Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Prydau Ysgol Am Ddim a Gwisg Ysgol Unigryw

Prydau Ysgol Am Ddim

Gallai plant a phobl ifanc sy’n mynychu’r ysgol yn amser llawn fod â hawl i brydau ysgol am ddim (FSM).

Gallai eich plentyn fod â hawl i brydau ysgol am ddim os ydych yn derbyn un o’r budd-daliadau/taliadau cymorth canlynol:

  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceiswyr Gwaith sy’n seiliedig ar incwm
  • Cymorth o dan Ran VI o Ddeddf Lloches a Mewnfudo 1999
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n gysylltiedig ag incwm
  • Credyd Treth Plant, (heb Gredyd Treth Gwaith) ac nad yw eich incwm blynyddol yn uwch nag £16,190
  • Elfen warant o Gredyd Pensiwn y Wladwriaeth
  • Credyd Treth Gwaith am gyfnod ychwanegol – y taliad y gallai rhywun ei dderbyn am bedair wythnos arall ar ôl iddynt fynd heibio trothwy’r Credyd Treth Gwaith
  • Credyd Cynhwysol.

Gellir gwneud y ceisiadau cyntaf ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn ysgol. Mae ffurflenni cais ar gael gan Dîm Asesiadau Ariannol a Budd-daliadau y Cyngor (FABT), Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB neu o gan ysgolion. Rhif Ffôn: 01656 643396. E-bost FSM@bridgend.gov.uk

Hefyd, yma: Ffurlen I Wneud Cais am Brydau Ysgol Am Ddim / Gwisg Ysgol Unigryw

Mae'n rhaid i blant sy’n dechrau’r ysgol am y tro cyntaf lenwi ffurflen gais am brydau ysgol am ddim, hyd yn oed os oes ganddynt frawd neu chwaer yn yr un ysgol neu mewn ysgol arall sydd eisoes yn eu cael. Ni fydd dyfarniadau’n cael eu gwneud yn awtomatig pan fo brodyr neu chwiorydd yn derbyn prydau ysgol am ddim.

Grant Gwisg Ysgol Unigryw

Mae’n bolisi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i drefnu bod Grant Gwisg Ysgol Unigryw ar gael i bob disgybl cymwys sy’n mynychu ysgol uwchradd ym mlynyddoedd 7-11. Mae’r grant wedi’i fwriadu i gyfrannu at gost gwisg ysgol unigryw.

Gan fod y grant yn un dewisol, cyfrifoldeb pob ysgol uwchradd yw penderfynu ar swm y grant a’r dull talu. Cynghorir rhieni i gysylltu â’r briod ysgol uwchradd i gael mwy o wybodaeth. Mae lefel argymelledig y grant gan yr ALl ar hyn o bryd yn uwch nag un Llywodraeth Cymru a hysbysir rhieni mai dim ond y grant uwch fydd yn cael ei dalu.

I’r teuluoedd hynny sy’n derbyn y budd-daliadau y cyfeirir atynt yn (1) mae’r Grant Gwisg  Ysgol Unigryw yn hawl awtomatig.

Mae ffurflenni cais ar gael gan Dîm Asesiadau Ariannol a Budd-daliadau y Cyngor ar gyfer pob ysgol, yn ystod Tymor y Gwanwyn cyn dechrau’r flwyddyn academaidd ym mis Medi. Hefyd,  drwy'r ddolen uchod.

Hoffai’r FABT gael y ffurflenni yn ôl cyn wyrhnos olaf Tymor y Gwanwyn er mwyn rhoi amser iddynt roi gwybod i ysgolion Uwchradd am ba disgyblion sy’n gymwys ac i atal unrhyw oedi mewn ymdrin â grantiau dillad a’u dosbarthu. Dylid nodi NAD yw’r Grant Gwisg Ysgol Unigryw ar gael i’r disgyblion hynny sy’n mynychu Ysgolion Babanod, Iau neu Gynradd.

Cynghorir rhieni y mae angen rhagor o wybodaeth arnynt am y Grantiau Gwisg sydd ar gael i gysylltu â Thîm Asesiadau Ariannol Budd-daliadau y Cyngor (FABT) ar 01656 643396. E-bost FSM@bridgend.gov.uk 

 

 

Last Updated: 24/03/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud