Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Pobl Ifanc sengl sy’n agored i niwed sydd angen cymorth a Phobl Ifanc sy’n gadael gofal

Llamau

Elusen gofrestredig yw Llamau sy’n darparu gwasanaethau i bobl ifanc a menywod agored i niwed sy’n ddigartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref ac sydd wedi’u hallgáu yn gymdeithasol. Mae’r grwpiau cleient yn cynnwys y rheini sy’n gadael gofal, troseddwyr ifanc, y rheini sydd mewn perygl o droseddu, dioddefwyr cam-drin domestig a phobl sydd â bywydau anhrefnus a difreintiedig.

Mae Tŷ Cornel, Porthcawl yn darparu llety dros dro i bobl ifanc ddigartref (16 - 17 oed). Mae’r llety’n cynnwys uned 9 gwely ac mae’r denantiaeth trwy gytundeb trwyddedu misol. Darperir staff 24 awr y dydd.

Mae Hartshorn House, Maesteg yn darparu llety dros dro i bobl ifanc ddigartref (16 – 24 oed). Darperir y llety mewn 8 fflat annibynnol. Mae cymorth 24 awr ar gael. Mae Hartshorn House wedi’i gysylltu â chyfleoedd hyfforddi a rhaid i ddefnyddwyr gwasanaethau fynychu hyfforddiant dan gytundeb eu tenantiaeth, sy’n para rhwng 6 a 24 mis ar gyfartaledd.

Mae Ffordd Ewenni, Pen-y-bont ar Ogwr yn darparu 5 uned o lety dros dro i bobl ifanc ddigartref (16 – 25 oed).

Mae Prosiect Diogel Morfa, Pen-y-bont ar Ogwr yn darparu 4 uned o lety dros dro i bobl ifanc ddigartref (16 a 17 mlwydd oed).

BRATs yw’r cynllun adsefydlu sydd wedi’i ariannu ar gyfer 10 uned sy’n gweithio ar sail ‘cymorth yn ôl yr angen’.

Mae’r Gwasanaeth Gwasgaredig yn darparu 6 uned o gymorth fel y bo’r angen i bobl ifanc.

Mae gan Stryd y Parc, Pen-y-bont ar Ogwr 2 uned o lety â chymorth dros dro.

Gofal Hafod

Cymdeithas Tai Elusennol a Darparwr Cymorth Cofrestredig yw Cymdeithas Gofal Hafod sy’n cael ei oruchwylio gan Fwrdd Ymddiriedolwyr.

Mae Cynllun Pobl Ifanc Pen-y-bont ar Ogwr yn darparu 20 uned o gymorth yn ôl yr angen i bobl ifanc ar draws pob deiliadaeth.

Caiff Llety â Chymorth Pobl Ifanc BCBC ei reoli’n uniongyrchol gan Dîm Ôl-ofal BCBC sydd wedi’i leoli o fewn y Gyfarwyddiaeth Blant ac sy’n agored i bobl ifanc rhwng 16 a 21 oed sydd wedi derbyn gofal gan yr Awdurdod Lleol. Y gymhareb staff a defnyddwyr gwasanaethau ar gyfer y prosiect yw 1:1. Caiff lleoliadau eu darparu gan ddarparwyr cymorth unigol sy’n cynnig llety i ddefnyddwyr gwasanaethau yn eu cartrefi eu hunain. Caiff gwasanaeth argyfwng y tu allan i oriau ei ddarparu hefyd i bobl ifanc a darparwyr cymorth. Mae’r darparwyr cymorth yn darparu llety prydau llawn, gan ddarparu hyfforddiant sgiliau bywyd i’r bobl ifanc sy’n byw gyda hwy i’w paratoi ar gyfer byw’n annibynnol. Mae cyllid SPRG yn cael ei dderbyn ar hyn o bryd ar gyfer 8 uned o dai â chymorth.

Last Updated: 08/02/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud