Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cefnogi Pobl

Beth yw Cefnogi Pobl?

Rhaglen a ariennir gan y llywodraeth yw Cefnogi Pobl. Mae’n darparu gwasanaethau cymorth yn ymwneud â thai i bobl 16 oed a hŷn sy’n agored i niwed ac sy’n byw yn y gymuned.

Mae’n ariannu cymorth sy’n ymwneud â thai ar gyfer ystod o letyau â chymorth i bobl sy’n agored i niwed er mwyn darparu ansawdd bywyd gwell a’u helpu i fyw’n annibynnol. Mae’n cynnwys cyllid ar gyfer cynlluniau fel hosteli, llochesau, llety dros dro ac i grwpiau fel pobl ifanc, y digartref a chyn-droseddwyr. Mae hefyd yn ariannu’r cymorth sy’n ymwneud â thai o fewn cartrefi grŵp a llety ymddeol/gwarchod i bobl hŷn a phobl ag anableddau dysgu. Gall cymorth arall cael ei roi i bobl yn eu cartrefi, fel cymorth yn ôl yr angen. Mae rhai enghreifftiau o’r math o gymorth a ariennir gan y rhaglen Cefnogi Pobl yn cynnwys:

  • Help gyda materion ariannol a hawlio budd-daliadau  
  • Llenwi ffurflenni
  • Cefnogaeth emosiynol
  • Cefnogaeth sgiliau bywyd
  • Help i gael addysg, hyfforddiant neu waith  
  • Help i gydymffurfio â thenantiaet
  • Teimlo’n ddiogel a bod yn ddiogel
  • Rheoli cysylltiadau

Yn gyffredinol, mae’n galluogi ystod eang o bobl sy’n agored i niwed i gynnal bywydau sefydlog ac annibynnol yn y gymuned. Mae’r cymorth yn amrywio o ran math a dwyster, yn ôl y math o wasanaeth ac anghenion pob unigolyn.

Nid yw Cefnogi Pobl yn talu am ofal personol na gofal iechyd. Caiff y rhain eu hariannu trwy gyrff eraill, er enghraifft, dylai’r Gwasanaethau Cymdeithasol fod yn ariannu unrhyw ofal cymdeithasol fel helpu pobl i gymryd eu meddyginiaeth neu helpu gyda thasgau gofal personol.

Sut ydych chi’n cael gafael ar dai â chymorth?

Mae cynlluniau cymorth sy’n ymwneud â thai a thai â chymorth ar gael yn y Fwrdeistref Sirol sy’n gallu cynnig cymorth yn y sefyllfaoedd canlynol:

Sut ydych chi’n cael gafael ar dai â chymorth?

Mae nifer o ddarparwyr cymorth yn gweithio ym Mwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr sy’n cynnig ystod o becynnau cymorth i unigolion ag anghenion arbenigol. I ddechrau, dylech gysylltu â’r Cyngor ar 01656 643643.

Sut ydych chi’n cysylltu â’r Tîm Cefnogi Pobl?

Rhowch wybod i ni os oes gennych unrhyw sylwadau neu safbwyntiau ar y gwasanaethau yr hoffech chi eu gweld yn cael eu datblygu yn y Fwrdeistref Sirol. I gysylltu â’r Tîm Cefnogi Pobl, ffoniwch 01656 642080, e-bostiwch supporting.people@bridgend.gov.uk neu cliciwch yma i lenwi holiadur.

Dogfennau cysylltiedig

Last Updated: 08/02/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud