Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Y Sector Rhentu Preifat

Ydych chi’n ystyried symud i lety rhent preifat?

Mae nifer o asiantaethau gosod yn y Fwrdeistref Sirol a all roi cymorth i chi gael llety rhent preifat yn ogystal â’r Cyngor. Gallwch hefyd ddod o hyd i wybodaeth mewn papurau newydd lleol, yn Property News neu i gael mwy o wybodaeth ar-lein am Asiantau Gosod ym Mhen-y-bont ar Ogwr gweler Bridgend Property News neu Zoopla. Manteision rhentu’n breifat yw:

  • Gallwch symud i mewn yn gyflym fel arfer
  • Mae gennych fwy o ddewis o ran maint yr eiddo, y math o eiddo a lleoliad yr eiddo
  • Gallwch ddewis fel arfer a ydych am i’r eiddo fod wedi’i ddodrefnu ai peidio
  • Mae’n ddewis hyblyg os ydych yn chwilio am lety byrdymor, er enghraifft, os ydych yn fyfyriwr/fyfyrwraig yn gweithio ar gontract dros dro

Newidiadau i’r Gyfraith ar gyfer Landlordiaid

Mae’r dull o achredu landlordiaid yn newid yng Nghymru. Mae cyfreithiau newydd yn cael eu cyflwyno yn hydref 2015 a fydd yn ei gwneud yn ofynnol i landlordiaid preifat gofrestru, ac i landlordiaid preifat neu eu hasiantwyr gael trwydded i weithredu. Rhaid dilyn hyfforddiant priodol cyn cael trwydded. Bydd rhaid i unigolyn neu fusnes wneud cais am un drwydded ar gyfer eu holl eiddo ar rent yng Nghymru. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Aflonyddu a Throi Allan yn Anghyfreithlon

Os ydych yn landlord, gall y Daflen Aflonyddu a Throi Allan yn Anghyfreithlon eich helpu i osgoi rhai o’r maglau mwyaf cyffredin trwy roi cyngor a chymorth mewn perthynas â throi allan yn anghyfreithlon ac aflonyddu. Bydd Arweiniad Shelter Cymru ar Aflonyddu a Throi Allan yn Anghyfreithlon i Denantiaid yn darparu cyngor ynghylch y modd y mae’r gyfraith yn amddiffyn pobl sy’n byw mewn eiddo preswyl rhag aflonyddu a throi allan yn anghyfreithlon.

Os oes gennych eiddo i’w osod

Os oes gennych eiddo gwag i’w osod, cysylltwch â’r Swyddog Datblygu Llety ym maes Tai ar 01656 643540 i drafod dewisiadau posib ar gyfer eich eiddo.

Last Updated: 08/02/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud