Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Llywodraethwyr ysgolion

Oes gennych chi:

  • ddiddordeb yn nyfodol ein plant?
  • awydd i wneud gwahaniaeth?
  • amser ac egni?
  • parodrwydd i dderbyn cyfrifoldeb?
  • gallu i weithio mewn tîm?
  • tuedd i fod yn hapus i ofyn cwestiynau, gwrando a dysgu?

Mae nifer y llywodraethwyr ar gorff llywodraethol pob ysgol yn amrywio gan ddibynnu ar yr ysgol ond mae gan y rhan fwyaf o ysgolion cynradd 14 ac mae gan ysgolion uwchradd ychydig mwy yn gymesur â’u maint. Mae’n rhaid i’r corff llywodraethol gwrdd o leiaf unwaith y tymor ac mae disgwyl i lywodraethwyr hefyd fynychu cyfarfodydd unrhyw bwyllgorau y maent yn aelodau ohonynt trwy gydol y flwyddyn. Ym mhob cyfarfod y llywodraethwyr yn derbyn ac yn trafod adroddiadau gan y pennaeth, y Cyfarwyddwr Corfforaethol - Plant a diweddariad ar gyfrifon ariannol yr ysgol ynghyd â data perfformiad y disgyblion yn yr ysgol. Mae’n rhaid i lywodraethwyr wneud penderfyniadau neu roi cymeradwyaeth i ystod o faterion megis cyllidebau, recriwtio staff, materion disgyblu a gwaith cynnal a chadw cyffredinol i adeilad a thir yr ysgol. Maent hefyd yn monitro canlyniadau’r disgyblion mewn arholiadau a phrofion gan ystyried y targedau a osodwyd ac unrhyw adroddiadau arolygu mewn perthynas â’r ysgol.

Ymdrinnir â nifer o faterion trwy bwyllgorau a chaiff y penderfyniadau eu cadarnhau wedyn gan y corff llywodraethol. Nid oes unrhyw rym gan lywodraethwr fel unigolyn gan mai grym fel cyfangorff sydd gan y corff llywodraethol. Fodd bynnag, mae llywodraethwr yn gweithredu fel dolen gyswllt rhwng y rhieni, y gymuned leol a’r ysgol ac mae yno i fabwysiadu safbwynt gwrthrychol a gwneud penderfyniadau a fydd yn helpu i gyflawni a chynnal safonau uchel yn yr ysgol.

Gall y cyfrifoldeb ymddangos ychydig yn frawychus i ddechrau ond mae’r Cyngor yn rhoi cymorth i newydd-ddyfodiaid trwy redeg cwrs sylfaen sy’n ymdrin â’r prif feysydd cyfrifoldeb. Mae hyfforddiant i lywodraethwyr sy’n fwy manwl ar gael ar ystod o bynciau, mae llinell ffôn bwrpasol i ateb unrhyw gwestiynau penodol ac mae cronfa o lywodraethwyr profiadol ar gael i rannu eu profiad helaeth. Mae’r Cyngor hefyd yn neilltuo clerc i bob corff llywodraethol i drefnu’r cyfarfodydd a chymryd cofnodion yn y cyfarfodydd hynny.

Nid oes rhaid bod gennych unrhyw gymwysterau penodol ac nid oes rhaid i chi fod yn byw yn agos at yr ysgol o anghenraid. Rydym yn chwilio am bobl â’r agwedd gywir a’r cymhelliant cywir ac sydd dros 18 i lenwi’r rôl a helpu i drefnu dyfodol addysg ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn llywodraethwr ysgol os gwelwch yn dda lawrlwytho Ffurflen Gais ALI  neu Mae Angen Llywodraeth Ar Ysgolion neu fel arall cysylltwch â:

Chymorth Dysgwyr

Addysg a Chymorth i Deuluoedd 

Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel

Pen-y-bont ar Ogwr

CF31 4WB

Ffôn: 01656 642637

e-bost: pupilservices@bridgend.gov.uk

 

Mwy o wybodaeth ddefnyddiol:

Last Updated: 24/03/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud