Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Fforwm Derbyn i Ysgolion

Mae Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998, fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Addysg 2002, yn ei gwneud yn ofynnol i bob awdurdod lleol sefydlu fforwm derbyn. Amlinellir swyddogaeth fforymau derbyn yn Rheoliadau Addysg (Fforymau Derbyn) (Cymru) 2003.

Mae gan Fforwm Derbyn Pen-y-bont ar Ogwr swyddogaeth allweddol o ran sicrhau system deg o dderbyn plant i ysgolion sydd yn syml ac yn hawdd i rieni ei deall. Mae’r Fforwm yn gyfrifol am fonitro cydymffurfiaeth yr awdurdod â’r Cod Derbyn i Ysgolion a chaiff gynnig cyngor i’r awdurdod ynglŷn â ffyrdd o wella trefniadau derbyn.

Mae aelodau’r Fforwm yn cynnwys aelodau sy’n gysylltiedig ag ysgolion (penaethiaid a llywodraethwyr) ac aelodau mad ydynt yn gysylltiedig ag ysgolion (swyddogion llywodraeth leol, aelodau o awdurdodau esgobaethol ac aelodau o’r gymuned leol). Mae’r Rheoliadau’n gosod uchafswm ar gyfer nifer y cynrychiolwyr a ganiateir o bob grŵp.

Yn unol â’r Rheoliadau, y mae’r Fforwm yn cyfarfod o leiaf ddwywaith y flwyddyn.  

  • Cyfarfod Agendȃu

                 Cyfarfod 07 Medi 2017

  • Cofnodion Cyfarfodydd

                  Cyfarfod 19 Mawrth 2015

                  Cyfarfod 19 Hydref 2015

                  Cyfarfod 10 Mawrth 2016

                  Cyfarfod 1 Rhagfyr 2016

                  Cyfarfod 15 Mawrth 2017

  •  Adroddiadau Blynyddol y Fforwm Derbyn

                  Adroddiad Blynyddol 2013 - 14

                  Adroddiad Blynyddol 2014 - 15

                  Adroddiad Blynyddol 2015 - 16

 

Last Updated: 13/10/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud