Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Symud Ysgol

(Ceisiadau i Symud Ysgol yn Ystod y Flwyddyn)

Mae nifer o resymau pam y bydd rhieni/gofalwyr yn awyddus i symud plentyn o un ysgol i’r llall.

Dechrau o’r newydd mewn ysgol newydd ar ddechrau’r flwyddyn ysgol fyddai dewis y rhan fwyaf o rieni/gofalwyr a phlant, felly, dylid rhoi pob ystyriaeth i osgoi newid ysgolion yn ystod y flwyddyn ysgol. Fodd bynnag, nid yw amgylchiadau bob amser yn gwneud hyn yn bosibl, ac efallai na fydd modd osgoi symud yn ystod y flwyddyn ysgol, os byddwch yn symud tŷ, er enghraifft.

Os nad yw’r cais i symud yn ymwneud â symud tŷ, caiff rhieni/gofalwyr eu hargymell yn gryf i siarad ag athro neu bennaeth eu plentyn. Efallai y gallant helpu, gan y gellir datrys llawer o’r materion sy’n peri pryder i blant a’u rhieni/gofalwyr yn foddhaol heb i’r plentyn orfod symud ysgol.

Gall newid ysgol fod yn ddigwyddiad hynod arwyddocaol i blentyn. Mae hyn yn sicr yn wir i blant ysgol uwchradd, yn enwedig pan fyddant yn cyrraedd Blwyddyn 10 neu 11 ac eisoes wedi dewis eu pynciau arholiad ac yn eu hastudio. Efallai y bydd y dewis o bynciau, neu’r byrddau arholi, yn wahanol mewn ysgol newydd, hyd yn oed os yw’r ysgol dal ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Felly fe ddylid ystyried yr holl amgylchiadau’n ofalus cyn gwneud unrhyw benderfyniad i newid ysgol.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn delio â derbyn ceisiadau i symud yn ystod y flwyddyn yn y fwrdeistref ac eithrio’r pum ysgol wirfoddol a gynorthwyir. Os ydych yn dymuno symud eich plentyn i ysgol wirfoddol a gynorthwyir, darllenwch y trefniadau gwahanol sydd wedi’u nodi isod. Ym mhob achos arall, dylai rhieni/gofalwyr sy’n awyddus i fwrw ymlaen i symud eu plentyn o un ysgol i’r llall lenwi’r ffurflen gais Symud Ysgol yn Ystod y Flwyddyn sydd ar gael yma. Nodiadau cyfarwyddyd ar gael yma.

Er mwyn diogelu eich gwybodaeth bersonol, nid ydym yn argymell i chi anfon ffurflenni gorffenedig ar e-bost i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.  

Dylid postio’r ffurflenni gorffenedig i:

Cymorth i Ddysgwyr, Y Gyfarwyddiaeth Addysg a Chymorth i Deuluoedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB

Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch neu gyngor ar geisiadau derbyn neu symud ysgol, cysylltwch â:

Ffôn: 01656 642637
E-bost: pupilservices@bridgend.gov.uk

Nodwch na ddylai rhieni/gofalwyr dynnu plentyn o ysgol nes bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cadarnhau ei fod wedi’i dderbyn i ysgol arall.  

Trefniadau gwahanol i Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir

Corff llywodraethu ysgol wirfoddol a gynorthwyir yw’r awdurdod derbyn, ac ef sy’n gyfrifol am yr holl drefniadau derbyn. 

Mae’r pum ysgol wirfoddol a gynorthwyir ym Mhen-y-bont ar Ogwr fel a ganlyn:

            Ysgol Gynradd Gatholig Santes Fair, Pen-y-bont ar Ogwr

            Ysgol Gynradd Gatholig Santes Fair a Sant Padrig, Maesteg

            Ysgol Gynradd Gatholig Sant Robert, Abercynffig

            Ysgol Uwchradd Gatholig Archesgob McGrath, Pen-y-bont ar Ogwr

            Ysgol Gynradd Archddiacon John Lewis yr Eglwys yng Nghymru, Pen-y-bont ar Ogwr

Dylai rhieni/gofalwyr sy’n awyddus i’w plant gael eu derbyn i’r ysgolion hyn gysylltu â’r ysgol berthnasol yn uniongyrchol i gael rhagor o wybodaeth. Mae manylion cyswllt yr holl ysgolion ar gael yma.

 

Last Updated: 23/11/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud