Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Addasiadau ac atgyweiriadau tai

Beth yw Adnewyddu Tai’r Sector Preifat?

Gyda chymaint â 9000 o gartrefi mewn perchenogaeth breifat ledled y Fwrdeistref Sirol yn y fath gyflwr fel bod angen eu hatgyweirio a’u gwella er mwyn iddynt gyrraedd safonau byw modern, mae’r Cyngor yn gyfrifol am weinyddu ystod o grantiau gan Lywodraeth Cynulliad Cymru sy’n galluogi perchentywyr i wneud y gwaith hwn ar yr amod bod digon o adnoddau ar gael.

Polisi Adnewyddu Tai’r Sector Preifat yw’r sail i ddosbarthu’r grantiau hyn. Mae’r polisi’n targedu trigolion oedrannus ac agored i niwed tra’i fod hefyd yn canolbwyntio ar ardaloedd difreintiedig ac mae’r polisi’n rhoi blaenoriaeth i grantiau ar gyfer cyfleusterau gorfodol i bobl anabl.

Pa grantiau sydd ar gael?

Gan ddibynnu faint o gyllid sydd ar gael, mae’r grantiau canlynol ar gael gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a chânt eu rhestru yn nhrefn blaenoriaeth:

Grant Cyfleusterau i’r Anabl

Mae’r grant cyfleusterau i’r anabl yn grant gorfodol ‘sy’n dibynnu ar brawf modd’, i gynorthwyo i dalu’r gost o addasu eiddo y mae rhywun anabl yn byw ynddo (gall hyn gynnwys cartrefi symudol neu gychod preswyl). Caiff perchnogion, preswylwyr a thenantiaid wneud cais am y grant. Bydd prawf modd yn cael ei ddefnyddio i benderfynu faint o gyfraniad, os o gwbl, y byddai angen i’r sawl sy’n ymgeisio am Grant Cyfleusterau i’r Anabl ei roi tuag at gyfanswm cost y gwaith. Rhaid i’r addasiadau y rhoddir y grant ar eu cyfer fodloni anghenion penodol yr unigolyn anabl fel y’u nodwyd gan Therapydd Galwedigaethol yr Awdurdod.

Grant Dewisol Cyfleusterau i’r Anabl Gydol Oes

Mae hwn yn grant dewisol i dalu cost ffioedd proffesiynol ac ategol sy’n berthnasol i waith a gymeradwywyd dan Grant Cyfleusterau i’r Anabl gwerth mwy na’r uchafswm gorfodol o £36,000. Mae’n berthnasol i gynigion ffurfiol o Grant Cyfleusterau i’r Anabl a wneir ar adeg mabwysiadu’r polisi hwn neu wedi hynny. Mae hwn yn grant dewis olaf, ac fe’i dyfernir dim ond os gellir dangos tystiolaeth y byddai peidio â gwneud y gwaith yn arwain at golli annibyniaeth yn bendant ac yn barhaol, ac at angen am gymorth gofal cymdeithasol ar unwaith sy’n anghymesur â chost y gwaith ychwanegol. Dyfernir y grant dim ond ar ôl ystyried lleihau’r rhaglen waith neu symud i eiddo sydd eisoes wedi ei addasu neu y gellid ei addasu’n haws, gan ymgynghori â’r gwasanaeth Therapi Galwedigaethol. Ceir defnyddio’r grant ar gyfer ffioedd proffesiynol neu ategol yn unig.

Grant Adleoli i Gartref Wedi’i Addasu

Mae hwn yn grant dewisol â’r nod o gynorthwyo pobl anabl i symud tŷ, pan fo hynny’n fwy cost effeithiol i’r Awdurdod na dyfarnu Grant Cyfleusterau i’r Anabl. Bydd yn cynorthwyo â’r gost o symud tŷ a darparu mân addasiadau, ac mae’n destun prawf modd ariannol. Bydd yr ymgeisydd yn cael dewis ymgeisio am Grant Adleoli i Gartref Wedi’i Addasu er mwyn symud i eiddo y gellid ei addasu’n haws, neu i eiddo a nodwyd trwy brosiect Cartrefi Hygyrch Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd Grant Adleoli i Gartref Wedi’i Addasu hefyd ar gael i denantiaid Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig presennol er mwyn gadael eiddo sydd eisoes wedi ei addasu nad oes arnynt ei angen, a chael eu symud, gan sicrhau bod eiddo wedi ei addasu ar gael i unigolyn anabl.

Grant Addasiadau Cost Isel

Diben y grant hwn yw sicrhau bod addasiadau, y byddid fel arall yn ymdrin â nhw trwy Grant Cyfleusterau i’r Anabl, yn cael eu prosesu’n gyflymach ac yn fwy effeithiol. Fe’i defnyddir pan fo ar yr ymgeisydd angen addasiadau cost isel a rhwydd eu darparu. Asiant a benodir gan yr Awdurdod sy’n gwneud y gwaith.

Cymorth Cartrefi Iach

Cymorth dewisol yw hwn ar gyfer gwaith atgyweirio ar raddfa fach neu i ymdrin â pherygl difrifol a fydd yn effeithio’n andwyol ar iechyd a/neu ddiogelwch yr ymgeisydd. Y nod yw rhwystro’r ymgeisydd rhag cael ei dderbyn i ysbyty ac osgoi’r posibilrwydd o fod angen gwaith Grant Cyfleusterau i’r Anabl yn yr eiddo, trwy wneud gwaith i atal y posibilrwydd o faglu a chwympo. Y bwriad yw darparu cymorth diogelwch ar raddfa fach ar gyfer y bobl sydd fwyaf agored i niwed yn y gymuned. Mae’r grant ar gael i berchen-feddianwyr sy’n gleientiaid i wasanaeth Gofal a Thrwsio Pen-y-bont ar Ogwr (pobl hŷn ac anabl). Gwneir y gwaith gan sefydliad Gofal a Thrwsio Pen-y-bont ar Ogwr, neu ei asiant.

Cysur a Diogelwch

Diben y grant hwn yw darparu cymorth i berchen-feddianwyr, er mwyn gwneud gwaith ar raddfa fach i eiddo’r bobl sydd fwyaf agored i niwed nad ydynt yn gallu trefnu’r gwaith eu hunain. Mae’r cymorth ar gael ar gyfer mân waith atgyweirio i berchen-feddianwyr sy’n gleientiaid i wasanaeth Gofal a Thrwsio Pen-y-bont ar Ogwr (pobl hŷn ac anabl). Gwneir y gwaith gan sefydliad Gofal a Thrwsio Pen-y-bont ar Ogwr, neu ei asiant.

Grant Cartrefi Gwag

Mae’r Grant Cartrefi Gwag yn rhan o ddull cyffredinol yr Awdurdod o ymdrin ag eiddo gwag yn y Fwrdeistref, a bydd yn cynorthwyo i gynyddu’r cyflenwad o lety rhent fforddiadwy sy’n angenrheidiol oherwydd y cyfyngiadau a ddisgwylir i’r Rhaglen Grant Tai Cymdeithasol. Bydd yr Awdurdod yn penderfynu pa waith sy’n angenrheidiol er mwyn gallu defnyddio’r eiddo eto, trwy ymgynghori ag Adran Diogelu’r Cyhoedd. Ni cheir dechrau ar y gwaith cyn i’r cais gael ei gymeradwyo, a rhaid ei gwblhau o fewn 6 mis i’r dyddiad cymeradwyo.

Benthyciadau Eiddo Gwag

Mae benthyciadau Eiddo Gwag ar gael trwy fenter ‘Troi Tai’n Gartrefi’ Llywodraeth Cymru sy’n rhan o ddull cyffredinol yr Awdurdod o ymdrin ag eiddo gwag yn y Fwrdeistref. Fe’u defnyddir er mwyn gallu adnewyddu a gwella eiddo unigol neu drawsnewid eiddo gwag yn nifer o unedau, i’w gwneud yn addas ar gyfer eu defnyddio fel llety preswyl. Bydd yr Awdurdod yn penderfynu ar y gwaith sy’n angenrheidiol er mwyn gallu defnyddio eiddo eto, trwy ymgynghori â’r perchennog/perchnogion. Bydd rhaglen waith yn cael ei chytuno gyda’r ymgeisydd cyn cynnig unrhyw fenthyciad, a bydd yn rhan o amodau’r benthyciad. Ni cheir dechrau ar y gwaith cyn cyflwyno’r rhaglen waith, a rhaid bod y gwaith wedi’i ddechrau a’i gwblhau o fewn yr amserlenni a nodir yng Nghytundeb y Benthyciad (cytunir ar hwn fesul achos unigol).

Cynlluniau Atgyweirio Grŵp

Mae Cynlluniau Atgyweirio Grŵp Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnwys atgyweirio ac adnewyddu grŵp o unedau eiddo. Trefnir a rheolir y cynlluniau yn uniongyrchol gan yr Awdurdod neu ar ei ran. Eiddo mewn Ardal Adnewyddu ddynodedig yn unig y ceir ei gynnwys mewn Cynllun Atgyweirio Grŵp.

Grant Cartrefi Mewn Trefi

Mae’r grant hwn wedi ei gynllunio i annog pobl i fyw yng nghanol trefi yn y Fwrdeistref Sirol. Mae’r Grant Cartrefi Mewn Trefi yn rhan o ddull cyffredinol yr Awdurdod o ymdrin â chartrefi gwag yng Nghanol Trefi’r Fwrdeistref, er mwyn eu gwneud yn fwy bywiog ac i gynyddu’r cyflenwad o lety fforddiadwy mewn canolfannau allweddol yn y Fwrdeistref. At ddiben y grant hwn, rhoddir blaenoriaeth i’r ardaloedd targed sy’n adlewyrchu ardaloedd y grant Menter Treftadaeth Treflun i ddechrau, ond ystyrir adeiladau allweddol hefyd yn ardal ehangach Canol y Dref sy’n dangos achos busnes dros ddenu cymorth grant ychwanegol. Mae’r ardaloedd hyn wedi eu hamlinellu ar y map yn Atodiad B. Dim ond os yw eiddo yn addas, ym marn yr Awdurdod, i gael ei osod drwy gytundeb atgyfeirio gyda’r Cyngor neu ei asiant penodedig, y bydd cais yn cael ei ystyried.

Bydd yr Awdurdod yn penderfynu pa waith sy’n angenrheidiol er mwyn gallu defnyddio eiddo eto. Ni cheir dechrau ar y gwaith cyn i’r cais gael ei gymeradwyo, a rhaid ei ddechrau o fewn 6 mis a’i gwblhau o fewn 12 mis i’r dyddiad cymeradwyo. Gellir cyfuno’r grant hwn â grantiau eraill megis y Fenter Treftadaeth Treflun a Benthyciadau Eiddo Gwag sydd ar gael gan y Cyngor, hyd at uchafswm cyfunol o £150,000, fesul ymgeisydd, bob blwyddyn.

Last Updated: 08/02/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud