Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cludiant ysgol prif ffrwd

Sut rydw i’n gwneud cais am gludiant ysgol am ddim?

Nid oes proses ffurfiol ar gyfer gwneud cais. Rhoddir manylion y plant sy’n mynd i bob ysgol i’r Adran Gludiant, a bydd aelod o staff yr adran yn cysylltu â chi os yw eich plentyn yn gymwys i gael cludiant am ddim i’r ysgol.

 

Beth os bydd fy nghyfeiriad yn newid?

Bydd angen i chi roi gwybod i’r ysgol a bydd aelod o’r staff yn rhoi gwybod i’r Adran Cludiant o’r Cartref i’r Ysgol. Os ydych yn dal i fod yn gymwys o dan y meini prawf cymhwysedd cyfredol, caiff eich plentyn docyn priodol ar gyfer eich cyfeiriad newydd.

 

Beth os nad yw fy mhlentyn yn byw yn nalgylch yr ysgol ar ôl symud i gyfeiriad newydd?

Heblaw bod eich plentyn ym mlynyddoedd 10 neu 11, ni fyddwch yn gymwys i gael cludiant ysgol am ddim.

 

Sut mae dewis y rhieni o ran ysgol yn effeithio ar yr hawl i gael cludiant am ddim?

Os ydych chi’n dewis rhoi eich plentyn mewn ysgol heblaw'r un addas agosaf neu ysgol y dalgylch, ni fyddwn yn darparu cludiant ysgol.

 

Sut rydw i’n dod o hyd i wybodaeth am amserlenni bysiau ysgol a safleoedd casglu?

Cliciwch yma i gael manylion yr holl lwybrau bws i ysgolion.

Nid yw’r amserau gollwng yn cael eu cyhoeddi, ond gallwch gysylltu’n uniongyrchol â gweithredwr y bysiau i gael amcangyfrif o’r amseroedd ar gyfer llwybr eich plentyn.

I gael manylion y llwybrau masnachol sydd ar gael i ddisgyblion nad oes hawl ganddynt i gael cludiant am ddim i’r ysgol, ewch i wefan Traveline Cymru.

 

A ddarperir cludiant ysgol o’r cartref i’r ysgol?

Na – Heblaw am rai eithriadau, sef rhai tacsis a rhai bysiau mini, mae’n rhaid i ddisgyblion gerdded i’w safle bws penodedig.

Pa mor hir ddylai fy mhlentyn aros am gludiant ysgol?

Cynghorir disgyblion i fod yn eu safle bws penodedig 10 munud cyn yr amser gadael. Os nad yw’r bws yn cyrraedd ar ôl 20 munud, dylai’r disgyblion ddilyn y canllawiau ar gefn eu tocyn bws, ffonio’r rhif sydd wedi ei argraffu ac aros am gyfarwyddyd gan yr Adran Cludiant o’r Cartref i’r Ysgol.

 

A oes modd cludo fy mhlentyn i unrhyw gyfeiriad arall heblaw am gyfeiriad ei gartref?

Na - heblaw bod yr Adran Cludiant o’r Cartref i’r Ysgol wedi cytuno i hynny, bydd cludiant ysgol yn cludo disgyblion i’w safle bws penodedig. Ni fydd gyrrwr y bws yn awdurdodi nac yn caniatáu i’r disgybl gael ei ollwng mewn unrhyw gyfeiriad neu le arall.

 

A gaiff fy mhlentyn ddefnyddio gwasanaeth arall, ar wahân i’r un sydd wedi ei neilltuo iddo?

Na – mae rhif contract unigol gan bob llwybr ysgol, a dim ond disgyblion sydd â thocyn ar gyfer y llwybr hwnnw a gaiff deithio. Bydd y gyrrwr yn gwrthod derbyn unrhyw blentyn sy’n ceisio defnyddio’r bws anghywir.

 

A oes angen i mi fod ar gael i gyfarfod y bws contract yn y bore ac yn y prynhawn?

Mae’n ofynnol i rieni a gofalwyr plant ysgol gynradd wneud trefniadau i ofalu bod eu plentyn yn mynd ar gludiant ysgol ac yn dod oddi arno’n ddiogel. Rhaid i oedolyn cyfrifol fod ar gael o leiaf 10 munud cyn yr amser casglu y cytunwyd arno, sydd wedi ei nodi ar amserlen bws yr ysgol.

 

Beth fydd yn digwydd os nad oes oedolyn cyfrifol yn cyfarfod fy mhlentyn?

Os nad oes oedolyn cyfrifol yn y safle i gyfarfod y plentyn, bydd y plentyn yn aros ar y bws nes iddo gyrraedd pen ei daith ac yna bydd yn dychwelyd i safle penodedig y plentyn. Os nad yw’r oedolyn cyfrifol yno i’w gyfarfod, bydd rhywun yn mynd â’r plentyn i’r orsaf heddlu agosaf.

Mae risg y bydd rhieni a gofalwyr sy’n gyson yn methu â chasglu eu plant yn colli eu hawl i gael cludiant i’r ysgol am ddim.

Dylai rhieni a gofalwyr nodi na chaniateir i ddarparwyr cludiant, dan unrhyw amgylchiadau, dderbyn cyfarwyddiadau ysgrifenedig nac ar lafar gan riant neu ofalwr, i’w plentyn gael ei gasglu neu ei ollwng o’i safle bws heb i oedolyn cyfrifol fod yn bresennol.

Last Updated: 23/03/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud