Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Y Gwasanaethau Arlwyo - Prydau ysgol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn falch iawn o’n gwasanaeth prydau ysgol.

Ein nod yw sicrhau y gellir darparu pryd iach a maethlon ar gyfer pob disgybl ac y darperir hefyd ar gyfer llysieuwyr a rhai ar ddietau arbennig. Mae ein prydau’n cael eu paratoi’n ffres bob dydd, ac maent yn flasus ac yn fargen! 

Gellir cael gwybodaeth ar y dudalen hon am:- Bwydlenni Ysgolion Cynradd, Bwydlenni Ysgolion Uwchradd/Cyfun, Dyddiau Thema, Arlwyo di-arian, Clybiau Brecwast, Pam y dylwn i ddewis cinio ysgol?, Alergeddau & Swyddi Gwag.

 

BWYDLENNI YSGOLION CYNRADD

Mae ein bwydlenni ar gyfer ysgolion cynradd wedi eu dadansoddi ac maent yn cydymffurfio’n llwyr â safonau bwyd, diod a maetholion cynllun Blas Am Oes Llywodraeth Cymru.

Am ddim ond £2.20 y dydd, mae disgyblion cynradd yn cael prif gwrs, pwdin a diod oer o laeth hanner-sgim neu ddŵr.

Yn y rhan fwyaf o ysgolion cynradd, caiff plant ddewis rhwng dau bryd twym blasus yn ogystal â dewis o blith ein hamrywiaeth o saladau. Un fwydlen a weinir ar gyfer disgyblion meithrin ac fe’i nodir ar y fwydlen â seren *.

Mae ein bwydlen yn dilyn cylchdro sy'n cael ei ail-adrodd pob 3-wythnos gan sicrhau amrywiaeth a dewis gyda phwyslais cryf ar ffrwythau ffres, llysiau a saladau. Adlewyrchir ein hymrwymiad i fwyta’n iach yn y cynnych a ddefnyddiwn, gyda’r rhan fwyaf yn cynnwys llai o siwgr, halen a braster dirlawn.  Mae ymarfer da yn golygu bod ein holl fwydydd yn cael eu coginio yn y ffwrn neu eu stemio, heblaw am sglodion, sydd ddim ond yn cael eu gweini unwaith yr wythnos, ar ddydd Gwener. Hefyd, mae’r canlynol ar gael bob dydd; ffrwythau ffres, bara gwenith cyflawn, iogwrt, caws a bisgedi, hufen iâ, llaeth hanner-sgim a dŵr.

 08 Food Edits

 

 

 

 

 

 

Cliciwch ar y ddolen (dolenni) isod i lawrlwytho ein bwydlenni 3-wythnos ar gyfer ysgolion cynradd a’n hamserlen bwydlenni.

 

Mae nifer o ysgolion cynradd yn rhedeg system arlwyo ddi-arian, sy’n galluogi rhieni i dalu ar-lein trwy ddolen ‘Gwneud Taliad’ Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

 

BWYDLENNI YSGOLION UWCHRADD/CYFUN

Gweinir prydau ysgolion cyfun mewn gwasanaeth ffreutur arian parod, a elwir yn 'Trackers'.  Gellir dewis cinio o unrhyw un o dri man bwyd neu ‘lwybr’, ac maent i gyd yn cynnig gwerth da am arian. Mae ein bwydlenni cynhwysfawr wedi eu dadansoddi ac maent yn cydymffurfio'n llawn â Rheoliadau Bwyta'n lach mewn Ysgolion (Gofynion Safonau a Maeth) (Cymru) Llywodraeth Cymru.

Prif brydau

Y man hwn sy'n cynnig prif brydau’r dydd. Mae’r fwydlen yn newid yn ôl cylchdro tair wythnos (fel yn yr ysgolion cynradd) ac mae’n cynnwys dewis llysieuol. Cynigir ffefrynnau fel Cig Rhost traddodiadol gyda phwdin Efrog a grefi blasus yn ogystal â phrydau â thema ryngwladol fel Tikka Cyw Iâr. Gweinir y prif gwrs gyda phasta, reis neu ddewis o datw a llysiau’r tymor. Dim ond ar ddydd Gwener y cynigir sglodion ym mhob ysgol uwchradd.

Bar saladau

Mae’r man hwn yn cynnig bwydydd ffres, iach fel saladau, potiau pasta, brechdanau, ffyn bara twym neu oer, tortillas wedi’u llenwi, tatw pob, ffrwythau ffres ac iogwrt, a’r cwbl wedi’i baratoi ar y diwrnod.

Prydau ysgafn

Ein gwasanaeth cyflym ar gyfer disgyblion prysur!

Dyma’r man gorau i gael bwyd twym, maethlon amser cinio os nad oes gan ddisgyblion amser i eistedd a bwyta prif bryd llawn. Mae’n cynnig ffyn bara twym ac oer wedi’u llenwi, paninis, rholiau, pizza, bagelau, tatw pob, ffrwythau ffres ac iogwrt - mae’n ddelfrydol ar gyfer disgyblion sy’n mynychu gwersi neu glybiau amser cinio.

Beth arall sydd ar gael?

Barrau dihuno

Mae’r rhan fwyaf o’n hysgolion cyfun yn cynnig Bar Dihuno sy’n gweini bwydydd fel tost, rholiau twym wedi’u llenwi a phowlenni o rawnfwyd cyn i’r ysgol ddechrau, er mwyn i ddisgyblion gael mwynhau brecwast gyda’u ffrindiau.

Egwyl canol y bore

Yn wahanol i ysgolion cynradd, mae ceginau ysgolion cyfun ar agor ac yn gweini bwydydd a diodydd twym ac oer yn ystod amser egwyl. Mae’n gyfle delfrydol i ddisgyblion gael byrbryd cyn cinio, gan y gall amser cinio fod mor hwyr â 1.30pm.

Peiriannau gwerthu

Mae’r rhain ar gael yn y rhan fwyaf o’n hysgolion uwchradd i’w defnyddio drwy gydol y dydd ac ar ôl yr ysgol. Maent yn llawn o fwydydd iach a maethlon fel potiau pasta, brechdanau a diodydd.

Cliciwch ar y ddolen(dolenni) isod i lawrlwytho ein bwydlenni ar gyfer ysgolion uwchradd a’n hamserlen bwydlenni.

 

DYDDIAU THEMA

Mae’r Gwasanaethau Arlwyo hefyd yn darparu bwydlenni hyrwyddo diwrnodau thema sydd yn boblogaidd iawn ymhlith y plant wrth iddynt fwynhau blasu gwahanol brydau bwyd o bedwar ban byd. Rydym yn cynnal dyddiau thema drwy gydol y flwyddyn ysgol gyda’r amcan o wneud amser cinio ychydig yn wahanol a chreu mwy o hwyl yn y gwasanaeth prydau bwyd i ysgolion. Byddai bwydlen y diwrnod thema yn disodli’r fwydlen a drefnwyd ar gyfer y diwrnod hwnnw. 

ALERGEDDAU

Sylwer y gallai ein bwydlenni/bwyd gynnwys alergenau.

Cliciwch ar y ddolen (dolenni) isod i lawrlwytho gwybodaeth am alergeddau i bwydlenni ysgolion cynradd.

Cliciwch ar y ddolen (dolenni) isod i lawrlwytho gwybodaeth am alergeddau i bwydlenni ysgolion uwchradd/cyfun.

 

Os oes gan eich plentyn alergedd

Pe byddech chi’n dymuno i’ch plentyn gael pryd ysgol amser cinio, ond eich bod yn pryderu am ei fod/bod yn dioddef o alergedd neu anoddefgarwch bwyd, gellir llunio bwydlen arbennig ar gyfer eich plentyn (bydd gofyn cael gwybodaeth feddygol / ddietegol).

Mae ein tîm rheoli wedi eu hyfforddi mewn maetheg a gallant weithio gyda chi, y rhiant, i ddarparu bwydlen sy’n eich bodloni chi a’ch plentyn. Byddwn wedyn yn rhoi gwybod i ysgol a thîm arlwyo ysgol eich plentyn ynglŷn â’r alergedd / anoddefgarwch a sicrhau bod y fwydlen yn cael ei darparu bob dydd.

Enghreifftiau o’n bwydlenni ar gyfer anghenion deietegol arbennig: Heb gynnyrch llaeth, Heb Wy, Heb Glwten, Heb Gnau

I gael mwy o wybodaeth, neu os hoffech drafod anghenion eich plentyn, ffoniwch y Gwasanaethau Arlwyo ar 01656 815963 neu anfonwch e-bost at:  catering@bridgend.gov.uk

 

ARLWYO DI-ARIAN

Arwylo di-arian

Mae Cyfarwyddiaeth Plant Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cyflwyno system ddi-arian ar gyfer prydau ysgol mewn nifer o ysgolion, er mwyn cynnig ffordd wahanol i rieni a gofalwyr dalu am brydau ysgol.

Mae’r system wedi’i hintegreiddio’n ddiogel â gwasanaeth taliadau’r Cyngor er mwyn gallu talu dros y we, yn hytrach na bod disgyblion yn mynd ag arian i’r ysgol.

Mae ysgolion yn cofnodi’r hawl i gael prydau ysgol am ddim ar y system, sy’n golygu na fydd yn amlwg pa ddisgyblion sy’n cael cinio ysgol am ddim.

Mae’r ysgolion canlynol yn defnyddio’r system ar hyn o bryd:

 

Ysgolion Cynradd Ysgol

 • Pob ysgol gynradd ac eithrio: Ysgol Gynradd Caerau, Ysgol Gynradd Cwmfelin, Ysgol Gynradd Llangynwyd, Ysgol Gynradd Penybont, Ysgol Fabanod Cefn Glas,Ysgol Gynradd Babyddol Sant Robert

Ysgolion Uwchradd

 • Ysgol Gyfun Babyddol yr Archesgob McGrath
 • Ysgol Gyfun Brynteg
 • Coleg Cymunedol Y Dderwen
 • Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd

 

Pam y dylwn i ddewis cinio ysgol ar gyfer fy mhlentyn?

Mae Gwasanaethau Arlwyo Pen-y-bont ar Ogwr yn credu bod nifer o fanteision o fwyta cinio ysgol.  

 • Mae’r prydau yn iach, yn gytbwys o ran maeth ac yn cael eu paratoi’n ffres bob dydd.  
 • Argymhellir ein bod yn bwyta pump dogn o ffrwythau a llysiau bob dydd. Mae pryd ysgol yn cynnig dewis o lysiau, saladau a ffrwythau i blant bob dydd, gan helpu tuag at y '5 y dydd'.
 • Cyfleustra – mae’n arbed amser i chi i beidio â gorfod paratoi pecyn bwyd.
 • Mae’n cynyddu’r gallu i ddysgu – mae astudiaethau wedi dangos bod plant yn fwy parod i ddysgu ar ôl cael cinio iawn.  
 • Mae’n dysgu sgiliau cymdeithasol i blant, sut i ymddwyn wrth y bwrdd bwyd a sut i ddewis bwyd o fwydlen.
 • Mae’n caniatáu i blant ymlacio gyda ffrindiau mewn amgylchedd diogel sy’n cael ei oruchwylio.

Hoffai Gwasanaethau Arlwyo Pen-y-bont ar Ogwr achub ar y cyfle i sicrhau rhieni o’r canlynol:

 • Mae’r bwydlenni cynradd yn cydymffurfio’n llawn â safonau bwyd, diod a maetholion cynllun Blas Am Oes Llywodraeth Cymru.
 • Mae gennym enw ardderchog o ran glanweithdra a hylendid ac rydym yn ymrwymedig i fodloni holl Reoliadau Iechyd, Diogelwch a Hylendid.
 • Mae gweithdrefnau prynu’n helpu i gael gafael ar gynhwysion diogel ac i sicrhau’r dulliau dosbarthu a chadw sy'n angenrheidiol i gynnal y safonau diogelwch bwyd uchaf.
 • Rydym wedi addasu’n ryseitiau i leihau’r defnydd o siwgr, halen a braster a chynyddu'r lefelau o ffibr yn ein bwyd.  
 • Rydym yn osgoi defnyddio ychwanegion bwyd a lliw ac nid ydym yn defnyddio bwyd sy’n cynnwys cynhwysion a’u genynnau wedi’u haddasu (GM) yn ymwybodol.
 • Rydym yn ystyried eich plentyn yn gwsmer gwerthfawr ac yn gwasanaethu pob plentyn mewn dull cyfeillgar a chefnogol

 

CLYBIAU BRECWAST

Yn 2005, lansiodd Llywodraeth Cymru gynllun brecwast am ddim yng Nghymru gan gynnig brecwast iach am ddim i ddisgyblion cynradd yn eu hysgolion. Mae Clybiau Brecwast yn gweithredu mewn 47 o ysgolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’r clybiau’n darparu grawnfwyd a thost bob bore gyda ffrwythau a dewis o laeth neu sudd ffrwythau i’w yfed. Cliciwch ar y ddolen isod i lawrlwytho gwybodaeth am alergeddau.

 

SWYDDI GWAG

A ydych chi’n frwdfrydig, yn hoffi gweithio mewn tîm ac yn mwynhau ymwneud â phlant? Os felly, efallai bod gennym swydd ddelfrydol ar eich cyfer. Mae angen pobl o bob cefndir i ymuno â’n Timau Arlwyo i helpu i baratoi a gweini bwyd i’n disgyblion. Hysbysebir pob swydd wag ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Rydym yn cynnig oriau gwaith hyblyg, yn ystod tymhorau'r ysgol yn unig, sy’n golygu ei bod hi'n swydd ddelfrydol i'w gwneud wrth gyflawni dyletswyddau teuluol, neu wrth ddychwelyd i fyd gwaith ar ôl seibiant yn eich gyrfa.

Mae sgrinio meddygol, archwiliad cofnodion troseddol a thystlythyrau yn angenrheidiol ar gyfer pob darpar weithiwr cyn eu cyflogi. 

Mae Gwasanaethau Arlwyo Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig graddfeydd cyflog ardderchog ac oriau gwaith yn cychwyn o un awr y dydd. 

Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol gan ein bod yn cynnig hyfforddiant llawn yn y swydd a chefnogaeth barhaus oddi wrth ein Tîm Rheoli. Rhai o’r buddion eraill yw llwybrau tuag at ennill cymwysterau a chynllun pensiwn cyfrannol.

Enghreifftiau o gyfrifoldebau:

 • Helpu i baratoi a gweini prydau
 • Paratoi’r cownter a’r ystafell fwyta bob dydd
 • Dyletswyddau glanhau yn y gegin a’r mannau bwyta.

 

 

     
Last Updated: 09/01/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud