Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Mae’r Gwasanaeth Cynhwysiant

Gwasanaeth

Nod sylfaenol pwyslais Pen-y-bont ar Ogwr ar Gynhwysiant yw sicrhau bod yr addysg y mae pob dysgwr yn ei brofi yn cael effaith gadarnhaol a pharhaus ar eu canlyniadau a’u lles. Mae'r gwasanaeth yn amcanu at gefnogi ysgolion, mewn partneriaeth â theuluoedd ac asiantaethau eraill, i sicrhau bod cwricwlwm eang a chytbwys, yn ogystal ag amgylchedd dysgu priodol a’r holl wybodaeth berthnasol, ar gael i'r holl blant a phobl ifanc sydd yn y Fwrdeistref Sirol.

Darparwr gwasanaeth

Mae’r Gwasanaeth Cynhwysiant wedi ei leoli yn Nhŷ Morfa ar hyn o bryd ac mae’n cynnwys athrawon cynghori ac arbenigol, cynorthwywyr cymorth dysgu arbenigol a therapyddion sydd ag arbenigedd o ran bodloni ystod eang o anghenion dysgu ychwanegol. Mae staff y Gwasanaeth Cynhwysiant yn gweithio fel grwpiau mewn gwahanol ardaloedd ledled Pen-y-bont ar Ogwr (Dwyrain, Gorllewin a Gogledd) ac yn gweithio fel y Tîm o Amgylch y Disgybl, y Rhiant a’r Ysgol (TAPPAS).

Disgrifiad o’r gwasanaeth

Mae’r gwasanaeth yn rhan uniongyrchol o ddarparu ar gyfer plant a phobl ifanc ag Anghenion Addysgol Arbennig, fel y'u diffinnir yng Nghod Ymarfer AAA Cymru, a hefyd yn cefnogi’r ddarpariaeth ar gyfer y rhai hynny sydd ag ystod ehangach o anghenion dysgu ychwanegol.

Egwyddorion Arweiniol

Nod cyffredinol y model darparu Anghenion Dysgu Ychwanegol yw sicrhau bod addysg eang, gytbwys a pherthnasol ar gael ar gyfer disgyblion, gan sicrhau y bodlonir eu hanghenion eithriadol hefyd.

Mae angen nifer o egwyddorion cyffredinol i arwain trefniadaeth a rheolaeth y ddarpariaeth Gwasanaeth Cynhwysiant:

 • Mae timau Gwasanaeth Cynhwysiant wedi eu hyfforddi ac mae ganddynt y cymwysterau priodol a’r profiad angenrheidiol i sicrhau bod disgyblion yn derbyn y ddarpariaeth arbennig sydd ei hangen arnynt. Dylai fod gan staff yr ysgol yr arbenigedd angenrheidiol o ran y cwricwlwm ac Anghenion Dysgu Ychwanegol i alluogi disgyblion i gael mynediad at addysg eang, gytbwys a pherthnasol.
 • Bydd y Gwasanaeth Cynhwysiant yn gweithredu mewn gwahanol ysgolion yn yr ardal, yn ogystal ag yn y gwahanol gamau o addysg a byddant yn darparu ystod o wasanaethau gan gynnwys nodi, asesu a darparu rhaglenni ymyrraeth i ddisgyblion ag anghenion ychwanegol. I gyflawni hyn, bydd angen sicrhau bod cyngor, arweiniad, cefnogaeth a chyfleoedd arbenigol ar gael yn rheolaidd i’r tîm arbenigol er mwyn sicrhau eu datblygiad proffesiynol a gyrfaol yn unol â’u maes o arbenigedd.

Mae angen nifer o egwyddorion penodol hefyd i arwain trefniadaeth a rheolaeth y ddarpariaeth Gwasanaeth Cynhwysiant:

 • Mae’r Gwasanaeth Cynhwysiant yn gweithio ar y cyd i arwain a rheoli’r ddarpariaeth arbenigol a’r ddarpariaeth allgymorth o fewn y clwstwr a’r ardal.
 • Mae’r Gwasanaeth Cynhwysiant yn cefnogi ysgolion i sicrhau bod disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol yn cael eu cynnwys mewn grwpiau addysgu ac i sicrhau bod darpariaeth ar gyfer anghenion eithriadol disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol yn cael ei chynnwys wrth gynllunio gwersi. Bydd hyn yn cynnwys cefnogi ysgolion i wneud addasiadau priodol ynglŷn â sut y trefnir ac y darperir y cwricwlwm.
 • Bydd y Gwasanaeth Cynhwysiant yn darparu’r staff a’r adnoddau arbenigol angenrheidiol er mwyn bodloni anghenion eithriadol disgyblion sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Trefniadau ar gyfer cael defnyddio darpariaeth Allgymorth:

Bydd meini prawf eglur ar gyfer defnyddio darpariaeth allgymorth yn cael eu cytuno gyda’r ysgol a’r Gwasanaeth Cynhwysiant er mwyn penderfynu ar briodoldeb yr holl gefnogaeth allgymorth.

Bydd panel o staff Ysgol, Gwasanaeth Cynhwysiant a Chefnogaeth Allgymorth penodedig yn trafod pob disgybl sy’n cael ei ystyried am allgymorth ac yn penderfynu ar briodoldeb y cymorth.

Trefniadau derbyn i Ganolfannau Adnoddau Dysgu:

Bydd meini prawf derbyn eglur i Ganolfan Adnoddau Dysgu yn cael eu cytuno gyda’r Ysgol, y Gwasanaeth Cynhwysiant a’r Gwasanaeth Seicoleg Addysg er mwyn penderfynu ar briodoldeb y ddarpariaeth o adnoddau ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Bydd panel o staff Ysgol, Gwasanaeth Cynhwysiant a’r Gwasanaeth Seicoleg Addysg yn trafod pob disgybl sy’n cael ei ystyried ar gyfer ei dderbyn ac yn penderfynu a yw’r lleoliad yn briodol. Bydd gweithdrefn yn cael ei chytuno yn y panel ar gyfer derbyn pob disgybl sydd angen darpariaeth arbenigol.

Bydd unrhyw anghytuno yn y panel yn cael ei ddatrys gan Bennaeth penodedig, y Prif Seicolegydd Addysg a’r Rheolwr Grŵp dros Gynhwysiant.

Er mwyn darparu cymorth arbenigol yn lleol, mae’n hanfodol bod ysgolion yn fodlon cael Canolfannau Adnoddau Dysgu wedi eu lleoli’n briodol yn eu clwstwr er mwyn galluogi disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol i gael cymorth ychwanegol mewn modd priodol gan y ganolfan.

Adolygu

Bydd adolygiad yr ysgol a’r ddarpariaeth Gwasanaeth Cynhwysiant yn y clwstwr yn cael ei gynnal drwy’r broses Cynllunio ac Adolygu mewn Partneriaeth.

Cydnabyddir y bydd ysgolion ar wahanol gamau o ddatblygiad o ran y ddarpariaeth ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol. Nodwedd hanfodol o’r broses Cynllunio ac Adolygu mewn Partneriaeth yw sicrhau bod data o ansawdd da ar gael a dadansoddi’r data er mwyn cyfrannu at ddiwallu anghenion yr ardal/clwstwr o ysgolion yn y dyfodol. Bydd y math hwn o adroddiad yn darparu dull o adolygu’n barhaus i werthuso effeithiolrwydd a chanlyniadau plant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol a sicrhau bod adnoddau’n cael eu targedu’n briodol er mwyn bodloni anghenion newidiol y gymuned o ysgolion.

Mae’r data sy’n cael ei gasglu a’i werthuso wedi ei seilio ar dair agwedd allweddol:

 • gwerthuso canlyniadau i ddisgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol;
 • gwerthuso effeithiolrwydd y ddarpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol;
 • gwerthuso arweinyddiaeth a rheolaeth o ran Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Mae'r cyfarfod blynyddol ‘Cynllunio ac Adolygu mewn Partneriaeth’ yn rhoi fframwaith ar gyfer monitro datblygiad mewn ysgolion unigol ac mewn clwstwr o ysgolion. Diben y cyfarfod yw adolygu data allweddol, gan ddarparu canolbwynt ar gyfer trafodaeth am gynllunio ar gyfer y dyfodol.

Mae canlyniadau’r cyfarfod yn cael eu crynhoi ar ddiwedd y broses Cynllunio ac Adolygu mewn Partneriaeth lle y cytunir ar gyfres o gamau ar gyfer yr ysgol a hefyd cyfres o gamau a fydd yn cyd-fynd â rhai Cymuned Dysgu Proffesiynol TAPPAS. Y camau hyn fydd sail cyfarfodydd TAPPAS.

Trefniadau rheoli

Cyfrifoldeb uwch reolwyr y Gwasanaeth Cynhwysiant fydd sicrhau bod gan y Gwasanaeth Cynhwysiant y wybodaeth, y sgiliau a’r cymwysterau angenrheidiol i wneud eu dyletswyddau’n effeithiol.

Cyfrifoldeb yr ysgolion, ar y cyd â’r Gwasanaeth Cynhwysiant, fydd rheoli’r Gwasanaeth Cynhwysiant o ddydd i ddydd.

Bydd penaethiaid a fydd yn cynrychioli'r clwstwr yn derbyn gwahoddiad i gymryd rhan wrth benodi staff Anghenion Dysgu Ychwanegol newydd, naill ai mewn canolfan ddysgu neu fel cefnogaeth allgymorth. Byddai paneli penodi’n cynnwys Pennaeth ac Uwch Ymarferydd o’r Gwasanaeth Cynhwysiant.

Trefniadau adrodd

Bydd y Rheolwr Grŵp dros Gynhwysiant yn cyflwyno adroddiad yn flynyddol i Uwch Reolwyr y Gyfarwyddiaeth Blant ar effeithiolrwydd y trefniadau gwaith presennol.

Bydd Penaethiaid yr Ysgolion yn cyflwyno adroddiadau blynyddol i’w Cyrff Llywodraethu ar effeithiolrwydd y trefniadau gwaith presennol.

Trefniadau ariannu

Bydd y trefniadau ariannu ar gyfer pob ardal yn cael eu trafod yn rhan o’r broses Cynllunio ac Adolygu mewn Partneriaeth.

Cyfrifoldeb yr Awdurdod Lleol fydd sicrhau bod ganddo yswiriant digonol ar gyfer camau, hawliau, neu orchmynion yn ei erbyn gan unrhyw unigolyn sy’n dioddef anaf neu niwed neu golled mewn cysylltiad â’i weithgareddau wrth gyflawni’r cytundeb hwn.

Safon y gwasanaeth

Mae’r cytundeb lefel gwasanaeth hwn rhwng yr ysgolion ac Awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr yn ceisio diffinio swyddogaethau a chyfrifoldebau perthnasol yr ysgol a’r All wrth ddarparu’r Strategaeth Cynhwysiant ym mhob ardal/clwstwr o ysgolion. Bydd y model ‘Tîm o Gwmpas y Disgybl, Rhiant a’r Ysgol’ (TAPPAS) a’r broses ‘Cynllunio ac Adolygu mewn Partneriaeth’ yn sicrhau bod safonau’r gwasanaeth ar lefel yr ysgol a’r awdurdod lleol yn cael eu cynnal.

Bydd y ddarpariaeth arbenigol yn cael ei chynllunio, ei gweithredu a’i gwerthuso mewn modd sy’n galluogi’r Ysgolion a’r Awdurdod Lleol i weithio ar y cyd o ran cynnal darpariaeth o ansawdd da.

Bydd y ddarpariaeth arbenigol yn cael ei threfnu a’i rheoli mewn modd sy’n gyson â’r Strategaeth Cynhwysiant a ddiffinnir trwy’r broses ‘Cynllunio ac Adolygu mewn Partneriaeth’.

Bydd y Gwasanaeth yn:

 • cynnal hunanwerthusiadau rheolaidd o’i arferion gwaith a sut y mae’n cefnogi ysgolion i wella addysg gynhwysol trwy’r broses cynllunio ac adolygu mewn partneriaeth;
 • cefnogi ysgolion i ganfod disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol yn gynnar, gweithredu rhaglenni ymyrraeth ac olrhain disgyblion;
 • gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion i nodi hyfforddiant a datblygiad staff trwy gynnal Dadansoddiad o Anghenion Dysgu a chefnogi ysgolion i weithredu rhaglen hyfforddi a datblygu;
 • cefnogi ysgolion wrth drosglwyddo disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol gan sicrhau bod y gefnogaeth briodol wedi ei sefydlu er mwyn bodloni anghenion y disgybl;
 • darparu cefnogaeth allgymorth arbenigol i ddisgyblion unigol sydd ag anghenion ychwanegol cymhleth;
 • darparu lleoliadau arbenigol ar gyfer disgyblion sydd ag anghenion ychwanegol cymhleth;

Bydd yr Ysgolion yn:

Cynnal hunanwerthusiad rheolaidd o’u harferion gwaith wrth ddarparu addysg gynhwysol er mwyn sicrhau:

 • canlyniadau da i ddisgyblion yn academaidd, yn gymdeithasol ac yn emosiynol;
 • profiad dysgu priodol;
 • bod addysgu priodol wedi ei sefydlu er mwyn bodloni anghenion disgyblion;
 • gofal, cymorth ac arweiniad priodol;
 • amgylchedd dysgu priodol;
 • arweinyddiaeth dda;
 • tystiolaeth fod ansawdd yn gwella;
 • gwaith partneriaeth da;
 • adnoddau a reolir yn dda.

Sicrwydd ansawdd

Mae’r broses 'Cynllunio ac Adolygu mewn Partneriaeth' yn rhan ganolog o’r strwythur Sicrwydd Ansawdd ar gyfer darpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Cynhelir cyfarfod blynyddol rhwng Pennaeth a Chydgysylltydd Anghenion Dysgu Ychwanegol yr ysgol a Thîm Uwch Reoli’r Gwasanaeth Cynhwysiant.

Defnyddir y cyfarfod i:

 • fonitro’r data a gesglir gan yr ysgol a'r data o gronfa ddata ganolog yr Awdurdod Lleol, a gynhelir gan y Gwasanaeth Cynhwysiant;
 • trafod canlyniadau’r ysgol a hunanwerthusiadau’r gwasanaeth; a
 • gosod agenda ar gyfer gwella'r ysgol.

Mae’r cyfarfod yn canolbwyntio ar:

 • fanylion dysgwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol - yn unol â’r prif anghenion (gan gynnwys y rhai hynny sy’n cael eu hystyried yn fwy galluog a thalentog; sy'n dod o gefndiroedd ethnig lleiafrifol a Saesneg yn iaith ychwanegol iddynt; sy'n dod o deuluoedd sipsiwn neu deithwyr). Mae’r data a ddefnyddir yn cofnodi nifer a chanrannau poblogaeth yr ysgol - yn ogystal â chlwstwr cymharol a ffigurau ar gyfer y fwrdeistref sirol gyfan;
 • manylion y dysgwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol - yn ôl yr haen a’r math o ddarpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol;
 • y prosesau a ddefnyddir ar gyfer olrhain dysgwyr unigol sy’n agored i niwed;
 • y dysgwyr a nodwyd ac sy'n derbyn cefnogaeth ymyrraeth gynnar ac effaith y gwahanol ymyraethau a ddefnyddir ar ganlyniadau i’r dysgwr;
 • manylion y dysgwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol sydd i newid ysgol a pha gynlluniau sydd wedi eu sefydlu;
 • y defnydd o ddarpariaeth arbenigol (e.e. Canolfannau Adnoddau Dysgu) yn yr ysgol (os yw’n briodol) ac yn y clwstwr;
 • aelodaeth TAPPAS presennol y clwstwr a sut y mae staff Gwasanaeth Cynhwysiant arbenigol wedi eu defnyddio;
 • yr ystod gyfredol o gymorth arbenigol sy’n cael ei darparu i ddysgwyr unigol neu grwpiau o ddysgwyr a sut y mae’n cael ei defnyddio;
 • y ddarpariaeth ar gyfer dysgwyr sy’n agored i niwed megis y rhai hynny sydd angen llwybrau dysgu gwahanol;
 • y map cyfredol o'r ddarpariaeth o ran sut y mae staff yn cael eu defnyddio i gefnogi dysgwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol mewn mentrau amrywiol ;
 • gwaharddiadau o ysgolion (parhaol ac am gyfnod penodol) a lefelau presenoldeb disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol;
 • adolygiad o ddata’r Dadansoddiad Anghenion Dysgu gyda phwyslais ar effaith y rhaglen datblygiad proffesiynol a weithredir ar draws ardal o ysgolion;
 • yr hyn a ddylai fod wedi ei gynnwys yn y Cynllun Gweithredu TAPPAS dilynol (ac yna cael ei gynnwys yn y Cynllun Gwella Ysgolion) a materion unigol y gallai fod angen gwneud gwaith dilynol ynglŷn â nhw.

Mae canlyniadau’r cyfarfod yn cael eu crynhoi mewn 'Trosolwg Ysgol ar gyfer Adroddiad Anghenion Dysgu Ychwanegol' a chytunir ar werthusiad coch, melyn neu wyrdd ar gyfer y meysydd a drafodwyd.

Cysylltiadau

Rydym yn croesawu eich ymholiadau, eich sylwadau a’ch syniadau ar gyfer datblygu ein gwasanaeth.

e-bost inclusionservice@bridgend.gov.uk

Rhif ffôn 01656 815230

Rhif ffacs 01656 815245

Minicom 01656 815246

Cyfeiriad Gwasanaeth Cynhwysiant,
Y Swyddfeydd Dinesig,
Stryd yr Angel,
Pen-y-bont ar Ogwr,
CF31 4WB

Last Updated: 14/07/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud