Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cartrefi gwag

Beth yw cartref gwag?

Ystyr cartref gwag yw annedd breswyl sydd wedi bod yn wag am chwe mis neu fwy. Gall fod nifer o resymau pam fod eiddo’n wag ac mae Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr yn ymrwymedig i weithio gyda pherchenogion i ddod o hyd i ddatrysiadau er mwyn ailddechrau defnyddio cartrefi gwag.

Pam ailddechrau defnyddio cartref gwag?

Trwy ailddechrau defnyddio cartref gwag gellir:

  • Cynyddu’r cyflenwad o dai fforddiadwy o ansawdd da;
  • Cyfrannu at farchnadoedd tai cytbwys a chryf a chynaliadwyedd cymunedau;
  • Rhoi dewis i berchenogion trwy wella’r potensial ar gyfer gwerthu neu ddarparu incwm rhent yn hytrach na chaniatáu i unedau eiddo ddod yn asedau a wastreffir;
  • Lleihau’r risg o fandaleiddio, llosgi bwriadol neu sgwatio ac ofn troseddau;
  • Gwella hyfywedd a bywiogrwydd canolau trefi trwy ailddechrau defnyddio fflatiau gwag uwchben siopau.

Sut ellir ailddechrau defnyddio cartref gwag?

Gellir ailddechrau defnyddio cartref gwag trwy:

Ymgeisio am Grant Cartrefi Gwag

Mae’r Grant Cartrefi Gwag yn rhan o ddull cyffredinol yr Awdurdod o ymdrin ag eiddo gwag yn y Fwrdeistref a bydd o gymorth i gynyddu’r cyflenwad o lety rhent fforddiadwy. Bydd yr Awdurdod yn penderfynu pa waith sy’n angenrheidiol er mwyn ailddechrau defnyddio eiddo, gan ymgynghori ag Adran Diogelu’r Cyhoedd.

Uchafswm y grant yw £15,000 neu 75% o’r costau cymwys, pa un bynnag yw’r swm lleiaf. Bydd yn cynnwys yr holl gostau am waith cymwys, adroddiadau arbenigol a thaliadau rhagarweiniol ac ategol. Mae’n rhaid bod y gwaith heb ddechrau cyn i’r cais gael ei gymeradwyo, ac mae’n rhaid ei gwblhau o fewn 6 mis i’r gymeradwyaeth.

Ymgeisio am fenthyciad ailgylchadwy “Troi Tai’n Gartrefi”

Fe lansiodd Llywodraeth Cymru gynllun newydd, “Troi Tai’n Gartrefi” ym mis Chwefror 2012. Mae ar gael i gynghorau yng Nghymru gynnig benthyciadau i berchenogion cartrefi gwag er mwyn ailddechrau eu defnyddio, naill ai trwy osod neu werthu’r eiddo. Bydd gwaith i droi adeiladau gwag yn llety preswyl yn gymwys hefyd dan y cynllun.

Bydd benthyciadau ar gael yn ddi-log am hyd at dair blynedd, gan ddibynnu ar y cynllun, hyd at uchafswm o £25,000 yr eiddo (neu £150,000 ar gyfer sawl uned mewn un adeilad). Bydd rhywfaint o gostau gweinyddol a chyfreithiol i berchennog mewn perthynas â threfnu benthyciad a bydd prisiad yr eiddo ac unrhyw arian a fenthyciwyd yn erbyn yr eiddo’n cael eu cymryd i ystyriaeth hefyd.

Gwneud Cais am Grant "Cartrefi yn Nhref"

Mae'r grant hwn wedi ei gynllunio i annog canol y dref yn byw yn y Fwrdeistref Sirol. Mae'r Cartrefi yng Grant Trefi (HIT) yn ffurfio rhan o ymagwedd gyffredinol yr Awdurdod i fynd i'r afael â gofod gwag yn y canol trefi y Fwrdeistref, i anadlu bywyd a bywiogrwydd ôl i mewn i'r ardaloedd canol y dref ac i gynyddu'r cyflenwad o lety fforddiadwy mewn canolfannau allweddol y Fwrdeistref.

Mae swm y grant uchaf yw 85% o'r gost, hyd at uchafswm o £10,000, er mwyn creu mynedfa ar wahân (os nad oes un eisoes yn bresennol) i'r adeilad preswyl (neu £150,000 ar gyfer sawl uned mewn un adeilad); a 60% o'r gost, hyd at uchafswm o £30,000 am bob uned o lety, ar gyfer addasu lle gwag yn uned breswyl (neu £150,000 ar gyfer sawl uned mewn un adeilad).
 
Gosod eich eiddo

Dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014, mae rhwymedigaethau cyfreithiol newydd ar landlordiaid sydd ag eiddo rhent yng Nghymru. Mae Rhentu Doeth Cymru yn prosesu cofrestriadau landlordiaid ac yn rhoi trwyddedau i landlordiaid ac asiantau y mae angen iddynt gydymffurfio â Deddf Tai (Cymru) 2014.

Gwerthu neu arwerthu eich eiddo

Mae nifer o werthwyr tai sy’n gweithredu ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Ceir mwy o fanylion ar wefan Property News. Mae rhai gwerthwyr tai’n arwerthu tai hefyd.

Camau gorfodi

Lle mae cartref gwag yn arbennig o broblemus a’r perchenogion yn peidio â chydymffurfio a bod pob ymgais i drafod a chytuno wedi methu, bydd yr Awdurdod Lleol yn ystyried cymryd camau gorfodi priodol i sicrhau bod y cartref gwag yn cael ei adfer fel ei fod mewn cyflwr cyfanheddol ac y gellir ailddechrau ei ddefnyddio. Gall camau gorfodi gynnwys gorchmynion rheoli anheddau gwag, gwerthu gorfodol, gorchmynion prynu gorfodol neu gaffaeliad gwirfoddol.

 phwy allaf gysylltu os oes gennyf unrhyw ymholiadau?

Gellir cael rhagor o wybodaeth yn Polisi Adfywio Tai’r Sector Preifat Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch eich cartref gwag neu os hoffech Becyn Gwybodaeth Cartrefi Gwag, cysylltwch â 01656 643521, neu drwy anfon neges e-bost i housing@bridgend.gov.uk. Fel arall, gallwch ysgrifennu at Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.

Last Updated: 08/02/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud