Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Pobl â phroblemau iechyd meddwl

Caer las

Prosiect Tai a Rennir â Chymorth (8 uned) yw Prosiect Tai Caer las i bobl sengl â phroblemau iechyd meddwl, y mae angen llety a chymorth arnynt. Mae’n darparu cymorth sy’n ymwneud â thai i wyth unigolyn mewn dau dŷ a rennir ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Caiff llety dros dro ei ddarparu mewn ystafell ddiogel mewn tŷ a rennir. Caiff yr wyth tenant eu cynorthwyo gan un gweithiwr cymorth llawn-amser sydd ar gael am dair awr y dydd rhwng Dydd Llun a Dydd Gwener. Mae gwasanaeth y tu allan i oriau ar gael i sicrhau y gall tenantiaid gael gafael ar y sefydliad 24 awr y dydd. Mae Caer las yn canolbwyntio ar drechu allgau cymdeithasol ac mae’n gwasanaethu Abertawe, Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot, Caerdydd a Sir Gaerfyrddin.

Mental Health Matters

Elusen gofrestredig yw Mental Health Matters sy’n darparu llety â chymorth canolig i bobl sydd â hanes o broblemau sy’n ymwneud ag iechyd meddwl.

Mae’r Gwasanaeth Cefnogi Tenantiaid (9 uned) yn darparu cymorth yn ôl yr angen i deuluoedd sy’n dioddef effeithiau trallod meddyliol neu emosiynol.

Gofal Cymru

Elusen Gofrestredig yw Gofal, dan oruchwyliaeth Bwrdd Ymddiriedolwyr, sy’n darparu ystod eang o wasanaethau i bobl sy’n dioddef salwch meddwl gan garfan o ymarferwyr iechyd meddwl cymwys a phrofiadol. Mae Gofal yn darparu llety a chymorth yn y 5 cynllun canlynol yn y Fwrdeistref Sirol:

  • Mynydd Cynffig – llety annibynnol 5 gwely gyda chyfleusterau ystafell ymolchi a rennir.
  • Bracla, Pen-y-bont ar Ogwr – 4 gwely, ystafelloedd gwely eu hunain gyda chyfleusterau a rennir.
  • Cefn Cribwr, Pen-y-bont ar Ogwr - 3 gwely, ystafelloedd gwely eu hunain gyda chyfleusterau a rennir.
  • Pen-y-bont ar Ogwr – 1 cynllun llety annibynnol 5 gwely gyda chyfleusterau a rennir ac 1 cynllun llety annibynnol 2 wely gyda chyfleusterau ystafell ymolchi a rennir.
  • Caiff y tenantiaid eu cefnogi gan bedwar gweithiwr cymorth.

Glyn cynffig - BCBC

Caiff Hostel Glyn cynffig ei reoli gan Ofal Cymdeithasol Oedolion BCBC, ac mae’n darparu llety â chymorth dros dro i bobl 18 oed a hŷn sydd â phroblemau iechyd meddwl neu sydd â phroblemau iechyd meddwl a phroblemau camddefnyddio sylweddau ar yr un pryd. Mae 15 uned annibynnol ar gael a chaiff trigolion eu cefnogi gan reolwr, uwch-swyddogion gofal a gweithwyr gofal cymdeithasol.

Cymdeithas Gofal Hafod

Cymdeithas Tai Elusennol a Darparwr Cymorth Cofrestredig yw Cymdeithas Gofal Hafod a gaiff ei oruchwylio gan Fwrdd Ymddiriedolwyr.

Mae Cymorth yn ôl yr angen Ogwr yn darparu 10 uned â chymorth yn ôl yr angen i bobl â salwch iechyd meddwl yn eu cartrefi.

Mae Cartrefi Grŵp Pen-y-bont ar Ogwr yn darparu 9 uned o lety â chymorth/iechyd meddwl dros dro:

  • 1 Cartref Grŵp yng Ngogledd Corneli
  • 1 Cartref Grŵp ym Mynydd Cynffig
  • 2 Gartref Grŵp ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Mae Tŷ Suffolk/Appleby, Pen-y-bont ar Ogwr yn darparu 6 uned o lety â chymorth dros dro i denantiaid â salwch iechyd meddwl

Sefydliad gwirfoddol bach yw Maple Lane Trust, sydd wedi’i sefydlu a’i reoli gan 4 ymddiriedolwr. Mae’r Ymddiriedolaeth yn darparu llety â chymorth i ddefnyddwyr gwasanaeth â phroblemau iechyd meddwl. Caiff y llety ei ddarparu ar ffurf tri thŷ teras, sydd â lle i ddau ddefnyddiwr gwasanaeth ym mhob un. Darperir cymorth gan un gweithiwr cymorth llawn-amser.

 

Last Updated: 08/02/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud