Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Y Gwasanaeth Mynediad a Chynhwysiant

(Anghenion Addysgol Arbennig)

Mae gan bawb hawl i addysg. I rai plant a phobl ifanc, mae bod ag anabledd yn golygu bod angen help ychwanegol yn yr ystafell ddosbarth. Dyna pam fod gwasanaeth Mynediad a Chynhwysiant y Cyngor yn gweithio i feddwl am ffyrdd newydd, arloesol o helpu plant i ddysgu.

“Ein gwaith ni yw datblygu syniadau a dulliau sy’n rhoi mynediad i blant ag anableddau at y cwricwlwm cenedlaethol gan eu galluogi i aros mewn ysgolion prif ffrwd lle bynnag y bo’n bosib,” meddai Russell Bloom, swyddog technegol gwasanaeth anghenion addysgol arbennig y Cyngor. “Rydym yn eu helpu i oresgyn rhwystrau i ddysgu megis problemau corfforol, synhwyraidd, deallusol neu emosiynol.

“Er mwyn gwneud hyn, mae dros 70 o aelodau arbenigol o staff yn cynnig cyngor, arweiniad a chymorth i ysgolion a disgyblion mewn perthynas â thestunau sy’n amrywio o fynediad at adeiladau, gwybodaeth a’r cwricwlwm, i wahanol ffyrdd y gall disgyblion ddal pin ysgrifennu ac ati, ac maent yn meddwl am ddatrysiadau sy’n gweddu i anghenion penodol plentyn gan ddefnyddio tiwtoriaid â chymwysterau arbennig a’r dechnoleg fwyaf modern.

“Pan fo plentyn ag anabledd yn dod i fyw yn nalgylch ysgol benodol, rydym yn cydweithio’n agos â’r Gwasanaeth Seicoleg Addysg i gynnal asesiad o’u hanghenion a llunio strategaeth sydd wedi’i deilwra i’r plentyn unigol hwnnw. Efallai fod gan y plentyn nam ar ei olwg neu fod angen iddo ddefnyddio cadair olwyn i symud o gwmpas. Weithiau, efallai nad yw’n gallu symud neu siarad, neu efallai nad Saesneg yw iaith gyntaf y plentyn. Yr her i ni yw sut y gallwn helpu’r plant hyn i gael addysg sydd mor normal â phosib.

“Ar hyn o bryd, rydym yn helpu 2,300 o ddisgyblion – bron i 10% o boblogaeth yr ysgolion – mewn ysgolion ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ond mae’n gwbl bosib y gallai mwy o blant ag anghenion addysgol arbennig ddod i fyw yn yr ardal ar unrhyw adeg. Yn amlwg, mae cost uchel yn gysylltiedig â darparu’r gwasanaeth hwn ar gyfer plant, ond mae’n hanfodol i wella eu hansawdd bywyd. Heb yr help arbenigol hwn, byddai nifer ohonynt yn syml yn methu â chyfathrebu o gwbl – mae’n gwneud gwahaniaeth enfawr i’w bywydau.”

Ac mae yn gwneud gwahaniaeth – gyda help y gwasanaeth, mae disgyblion wedi gallu dilyn cyrsiau TGAU a Safon Uwch ac mae nifer wedi mynd ymlaen i astudio mewn prifysgol.

Nod y gwasanaeth

Mae’r gwasanaeth Mynediad a Chynhwysiant yn ceisio sicrhau bod yr holl blant a phobl ifanc yn y fwrdeistref sirol y canfuwyd eu bod yn blant ag anghenion addysgol arbennig yn gallu cael mynediad at gwricwlwm eang a chytbwys, yr amgylchedd a’r holl wybodaeth berthnasol.

Bydd y gwasanaeth yn rhoi cymorth i ysgolion, mewn partneriaeth gyda theuluoedd ac asiantaethau eraill, gyrraedd y nod hwn yn ysgol brif ffrwd leol y disgyblion lle bynnag y bo’n bosib.

Yr ystod o wasanaethau a ddarperir gan y gwasanaeth Mynediad a Chynhwysiant

Mae’r gwasanaeth yn rheoli’n uniongyrchol, neu’n rhoi cymorth i ysgolion drefnu, darpariaeth ar gyfer yr ystod ganlynol o anghenion:

 • Nam ar eu golwg
 • Nam ar eu clyw
 • Anhwylderau cyfathrebu a rhyngweithio
 • Anableddau echddygol/corfforol
 • Anawsterau dysgu cyffredinol

Mae gan y tîm hefyd gyfrifoldeb am y meysydd canlynol:

 • Disgyblion galluog a thalentog
 • Addysg gartref ddewisol
 • Saesneg fel iaith ychwanegol
 • Anawsterau dysgu fel teulu

Mae’r Swyddog Technegol Anghenion Addysgol Arbennig ar gyfer Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu’n ategu’r ddarpariaeth ar draws holl ystod cyfrifoldebau’r gwasanaeth.

Rhai o swyddogaethau allweddol y gwasanaeth

 • Cyfrannu at adnabod, asesu ac adolygu anghenion addysgol arbennig plant a phobl ifanc o 0 i 19 mlwydd oed.
 • Rhoi cymorth i ysgolion reoli’r broses gynhwysiant
 • Trefnu darpariaeth arbenigol ar gyfer plant a phobl ifanc ag anghenion addysgol arbennig.
 • Darparu hyfforddiant mewn swydd ar gyfer staff sy’n gwneud darpariaeth addysgol arbennig ac eraill, megis llywodraethwyr ysgolion, a chanddynt gyfrifoldeb am ddarpariaeth addysgol arbennig
 • Cysylltu ag asiantaethau statudol ac anstatudol eraill i sicrhau yr eir ati mewn ffordd effeithiol, effeithlon a theg i gynllunio a chyflwyno darpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc ag anghenion addysgol arbennig.
 • Rhoi cyngor, arweiniad a chymorth i rieni, neu hwyluso cymorth o’r fath gan asiantaethau eraill
 • Cynrychioli’r Awdurdod ar gyrff rhanbarthol a chenedlaethol a chyfrannu at fentrau ymchwil a strategol ehangach

I gael mwy o wybodaeth am y Gwasanaeth Mynediad a Chynhwysiant, ffoniwch: (01656) 815230 neu anfonwch neges e-bost i: inclusionservice@bridgend.gov.uk

Last Updated: 14/07/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud