Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gwerth Ardrethol

Caiff gwerth ardrethol eiddo sy’n talu ardrethi busnes ei asesu gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio, sef asiantaeth Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi.

Os caiff eiddo ei ddefnyddio at bwrpas domestig ac annomestig, er enghraifft tafarn gyda fflat uwchben, mae’n rhaid talu ardrethi busnes ar y rhan annomestig a’r dreth gyngor ar y rhan ddomestig. Gelwir y math hwn o eiddo yn eiddo cymysg.

Asesiad o’r rhent blynyddol y byddai modd ei dderbyn am yr eiddo pe bai ar gael i’w osod ar y farchnad agored ar ddyddiad prisio penodedig sy’n penderfynu gwerth ardrethol eiddo.

  • Tan 31 Mawrth 2017, 1 Ebrill 2008 fydd y dyddiad prisio ar gyfer penderfynu gwerthoedd ardrethol.

 

  • O 1 Ebrill 2017, 1 Ebrill 2015 fydd y dyddiad prisio ar gyfer penderfynu gwerthoedd ardrethol.

 

Os ydych chi’n meddwl bod eich gwerth ardrethol chi’n anghywir, gallwch ddod o hyd i fanylion eich eiddo fan hyn:

http://www.gov.uk/correct-your-business-rates

Ailbrisio Trethi Busnes 2017

Mae gwerth ardrethol pob eiddo busnes yn cael ei ailasesu bob pum mlynedd. Yr enw am hyn yw Ailbrisio. Mae’r ailbrisio nesaf yn digwydd ar 1 Ebrill 2017. Caiff hyn ei wneud i sicrhau tegwch yn y system trwy ailddosbarthu’r cyfanswm sy’n cael ei dalu mewn trethi busnes, gan adlewyrchu newidiadau yn y farchnad eiddo. Nid yw ailbrisio’n newid cyfanswm yr ardrethi busnes sy’n cael eu casglu. Am fwy o wybodaeth ar ailbrisio 2017, gwerthoedd ardrethol ac ardrethi busnes ewch i www.gov.uk/voa/revaluation Mae modd hefyd i chi amcangyfrif eich bil ardrethi busnes, gan gynnwys unrhyw ryddhad ardrethi ar gyfer busnesau bach sy’n berthnasol.

Caiff gwerth pob eiddo sy’n gorfod talu ardrethi i’r awdurdod ei ddangos ar y rhestr ardrethi leol. Gellir gweld copïau o’r rhestr yn http://www.voa.gov.uk Os nad oes gennych fodd o fynd ar y we gallwch edrych ar y wybodaeth ar-lein yn y Ganolfan Cyswllt Cwsmeriaid yn

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB

Dylid nodi bod unrhyw ardrethi yn parhau i fod yn daladwy yn ystod y broses o wneud penderfyniad ar apêl. Os bydd eich apêl yn llwyddiannus, bydd addasiad yn cael ei wneud a byddwch yn derbyn ad-daliad. Dan rai amgylchiadau, mae’n bosibl y bydd gennych hawl i dderbyn llog ar yr arian a dalwyd.

 

Last Updated: 03/10/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud