Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ymddygiad disgyblion


Beth sy’n digwydd os bydd fy mhlentyn yn camymddwyn ar gludiant ysgol?

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno’r Cod Teithio, sy’n annog disgyblion i deithio’n ddiogel i’r ysgol ac yn nodi’r safonau ymddygiad a ddisgwylir ganddynt ar eu taith. I gael mwy o wybodaeth am y cod ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, cliciwch yma.

Os nad yw disgyblion yn dilyn y cod, gall y cyngor, ysgolion a cholegau gymryd camau yn eu herbyn, er diogelwch y disgyblion eu hunain a phobl eraill. Gallai hyn gynnwys tynnu’n ôl eu hawl i gael cludiant i’r ysgol a hyd yn oed eu gwahardd o’r ysgol. 

 

Beth sy’n digwydd os caiff fy mhlentyn ei wahardd rhag cludiant ysgol?

Os caiff plentyn ei wahardd rhag cludiant ysgol, bydd rhieni neu ofalwyr y plentyn yn cael gwybod yn ysgrifenedig am gyfnod y gwaharddiad, a’r rheswm am hynny. Bydd yn ofynnol i rieni a gofalwyr wneud trefniadau eraill dros gyfnod y gwaharddiad i sicrhau bod y disgybl yn parhau i fynd i’r ysgol.

Os ystyrir bod y digwyddiad yn ddigon difrifol i effeithio ar ddiogelwch y cerbyd neu’r disgyblion eraill sy’n teithio, gellir gwahardd y disgybl rhag cael cludiant i’r ysgol ar unwaith.


Beth os oes difrod i’r bws/tacsi?

Mewn achosion pan fo difrod i gerbyd y gweithredwr, gallai’r gweithredwr geisio adennill cost y gwaith atgyweirio gan y rhieni neu’r gofalwyr.

Last Updated: 23/03/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud