Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Pobl ddigartref neu bobl sydd mewn perygl o fod yn ddigartref sydd angen cymorth

Y Wallich

Elusen gofrestredig yw’r Wallich sydd wedi ymrwymo i wella bywydau’r rheini sy’n ddigartref. Mae ganddi dros 30 blynedd o brofiad o ddarparu gwasanaethau i bobl ag amryw o anghenion cymhleth; pobl sy’n cael eu hallgáu’n aml o wasanaethau eraill oherwydd eu hanghenion cymorth uchel ac sy’n cael anhawster cael llety.

BCBC yw perchennog a rheolwr Hostel Brynmenyn a chaiff ei ddefnyddio ar gyfer aelwydydd digartref (naill ai pobl sengl neu deuluoedd) y mae gan BCBC ddyletswydd i ddarparu llety dros dro neu interim iddynt. Darperir llety i 17 o aelwydydd (11 lle a ariennir gan y Grant Refeniw Cefnogi Pobl) ar ddau lawr. Caiff y prosiect ei staffio 7 niwrnod yr wythnos rhwng 8.30am a 5.00pm. Darperir y gwasanaeth gan Reolwr Hostel a dau weithiwr cymorth yn ystod oriau gwaith arferol.

Mae Tŷ Cornerstone, sy’n agos i ganol tref Pen-y-bont ar Ogwr, yn darparu 6 uned lety â chymorth dros dro i bobl sengl ddigartref.

Mae Tŷ Ogwr, sy’n agos i ganol tref Pen-y-bont ar Ogwr, yn darparu 16 o unedau llety â chymorth sefydlog a chymorth yn ôl yr angen i bobl ddigartref.

Gofal a Chymorth Gwalia

Mae Gofal a Chymorth Gwalia yn un o’r darparwyr tai, gofal a gwasanaethau cymorth mwyaf yn ne a gorllewin Cymru, yn cynnig gwasanaethau fel cymorth yn ôl yr angen, cyngor, gofal a chymorth sefydlog.

Mae’r Cynllun Cymorth Tenantiaid yn helpu pobl (16+ a theuluoedd) sydd â’u llety eu hunain ond yn cael anhawster cynnal eu tenantiaeth, ac mae’n chwarae rhan bwysig mewn atal digartrefedd.

Last Updated: 08/02/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud