Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cwestiynau Cyffredin

Sut wyf yn gwneud cais i’r Gofrestr Tai Cyffredin?

 • Gallwch ofyn am gyfweliad yn bersonol neu dros y ffôn trwy gysylltu â’r Cyngor yn y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB, ffôn 01656 643643, cyfnewid testun 18001 01656 643643.

Beth os na allaf fynd ar y Gofrestr Tai Cyffredin?

 • Byddwn yn rhoi cyngor ichi ar ba ddewisiadau tai eraill a allai fod ar gael i chi.

Pam na allaf gael ffurflen gais i’w llenwi?

 • Rydym eisiau gallu siarad â chi o’r cychwyn cyntaf fel y gallwn roi’r cyngor cywir i chi sy’n diwallu eich anghenion unigol. Trwy ddosbarthu ffurflenni papur yn unig, fe wnaethom ganfod ein bod yn derbyn llawer o geisiadau anghyflawn. Byddwn yn sicrhau na fydd hynny’n gallu digwydd pan fyddwn yn siarad â chi.

Sut ydych chi’n penderfynu pwy yw’r cyntaf i gael llety?

 • Os byddwch yn cael eich rhoi ar y gofrestr, byddwch yn cael eich rhoi mewn Band. Bydd hwn naill ai yn Flaenoriaeth, A neu B; fel arfer, rydym yn cynnig llety i’r ymgeiswyr sydd ar y band uchaf i ddechrau, yna yn ôl trefn y dyddiad y gwnaethant ymuno â’r gofrestr.

Beth a olygir gan y gwahanol fandiau?

 • Blaenoriaeth yw’r band uchaf. Er mwyn bod yn y band hwn, rhaid eich bod mewn angen brys am lety, ac ni fydd llawer o ymgeiswyr yn y sefyllfa hon. Mae Band A yn angen “brys” a Band B yn angen “nad yw’n frys”. Ceir mwy o wybodaeth am sut ydym yn asesu ar gyfer y bandiau hyn yn y Polisi Dyrannu Tai Cymdeithasol.

Sut ydw i’n symud o fand is i fand uwch?

 • Rydych yn cael eich rhoi mewn Band ar sail angen yn unig. Ni fyddwch yn symud o un Band i’r llall oni fydd eich amgylchiadau’n newid a bod eich angen yn cynyddu, a byddwn yn edrych ar hyn trwy ailasesu eich cais. Felly, mae’n bwysig iawn eich bod yn rhoi gwybod i ni os bydd eich amgylchiadau’n newid. Fodd bynnag, byddwch yn symud i fyny’r Band gan fod pobl yn cael llety yn nhrefn dyddiad.

Os byddaf yn symud o un band i fand arall, pa ddyddiad ydych chi’n ei ddefnyddio – y dyddiad y gwnes i’r cais neu’r dyddiad y newidiais fand?

 • Os byddwch yn symud i fyny Band byddwn yn defnyddio’r dyddiad y gwnaethoch symud i fyny; byddwch yn cael dewis a ydych am aros yn y band presennol neu symud i fyny. Os byddwch yn symud i lawr band, byddwn yn defnyddio’r dyddiad gwreiddiol y gwnaethoch chi’r cais. Ni allwch ddewis a ydych am symud i lawr neu beidio.

Beth os ydw i’n sâl neu os oes gen i anabledd?

 • Bydd angen i chi adael i ni wybod cymaint ag y gallwch am eich cyflwr. Mae’n bosibl y byddwn yn rhoi holiadur meddygol i chi i fynd gyda chi at y meddyg teulu i’w lenwi. Efallai y bydd yn rhaid i chi dalu’ch meddyg am hyn.  Mae’n bosibl hefyd y bydd angen i ni gysylltu â’ch meddyg teulu, Therapydd Galwedigaethol neu weithiwr iechyd arall proffesiynol i gael mwy o gyngor ar sut mae eich cyflwr yn ymwneud â’ch angen am dŷ. Pan fyddwn wedi derbyn yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnom, cewch eich gosod yn y band perthnasol.

Os wyf yn cael fy rhoi ar y Gofrestru Tai Cyffredin, sut alla i ganfod pa mor hir fydd hi’n ei gymryd i mi gael tŷ?

 • Os ewch chi i wefan www.bridgendhousing.co.uk byddwch yn dod o hyd i gyfrifiannell amser aros; dilynwch y cyfarwyddiadau. Os nad oes gennych fynediad i’r rhyngrwyd, gallwch ffonio’r Swyddfeydd Dinesig, Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr, neu alw heibio, a byddan nhw’n gallu gwneud hyn drosoch. Gallwch hefyd fynd i’ch llyfrgell leol lle mae modd ichi gael mynediad i’r rhyngrwyd.

Mae tŷ gwag yn fy stryd i. A alla i ei gael?

 • Bydd angen i chi wneud cais i’r Gofrestr Tai Cyffredin cyn y gall eiddo gael ei neilltuo i chi. Os byddwn yn eich rhoi ar y gofrestr, cewch eich rhoi mewn Band. Bydd hwn naill ai yn Fand Blaenoriaeth, A neu B; fel arfer, rydym yn rhoi tai i’r ymgeiswyr yn y band uchaf yn gyntaf, yna yn nhrefn y dyddiad y gwnaethoch ymuno â’r rhestr.

Pryd fydda i’n cael gwybod os oes gen i dŷ?

 • Y cymdeithasau tai sy’n berchen ar bob eiddo ac yn eu rheoli. Bydd eu swyddogion yn cysylltu â chi i drefnu cyfweliad pan fyddwch wedi eich enwebu am eiddo.

Beth fydd yn digwydd os wyf yn gwrthod eiddo?

 • Mae gan bob ymgeisydd yr hawl i gael un cynnig rhesymol o lety. Caiff ymgeiswyr eu tynnu oddi ar y gofrestr tai am hyd at 12 mis pan fydd un cynnig rhesymol o lety yn cael ei wrthod heb reswm da. Ni fydd ymgeiswyr yn cael eu cofrestru’n awtomatig ar ôl y 12 mis a bydd rhaid iddynt ailymgeisio. Mae gan ymgeiswyr yr hawl i wneud cais arall o fewn y 12 mis hwnnw, ond fel arfer, ni fyddant yn cael eu derbyn ar y gofrestr tai hyd nes y bydd y cyfnod atal dros dro wedi dod i ben neu hyd nes bydd adolygiad wedi dod i’r casgliad y gellir cyflwyno cais newydd.

Beth os wyf i’n anghytuno â’ch penderfyniad i beidio â’m rhoi ar y Gofrestr Tai Cyffredin?

 • Mae gennych chi’r hawl i apelio. Rhaid i unrhyw gwsmer sy’n dymuno gofyn am adolygiad o benderfyniad wneud hynny trwy gysylltu â’r Cyngor yn ysgrifenedig o fewn 21 diwrnod i’r dyddiad ar y llythyr a oedd yn ei hysbysu o’r penderfyniad hwnnw. Bydd Swyddog Adolygu nad oedd yn ymwneud â’r penderfyniad gwreiddiol yn ymdrin â’r adolygiad o fewn 14 diwrnod i’r cais. Bydd pob penderfyniad yn dilyn adolygiad yn cael ei hysbysu i’r ymgeisydd yn ysgrifenedig gan roi’r rhesymau dros y penderfyniad hwnnw.  Bydd y llythyr penderfyniad yn cael ei anfon allan o fewn 21 diwrnod i’r cais gwreiddiol. Ni ellir apelio penderfyniad yr adolygiad yn y Llys Sirol a’r unig ffordd y gellir herio penderfyniad yr adolygiad yn gyfreithiol yw trwy Adolygiad Barnwrol.

Sut alla i ofyn am gael fy nhrosglwyddo o un eiddo Cymdeithas Tai i’r llall?

 • Os ydych chi’n denant gydag un o’r pedwar Cymdeithas Tai partner, gallwch wneud cais i symud gyda Chymdeithas Tai eich hun neu/a gallwch wneud cais i’r Gofrestr Tai Cyffredin.

Beth os yw fy amgylchiadau’n newid?

 • Mae angen i ni wybod am unrhyw newidiadau mewn amgylchiadau. Gallai hyn fod yn newid bach fel newid rhif ffôn neu gyfeiriad e-bost. Neu gallai fod yn newid mwy sylweddol, er enghraifft plant yn cael eu geni gan wneud y tŷ’n orlawn, cyflyrau meddygol yn gwaethygu (neu’n gwella), neu newid sylweddol i’r eiddo, e.e. bod lleithder neu dim system gwres canolog yn yr eiddo bellach (efallai bod y gwres canolog wedi torri a’r landlord yn gwrthod ei drwsio). Gallwch ddweud wrthym am newid mewn amgylchiadau yn bersonol neu dros y ffôn trwy gysylltu â’r Cyngor yn y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB, ffôn 01656 643643, cyfnewid testun 18001 01656 643643.

Beth os na alla i fforddio talu’r rhent?

 • Mae croeso i chi gysylltu ag unrhyw un o’r partneriaid am gyngor, ond cynghorir chi i fynd cyn gynted â phosibl i’r Ganolfan Gwasanaeth Cwsmeriaid, Swyddfeydd Dinesig, Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr i ddweud wrthynt na allwch chi fforddio talu eich rhent. Fe allech fod yn gymwys i gael Budd-dal Tai / Lwfans Tai Lleol a gallwn roi rhagor o wybodaeth i chi am sut i wneud cais os ydych yn gymwys.

Faint o Fudd-dal Tai / Lwfans Tai Lleol y galla i ei hawlio os wyf yn rhentu eiddo a gaiff ei rhentu’n breifat?

 • Bydd hyn yn dibynnu ar ble mae’r eiddo, beth yw maint yr eiddo a beth yw eich amgylchiadau ariannol. Mae’r Lwfans Tai Lleol yn ffordd newydd o gyfrifo ceisiadau newydd am Fudd-daliadau Tai gan denantiaid sy’n rhentu llety gan landlord preifat. Mae hefyd yn effeithio ar denantiaid sydd eisoes yn derbyn Budd-dal Tai sy’n symud i lety a gaiff ei rhentu gan landlord preifat. Daeth y Lwfans Tai Lleol i rym ar 7 Ebrill 2008. Os ydych yn byw mewn llety cyngor neu dŷ cymdeithasol arall, ni fydd y Lwfans Tai Lleol yn effeithio arnoch.

Sut alla i gael gwybodaeth am rentu yn y sector preifat?

 • Gallwch edrych ar wefan Opsiynau Tai Pen-y-bont ar Ogwr yn www.bridgendhousing.co.uk.

 • Gallwch ddod o hyd i dai mewn papurau lleol, hysbysebion ac asiantaethau gosod tai lleol.

 • Fel arall, cysylltwch â’r Cyngor yn y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB, ffôn 01656 643643, cyfnewid testun 18001 01656 643643.

Sut ydw i’n gwneud cais am dystysgrif bond rhent?

 • I wneud cais, gallwch gysylltu â’r Cyngor yn y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB, ffôn 01656 643643, cyfnewid testun 18001 01656 643643. Os oes angen tŷ arnoch, caiff apwyntiad ei drefnu i chi gael Asesiad Tai lle bydd modd trafod tystysgrif bond fel un ateb posibl i chi.

 • Os nad yw landlord wedi cofrestru’r bond, gall y tenant hawlio iawndal sydd deirgwaith gwerth y bond gwreiddiol trwy’r llysoedd.

 • Os cyflwynir tystysgrif bond, gall y landlord hawlio am ddifrod a thaliadau rhent coll drwy’r sawl a gyflwynodd y dystysgrif bond hyd at werth un mis o rent.
 • Os bydd y landlord yn gwneud hawliad yn erbyn y bond, ni chyflwynir unrhyw fondiau eraill   nes bydd dyled y bond yn cael ei had-dalu.

Rwy’n ddigartref neu rwy’n meddwl fy mod yn mynd i fod yn ddigartref

 • Cynghorir chi i gysylltu â’r Cyngor yn y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB, ffôn 01656 643643, cyfnewid testun 18001 01656 643643 cyn gynted â phosibl i adael iddynt wybod eich bod yn ddigartref neu’n meddwl eich bod yn mynd i fod yn ddigartref. Os yw eich landlord wedi gofyn i chi adael ond heb roi hysbysiad cyfreithiol ysgrifenedig i chi, ni ellir gofyn i chi adael eich eiddo heb fynd trwy’r broses gyfreithiol gywir. Hyd yn oed os nad ydych wedi llofnodi cytundeb tenantiaeth, mae gennych chi hawliau cyfreithiol o hyd i aros yno tra bod gweithdrefn gyfreithiol arbennig yn cael ei dilyn.

 • Os ydych chi’n ddigartref heddiw bydd apwyntiad brys yn cael ei drefnu i chi. Efallai y bydd rhaid i chi aros peth amser, ond cewch eich gweld ar yr un diwrnod ag y gwnaethoch gysylltu â ni.

 • Os ydych chi’n mynd i fod yn ddigartref yn y dyfodol, bydd apwyntiad yn cael ei drefnu i chi o fewn y 5 diwrnod gwaith nesaf.

Last Updated: 08/02/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud