Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gofal Ychwanegol

Beth yw Cynllun Tai Gofal Ychwanegol?

Tai Gofal Ychwanegol yn cyfuno manteision o ansawdd uchel, llety hunan-gynhaliol a darparu gofal hyblyg a gwasanaethau cymorth yn seiliedig yn y cynllun. Gwasanaethau gofal ychwanegol yn galluogi unigolion i gadw rheolaeth dros eu bywydau eu hunain, gwneud y mwyaf o gyfleoedd am annibyniaeth a chynhwysiant cymdeithasol, tra'n derbyn y cymorth sydd ei angen arnynt mewn amgylchedd diogel.

Sut mae Gofal Ychwanegol yn gweithio?

Mae Gofal Ychwanegol yn adeilad cwbl hygyrch lle mae unigolion yn byw fel tenantiaid mewn fflatiau sydd wedi’u dylunio’n arbennig a lle mae offer arbennig wedi’u gosod i alluogi’r tenantiaid i fyw’n annibynnol. Bydd gan bob tenant ei fflat ei hun a’i ddrws ffrynt ei hun. Bydd yno hefyd gyfleusterau megis caffi, ystafell gemau, llyfrgell, lolfa, a lle i ymwelwyr aros yn ogystal â gweithgareddau dydd ar gyfer y gymuned ehangach.

Beth yw nodweddion da Gofal Ychwanegol?

Mae tai gofal ychwanegol yn helpu i wella a chynnal annibyniaeth ac ansawdd bywyd person trwy atal yr angen am ofal preswyl / nyrsio neu am dderbyn i’r ysbyty lle y bo’n bosib. Mae aelodau o staff hyfforddedig wrth law i roi help a chynhorthwy priodol o fewn y gwasanaeth Gofal Ychwanegol i helpu pobl i fyw’n annibynnol wrth i’w hanghenion cymdeithasol a’u hanghenion iechyd newid. Ym aml mae’n rhaid i gyplau gael eu gwahanu pan fo anghenion un partner yn cynyddu ac o ganlyniad maent yn symud i mewn i gartref gofal preswyl. Fodd bynnag, bydd ein Cynllun Gofal Ychwanegol cyntaf yn cynnwys fflatiau i gyplau neu ffrindiau allu cydfyw.

Pam fod ar Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr angen Gofal Ychwanegol?

Mae digonedd o gartrefi preswyl traddodiadol yn y Fwrdeistref Sirol, ond mae’r galw am y lleoedd hyn yn gostwng. Mae dinasyddion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn dymuno parhau i fod mor annibynnol â phosib am gyhyd â phosib. Maent yn dymuno cael cymorth i barhau i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain ac maent yn dymuno cael y cymorth hwn ar yr adeg iawn, yn y lle iawn a chan y person iawn. Yn hyn o beth, rydym yn cydnabod yr angen i ddatblygu gwasanaethau hyblyg i sicrhau’r defnydd mwyaf effeithiol o’r adnoddau sydd ar gael. Rydym yn mynd ati’n barhaus i ddatblygu gwasanaethau’r Cyngor i roi cymorth i bobl wneud hyn, gan gynnwys gwneud newidiadau o ran y ffordd y mae gofalwyr cartref yn rhoi cymorth i bobl, cyflwyno technoleg newydd i gartrefi pobl a gwneud gwelliannau parhaus i’n cartrefi preswyl presennol.

Mae gofal ychwanegol yn rhan ychwanegol a phwysig o’r cynllun i foderneiddio ein gwasanaethau a bydd yn cynnig mwy o ddewis. Bydd pobl yn gallu byw yn eu fflat eu hunain gydag ystod o fathau o gymorth wrth law yn hytrach na symud i wasanaethau gofal preswyl neu nyrsio wrth i’w hanghenion iechyd a gofal cymdeithasol gynyddu.

Beth yw’r enw ar y Cynllun Gofal Ychwanegol?

Llys Ton yw’r enw ar y Cynllun Gofal Ychwanegol newydd. I gael gwybod mwy o fanylion am y 39 o fflatiau Gofal Ychwanegol a’r cyfleusterau cymunol, cliciwch yma.

Sut y mae’n cael ei ariannu?

Mae'r cynllun £ 5 miliwn yn cael ei cael ei ariannu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cymdeithas Tai Cymoedd i’r Arfordir ac â grant tai cymdeithasol gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Pwy fydd yn berchen ar y cynllun ac yn ei reoli?

Mewn partneriaeth agos gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cymdeithas Tai Cymoedd i’r Arfordir (V2C) fydd yn berchen ar y cynllun Gofal Ychwanegol ac yn ei reoli a bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn dod yn denantiaid i V2C. Mae nifer o fanteision i’w cael o fod yn un o denantiaid V2C. Mae’r rhain yn cynnwys gwasanaeth cynnal a chadw sydd wedi’i hyfforddi a’i achredu’n llawn, gwasanaeth rheoli tai dwys, cyfleoedd i fod yn rhan o redeg V2C a thenantiaeth ddiogel a hawliau gwarantedig.

Pwy sy’n darparu’r gofal a’r cymorth?

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn prynu’r gofal a’r cymorth gan ddarparwr gofal annibynnol. Rydym yn y broses o ddatblygu manyleb a fydd yn nodi’n union beth sy’n ofynnol. Mae'r Cyngor wedi sefydlu proses gadarn o fonitro ansawdd y gofal a ddarperir.

Pa ofal a chymorth fydd ar gael?

Bydd y Cynllun Gofal Ychwanegol yn cael ei staffio 24 awr y dydd i ddarparu gofal a chymorth hyblyg. Bydd y gwasanaeth yn helpu a chynorthwyo unigolion â thasgau gofal personol a gofal cartref fel y bo angen ac yn rhoi cymorth i denantiaid chwarae rhan yn y gymuned leol. Bydd ystod o wasanaethau cymorth tai a gweithgareddau’n cael eu darparu i alluogi tenantiaid i ofalu am eu hiechyd a’u lles eu hunain.

I bwy y mae Gofal Ychwanegol?

Mae Gofal Ychwanegol yn bennaf ar gyfer pobl sy’n 50 oed neu’n hyn, y mae arnynt angen cymorth sy’n gysylltiedig â thai neu gartref mwy addas neu y mae arnynt angen cymorth gyda gofal personol. I gael gwybod mwy o fanylion am y meini prawf cymhwyster a’r broses ymgeisio ac asesu cliciwch yma.

Sut ydw i’n ymgeisio?

I fod yn gymwys ar gyfer y cynllun mae’n rhaid eich bod yn 50 oed neu’n hyn ac mae’n rhaid bod arnoch angen cymorth sy’n gysylltiedig â thai neu gartref mwy addas a bod arnoch angen help gyda gofal personol.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymgeisio am y cyfle newydd hwn gallwch lawrlwytho’r ffurflen gais yma. Fel arall, trwy ffonio 01656 642279 gellir anfon ffurflen gais atoch trwy’r post.

Os byddwch yn cyflwyno ffurflen gais bydd yn ofynnol i chi gael asesiad i benderfynu a ydych yn gymwys i dderbyn cymorth. Bydd hyn yn golygu siarad gyda Rheolwr Gofal a allai ofyn am ganiatâd i siarad gyda’ch meddyg teulu neu Nyrs Ardal am eich anghenion. Hefyd bydd panel dyraniadau a fydd yn cynnwys cynrychiolwyr Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cymdeithas Tai Cymoedd i’r Arfordir a’r Darparwr Cymorth Gofal Ychwanegol yn cwrdd i benderfynu ar addasrwydd ymgeiswyr am y cynllun tai gofal ychwanegol. Ffoniwch y Integrated Referral Management Centre (IRMC) ar 01656 642279 i gael sgwrs anffurfiol am yr asesiad neu e-bostiwch ContactAssessmentReviewTeam@bridgend.gov.uk.

Last Updated: 08/02/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud