Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gofrestr Dai Gyffredin

Council Housing Register 1

Council Housing Register 2

Mae’r Cyngor a’r pedair prif gymdeithas dai sy’n gweithredu yn y Fwrdeistref Sirol (Hafod, Linc-Cymru, Cymoedd i’r Arfordir a Wales & West) wedi newid y dull o ddyrannu tai cymdeithasol ar rent. I wneud hyn, rydym wedi sefydlu un gofrestr dai er mwyn i bobl allu ymgeisio am dai cymdeithasol ar rent trwy gyflwyno un cais yn unig. Ei henw yw Cofrestr Dai Gyffredin Pen-y-bont ar Ogwr. Rydym hefyd wedi datblygu polisi o’r enw'r Polisi Dyrannu Tai Cymdeithasol. Mae hwn yn nodi sut y bydd tai cymdeithasol ar rent yn cael eu dyrannu.

Sut rydw i'n gwneud cais i'r Gofrestr Dai Gyffredin?

Nodwedd bwysig yn y broses newydd yw’r ffaith ein bod wedi cael gwared ar y ffurflenni cais papur. Bydd cwsmer bob amser yn cael cyfweliad, un ai wyneb yn wyneb neu dros y ffôn, yn ystod pob cam o’r broses ymgeisio. Disgwylir y bydd hyn yn darparu gwasanaeth mwy personol i’r cwsmer ac yn sicrhau bod anghenion tai'r cwsmer yn cael eu nodi a’u diwallu.

Gall unrhyw un wneud cais am dai rhent cymdeithasol, ond rhaid i chi fod mewn angen am dai fel y disgrifir yn y Polisi Dyrannu Tai Cymdeithasol i gael ei ychwanegu at y Gofrestr Tai Gyffredin. Os nad ydych yn cael eu hychwanegu at y Gofrestr Tai Gyffredin, bydd y Cyngor yn rhoi cyngor am yr hyn y gallai opsiynau tai eraill fod ar gael i chi.

Gallwch ofyn am gyfweliad wyneb yn wyneb neu dros y ffôn trwy gysylltu â'r Cyngor yn y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-, CF31 4WB, ffoniwch 01656 643643, cyfnewid testun 18001 01656 643643.

Rwyf wedi gwneud cais - pa mor hir y bydd yn rhaid i mi aros?

Mae pobl yn cael eu synnu yn aml ar sut eiddo ychydig y cymdeithasau tai sydd ar gael i'w gosod, a pha mor hir y rhestr aros yn. Mae'r Cyfrifiannell Amser Aros yn darparu gwybodaeth i helpu pobl i benderfynu a rhentu gan gymdeithas dai yw'r dewis cywir ar eu cyfer. Mae'r Cyfrifiannell Amser Aros yn cynnwys manylion:

  • Lle mae'r eiddo cymdeithasau tai yn
  • Mae nifer yr eiddo a ddyrannwyd yn ardaloedd yn y fwrdeistref sirol
  • Mae nifer y bobl sy'n aros i gael eu cartrefu yn yr ardal honno
  • Mae amser aros amcangyfrif

Nid wyf wedi gwneud cais eto - beth yw fy opsiynau?

Gallwch ddefnyddio'r Cyfrifiannell Amser Aros am syniad o argaeledd tai mewn gwahanol ardaloedd yn y fwrdeistref sirol a faint o bobl sy'n aros.

Oherwydd y prinder eiddo cymdeithasau tai, ni allwn gynnig i bawb sy'n gwneud cais i ni gartref o'r rhestr aros.

Wrth i'r galw am lety yn uchel a gall amseroedd aros fod yn hir, efallai y byddwch am ystyried.

  • Rhentu yn y sector breifat
  • Cartrefi fforddiadwy ar werth
  • Cyfnewid eich cartref gyda thenant cymdeithas cyngor neu dai arall (os ydych eisoes yn denant i gymdeithas cyngor neu dai)
  • Ehangu eich meysydd o ddewis

Pwy yw’r cymdeithasau tai?

Cymoedd i’r Arfordir

Wales & West

Hafod

Linc-Cymru

Ydych chi ar hyn o bryd cyngor neu gymdeithas tai yn denant?

Os ydych yn cyngor neu gymdeithas tai tenantiaid cyfredol a hoffech symud, gallwch wneud cais am drosglwyddo neu gyfnewid.

Bont ar Ogwr yn defnyddio'r gwasanaeth cydgyfnewid cenedlaethol a ddarperir gan Homeswapper. Mae'n gynllun cenedlaethol sy'n seiliedig ar y rhyngrwyd a gallwch ddod o hyd tenant tai cymdeithasol arall i gyfnewid cartrefi gyda, yn neu y tu allan-bont ar Ogwr. Mwy o wybodaeth am sut y gall y cynllun yn gweithio Homeswapper ar gael yn www.homeswapper.co.uk .

Last Updated: 08/02/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud