Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Tai Fforddiadwy

Beth yw tai fforddiadwy?

Gan fod prisiau tai ymhell o gyrraedd nifer o bobl, mae’r galw am dai fforddiadwy wedi cynyddu. Mae Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr yn gweithio gyda Chymdeithasau Tai, Llywodraeth Cynulliad Cymru a datblygwyr preifat i ddarparu ystod o gynhyrchion fforddiadwy sy’n diwallu anghenion pobl nad yw eu hincwm yn eu galluogi i brynu cartref unwaith ac am byth heb gael cymorth. Mae tai fforddiadwy’n cyfeirio at argaeledd tai rhent cymdeithasol fforddiadwy a thai canolradd. Tai canolradd yw lle mae prisiau neu renti’n uwch na’r rhai am rentu’n gymdeithasol ond yn is na phrisiau’r farchnad dai neu’n is na rhenti’r farchnad.

Prynu ar y farchnad am bris gostyngol

Caiff unedau newydd sbon sy’n eiddo i landlordiaid cymdeithasol cofrestredig neu ddatblygwyr tai eu gwerthu am bris gostyngol ar y farchnad agored. Bydd swm y disgownt sydd ar gael yn amrywio rhwng pob math o ddatblygiad.

Cymorth Prynu

Gyda Cymorth Prynu gallwch brynu cartref ar y farchnad agored a derbyn benthyciad gan landlordiaid cymdeithasol cofrestredig sy’n cyfrannu hyd at 30% tuag at y pris prynu. Bydd angen i chi dalu’r 70% sy’n weddill eich hunain trwy forgais confensiynol a chynilion.

Cartrefi cychwyn

Caiff cartrefi cychwyn eu gwerthu gyda’r dewis o ecwiti a rennir. Caiff swm yr ecwiti hwn a rennir ei bennu ar y cychwyn cyntaf ac ni fydd yn codi pan fo gwerth yr eiddo’n codi. Mae hyn yn gwneud y dewis o fod yn berchen ar gartref Cychwyn yn fwy fforddiadwy ac yn golygu y byddwch yn elwa’n llwyr o unrhyw dwf cyfalaf yn y dyfodol. Gall swm yr ecwiti a rennir gael ei ad-dalu ar unrhyw adeg o fewn 10 mlynedd i brynu’r eiddo. Gallwch ei ad-dalu trwy gyfandaliadau achlysurol, ad-daliadau misol neu un taliad llawn ar unrhyw adeg. Ac mae’n gwbl ddi-log, er bod ecwiti a rennir yn amodol ar y cyllid sydd ar gael.

Tai Rhent Cymdeithasol

Mae Cymdeithasau Tai (a adwaenir hefyd fel Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig) yn darparu tai cymdeithasol ar gyfer y rheiny ac arnynt eu hangen. Er nad yw’r Cyngor bellach yn berchen ar stoc dai o fewn y Fwrdeistref, gellir cynnig gosodiadau i bobl pan gânt eu henwebu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

 

Last Updated: 08/02/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud