Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Adnewyddu Ardaloedd

Area Renewal1

 

Area Renewal3

Ardal Adnewyddu Tai Ward Caerau

Fe ddatganodd y Cyngor yn ffurfiol ar 13eg o Fedi 2006 bod ward Caerau wedi cael ei dynodi’n ardal adnewyddu tai a bydd yn aros felly am o leiaf 10 mlynedd. Ardal Adnewyddu Tai Ward Caerau, sy’n cynnwys pentrefi Nantyffyllon a Caerau, yw’r gyntaf i gael ei dynodi a’i datgan yn ffurfiol o fewn Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Beth yw ardal adnewyddu?

Mae ardal adnewyddu’n fodd i gydgysylltu arian a gwasanaethau mewn ardal ddaearyddol ddiffiniedig lle cydnabyddir fod problemau tai, problemau cymdeithasol ac amgylcheddol. Y nod gydag ardaloedd adnewyddu yw dwyn adfywhad cynhwysfawr i ardal, gan wella cartrefi, siopau, adeiladau masnachol eraill, yr amgylchedd lleol a’r isadeiledd.

Mae dwyn effaith gadarnhaol ar iechyd a lles yn darged hanfodol a bwriedir achub ar bob cyfle i ddefnyddio mentrau cymunedol. Cyflawnir hyn trwy ddull o weithio sy’n golygu bod pob adran yn yr awdurdod lleol yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r sector preifat, gyda chyrff cyhoeddus eraill ac, yn bwysicach byth, gyda’r gymuned leol, er mwyn datblygu strategaethau cydgysylltiedig i fynd i’r afael â’r problemau a nodwyd gan y bobl sy’n byw ac yn gweithio yn yr ardal.

Mae ardaloedd adnewyddu wedi profi’n hynod lwyddiannus yng Nghymru wrth fynd i’r afael â’r problemau amddifadedd sy’n bodoli mewn rhai ardaloedd ac wrth greu cymunedau gwirioneddol hyderus a chynaliadwy.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Pa fathau o waith fydd yn cael eu gwneud?

Bydd gwaith allanol yn cael ei wneud i adnewyddu ffabrig allanol tai gan gynnwys gorchuddion toeau, cafnau dŵr, ffasgiâu, estyll tywydd, a gosod ffenestri a drysau newydd. Bydd gwaith yn cael ei wneud hefyd i inswleiddio atigau, atal drafft a gwella diogelwch yn y cartref trwy osod cloeon ychwanegol, bolltau a goleuadau diogelwch.

A fydd rhaid i mi gyfrannu tuag at gost y gwaith sy’n cael ei wneud i’m tŷ?

Mae cyfraniadau yn amodol ar brawf adnoddau. Yr uchafswm fydd 10% ar gyfer perchen-ddeiliad a 25% ar gyfer landlordiaid.

A yw’r Cyngor eisoes wedi penderfynu ar yr hyn y mae am ei wneud yn yr ardal?

Byddem yn croesawu unrhyw awgrymiadau sydd gennych am Gynlluniau Gwaith Amgylcheddol a fyddai’n gwella’r gymuned a’r amgylchedd cyffredinol yn eich tyb chi.

A fydd y trigolion yn cael cyfle i leisio barn?

Holl ddiben y Tîm Adnewyddu Cynaliadwyyw eu bod yn cael eu harwain gan y gymuned. Bydd y Cyngor yn rhoi cymorth i drigolion ffurfio grwpiau lleol i gyflwyno syniadau i’r grwpiau rheoli a gweithredu.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â’r 01656 643672.

Last Updated: 08/02/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud