu gwneud gan ddefnyddio Banc y Cyngor:

Banc Barclays

36 Dunraven Place

Pen-y-bont ar Ogwr

CF31 1JB

 

Côd Didoli : 20-12-25

Rhif y Cyfrif : 13415198

Enw'r Cyfrif : Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Gwnewch yn siwr eich bod yn dyfynnu'r rhif cyfrif Treth y Cyngor eich gweithiwr.

Dylid gwneud sieciau'n daladwy i ' Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ', a chroesi.

Sicrhewch fod rhif cyfrif Treth y Cyngor eich Gweithiwr wedi'i ysgrifennu ar gefn eich siec.

Cyswllt

Ffôn : Treth y Cyngor : 01656 643391 rhwng 8:30-4:00 Dydd Llun i Dydd Gwener

Drwy bost: Dylai'r ohebiaeth gael sylw at yr Adran Trethi , Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Stryd yr Angel , Pen-y-Bont ar Ogwr , CF31 4WB .

Drwy e - bost: CouncilTax@bridgend.gov.uk

Last Updated: 15/09/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud