Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cofrestru marwolaeth

Dylid cofrestru’r farwolaeth o fewn 5 diwrnod iddi ddigwydd.

Beth os yw’r Crwner yn rhan o’r broses?

Rhaid i’r Cofrestrydd gael caniatâd ysgrifenedig cyn gallu cofrestru unrhyw farwolaeth y rhoddwyd gwybod i’r Crwner amdani, neu unrhyw farwolaeth pryd y mae angen gwneud hynny. Mewn achosion o’r fath, mae’n bosibl y bydd rhywfaint o oedi cyn cyhoeddi tystysgrif ar gyfer claddu neu amlosgi.

Pwy gaiff gofrestru marwolaeth?

Yn ddelfrydol dylai’r sawl sy’n dod i gofrestru’r farwolaeth fod yn berthynas. Cysylltwch â ni os nad ydych yn sicr.

Beth fydd ei angen ar y Cofrestrydd?

Bydd angen i’r sawl sy’n cofrestru’r farwolaeth gasglu Tystysgrif Feddygol Achos Marwolaeth naill ai gan yr ysbyty, neu’r meddyg ardystio os digwyddodd y farwolaeth gartref. Bydd angen rhoi’r dystysgrif hon i’r Cofrestrydd CYN y gellir cofrestru’r farwolaeth. Ar y llaw arall, os cynhaliwyd post-mortem, bydd y Crwner yn anfon tystysgrif yn uniongyrchol at y Cofrestrydd.

Bydd y Cofrestrydd yn gofyn am y wybodaeth ganlynol am y sawl a fu farw:

  • Enw llawn a chyfenw (ac enw cyn priodi os mai menyw oedd hi, a hithau wedi priodi / mewn partneriaeth sifil)
  • Dyddiad a man geni
  • Galwedigaeth (ac enw a galwedigaeth ei wraig/gŵr/partner sifil os oedd y sawl a fu farw yn briod/yn bartner sifil neu yn ŵr gweddw/gwraig weddw/partner sifil sydd wedi goroesi)
  • Cyfeiriad arferol
  • P’un a oedd y sawl a fu farw yn derbyn pensiwn/lwfans o gronfeydd cyhoeddus
  • Os oedd y sawl a fu farw yn briod/yn bartner sifil, dyddiad geni’r gŵr gweddw/gwraig weddw/partner sifil sy’n goroesi.

Dewch â cherdyn meddygol y GIG gyda chi os gallwch ddod o hyd iddo (nid yw hyn yn hanfodol).

A gaf i brynu Tystysgrif Marwolaeth pan fyddaf yn mynd i weld y Cofrestrydd?

Cewch brynu Tystysgrif Marwolaeth pan fyddwch yn mynd i weld y Cofrestrydd. Mae’r Cofrestrydd yn gallu derbyn arian parod, siec a cherdyn debyd neu gredyd.

A oes rhaid i mi gofrestru’r farwolaeth yn yr ardal lle y digwyddodd?

Oes, mae’n rhaid cofrestru’r farwolaeth yn yr ardal lle y digwyddodd y farwolaeth. Os bu farw’r unigolyn yn yr ysbyty, neu gartref yn unrhyw le o fewn Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, bydd angen i chi gofrestru’r farwolaeth yn un o’r mannau canlynol:

  • Swyddfa Gofrestru Pen-y-bont ar Ogwr, dydd Llun – dydd Gwener rhwng 9.30 am a 4 pm.
  • Eglwys y Drindod, Porthcawl – dydd Llun yn unig rhwng 10 am a 12.30 pm.
  • Llyfrgell y Llwyni, Canolfan Hamdden Maesteg (ger Tesco) – dydd Mawrth rhwng 9.30 am ac 1 pm a dydd Gwener rhwng 9.30 am a 12.30 pm yn unig.
  • TRWY APWYNTIAD trwy’r Swyddfa Gofrestru yng Nghanolfan Bywyd y Pîl. Dydd Iau yn unig rhwng 2.30 pm a 3.30 pm. Gweler y rhif ffôn dros y dudalen.

Beth os bydd hi’n rhy anodd i mi gyrraedd unrhyw un o’r lleoliadau hyn?

Cysylltwch â Swyddfa Gofrestru Pen-y-bont ar Ogwr, a bydd Cofrestrydd yn ceisio trefnu lleoliad gwahanol sy’n fwy cyfleus. Gallai hyn olygu rhywfaint o oedi cyn cael gafael ar y gwaith papur angenrheidiol. Dyma’r manylion cyswllt:

Swyddfa Gofrestru
Pen-y-bont ar Ogwr,
Ty'r Ardd Sunnyside
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4AR

Rhif ffôn : (01656) 642392/642393/642394
Rhif ffacs : (01656) 642389
E-bost: registrar@bridgend.gov.uk

 

Last Updated: 16/11/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud