Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cludiant Anghenion Addysgol Arbennig

Pryd bydda’ i’n cael gwybod am drefniadau cludiant fy mhlentyn ar gyfer y flwyddyn ysgol newydd?

Bydd llythyron yn cael eu hanfon at rieni a gofalwyr ar ôl i’r cludiant gael ei drefnu, yn esbonio pa ddarparwr cludiant fydd yn cludo eich plentyn, eu manylion cyswllt a rhif y contract.

 

A fydda’ i’n cyfarfod y gyrrwr a’r hebryngwr cyn i fy mhlentyn ddechrau’r ysgol?

Byddwch – mae’n ofynnol i’r holl ddarparwyr drefnu cyfle i ddisgyblion, rhieni a gofalwyr gyfarfod y gyrrwr a’r hebryngwr cyn teithio i’r ysgol gyda nhw.

Bydd yr amserau casglu a gollwng yn cael eu cadarnhau yn ystod y cyfarfod hwn, a bydd rhieni a gofalwyr yn cael manylion cyswllt y darparwr.

Rydym yn annog rhieni a gofalwyr i gysylltu â’r darparwr yn uniongyrchol os ydynt yn dymuno codi unrhyw bryderon neu gwestiynau.

 

Beth os nad yw fy narparwr cludiant wedi bod i ymweld â mi a fy mhlentyn?

Dylech gysylltu â’r Adran Cludiant o’r Cartref i’r Ysgol i roi gwybod iddyn nhw am y sefyllfa ar schooltransport@bridgend.gov.uk neu trwy ffonio 01656 642653.

 

Rwy’n cael problemau gyda’r darparwr cludiant, er enghraifft mae’n aml yn hwyr, neu mae’r gyrrwr neu’r hebryngwr yn newid yn aml, alla’ i wneud unrhyw beth?

Gallwch roi gwybod i’r Adran Cludiant o’r Cartref i’r Ysgol am unrhyw broblemau ar schooltransport@bridgend.gov.uk neu trwy ffonio 01656 642654.

 

Os bydd fy mhlentyn yn symud i ysgol newydd yn ystod y flwyddyn academaidd, sut bydda’ i’n cael gwybodaeth ynglŷn â’r trefniadau cludiant ar ei gyfer?

Bydd ein tîm Mynediad a Chynhwysiant yn rhoi gwybod i’r Adran Cludiant o’r Cartref i’r Ysgol, a bydd aelod o’r staff yn cadarnhau eich trefniadau cludiant newydd ar y ffôn ac mewn llythyr dilynol. Os oes angen, bydd y gyrrwr a’r hebryngwr yn cyfarfod â chi a’ch plentyn cyn ei gludo i’r ysgol.

 

Nid wyf wedi derbyn llythyr yn cadarnhau trefniadau cludiant fy mhlentyn, beth ddylwn i ei wneud?

Gallwch gysylltu â’r Adran Cludiant o’r Cartref i’r Ysgol i ofyn am statws trefniadau cludiant eich plentyn trwy anfon neges e-bost at schooltransport@bridgend.gov.uk neu trwy ffonio 01656 642654.

 

Fel rhiant neu ofalwr, beth yw fy nghyfrifoldebau o ran cludiant?

Eich cyfrifoldeb chi yw gwneud yn siŵr bod eich plentyn yn barod ar gyfer y cludiant 10 munud cyn yr amser casglu y cytunwyd arno. Os nad yw eich plentyn yn barod neu os yw’n gwrthod mynd i’r cerbyd, bydd y darparwr yn aros am uchafswm o 5 munud cyn gadael. Ni fydd unrhyw gludiant ychwanegol yn cael ei anfon yn ôl atoch o dan yr amgylchiadau hyn a’ch cyfrifoldeb chi fydd cael eich plentyn i’r ysgol.

Mae’n rhaid i chi neu oedolyn cyfrifol fod gartref i gyfarfod eich plentyn ar yr adeg gollwng y cytunwyd arno ar ôl ysgol. Os nad oes oedolyn cyfrifol ar gael, bydd rhywun yn mynd â’ch plentyn i’r orsaf heddlu agosaf. Os byddwch yn hwyr yn cyrraedd adref, rhowch wybod i’r Adran Cludiant o’r Cartref i’r Ysgol neu’r darparwr.

Os bydd rhieni a gofalwyr yn gyson yn methu â bod yno ar yr adeg gollwng y cytunwyd arno, gellid rhoi’r gorau i ddarparu cludiant nes i drefniadau priodol gael eu sefydlu.

Mae fy mhlentyn yn teithio mewn cadair olwyn, beth rydw i’n gyfrifol amdano?

Mae’n ofynnol i rieni a gofalwyr wneud yn siŵr bod yr offer yn cael ei gynnal a’i gadw’n briodol i ofalu bod eu plentyn yn gallu teithio’n ddiogel. Dylai fod gan gadeiriau olwyn gynhaliwr pen, gwregysau a mannau angori priodol, teiars llawn gwynt, breciau wedi eu haddasu a phecyn pŵer wedi ei wefru (pan fo’n briodol).

Os nad yw’r offer neu’r gadair olwyn yn bodloni safon ddiogelwch resymol, bydd y cludiant a ddarperir yn cael ei dynnu’n ôl tan i’r safonau gofynnol gael eu bodloni.

 

Mae angen i fy mhlentyn fynd â meddyginiaeth i’r ysgol. A yw’n cael mynd â hi ar gludiant ysgol?

Ydy - caniateir meddyginiaeth ar gludiant ysgol. Gwnewch yn siŵr fod y feddyginiaeth mewn cynhwysydd diogel ym mag ysgol eich plentyn, lle na fydd plant eraill yn gallu mynd ati. Rhaid rhoi gwybod i’r gyrrwr neu’r hebryngwr bod meddyginiaeth ym mag eich plentyn.

Ni chaniateir i’r gyrrwr na’r hebryngwr roi meddyginiaeth o dan unrhyw amgylchiadau. Mewn argyfwng byddant yn stopio ac yn ffonio 999 i ofyn am gymorth.

Last Updated: 09/01/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud