Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Traeth Newton

Dyma’r traeth mwyaf dwyreiniol ac mae’n waith deg munud o gerdded o bentref tlws Newton. Ceir tywod a chreigiau ar y traeth ac mae’n boblogaidd gyda bordhwylwyr, sgiwyr jet a defnyddwyr cychod modur. Mae yma lithrfa sy’n cael ei defnyddio gan y clwb cychod lleol.

Nodweddion Gorau: Milltiroedd o dywod (er ei fod yn greigiog iawn mewn mannau); gallwch gerdded hyd at aber afon Ogwr. Mae am y terfyn â Newton Burrows a thwyni tywod Merthyr Mawr.

Achubwr bywyd ar ddyletswydd? Mae achubwyr bywyd sy’n gwirfoddoli yn patrolio ar rai adegau, ond cofiwch Dim Baner, Dim Achubwr Bywydau.

Cyfleusterau a siopau lleol: Does dim cyfleusterau na siopau, er bod Canolfan Wyliau Bae Trecco o fewn cyrraedd rhai munudau o gerdded ac yn cynnig amrywiaeth eang o luniaeth ac adloniant.

Da i blant? Does dim cyfleusterau ar y traeth i blant, ond mae gan Ganolfan Wyliau Bae Trecco arcêd ddiddanu, golff mini, pwll nofio Splashland, Jungle Jims, parc ac amryw o ddifyrion eraill i gadw’r plant yn hapus.

Pa mor bell yw’r toiledau? Mae’r toiledau agosaf yng Nghanolfan Wyliau Bae Trecco.

Parcio: Mae’r lle parcio’n gyfyngedig gan nad oes yma faes parcio dynodedig.

Cludiant Cyhoeddus: Gwaith deg munud o gerdded o bentref Newton, y gallwch ei gyrraedd yn hawdd ar wasanaethau bws cyhoeddus i/o Borthcawl sy’n cael eu darparu gan First Bus. Dewch oddi ar y bws ger garej Globe. Mae amryw o wasanaethau uniongyrchol yn rhedeg o Ben-y-bont ar Ogwr, Caerdydd (X2) ac Abertawe.

Beth am anifeiliaid anwes? Caniateir cŵn ar y traeth, ond cofiwch godi baw eich ci a’i waredu.

Pwyntiau eraill o ddiddordeb: Lle hyfryd ar gyfer cerdded gan fod modd cerdded drwy dwyni tywod Newton hyd at aber afon Ogwr ac ar hyd yr arfordir treftadaeth. Mae’r naill ardal a’r llall yn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig.

Pwy fyddai’n meddwl! Nid yw’r traeth yn bell o dwyni tywod Methyr Mawr. Mae llawer o athletwyr Cymru’n defnyddio’r ‘Big Dipper’ – fel y caiff ei alw’n lleol – ar gyfer ymarfer.

Ble mae’r traeth? Gadewch yr M4 ar gyffordd 37 a dilynwch yr arwyddion am Borthcawl. Ar y drydedd gylchfan trowch i’r chwith a dilynwch y ffordd at y gylchfan nesaf, cymerwch yr ail droad oddi arni a dilynwch y ffordd hyd at gylchfan fach, trowch i’r chwith a chariwch ymlaen ar hyd y ffordd hon nes ichi gyrraedd yr Ancient Briton. Trowch i’r dde ac yna i’r dde eto ar eich union; dilynwch y ffordd hon nes ichi gyrraedd y traeth.

Last Updated: 19/07/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud