Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Priodi

Mae’r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth i unrhyw un sy’n bwriadu priodi ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Gweler hefyd:

Rydym ni’n bwriadu priodi. Lle mae dechrau
A oes rhaid talu rhywbeth er mwyn priodi?
Pa mor gynnar y cawn ni hysbysu ein bod ni’n bwriadu priodi?
Felly ble cawn ni briodi ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr?
Beth os byddwn ni’n penderfynu newid y lleoliad ar ôl cyflwyno hysbysiad?
Beth am briodi dramor?
Pa mor fuan ar ôl cyflwyno hysbysiad y cawn ni briodi?
A fydd angen i ni ddod ag unrhyw ddogfennau gyda ni er mwyn cofrestru?
Beth os oes un ohonom ni wedi bod yn briod o’r blaen?
Beth os ydw i wedi newid fy enw yn y gorffennol?
A ddylwn i ddod ag unrhyw beth arall os ydw i’n iau na 18 oed?
Pwy fydd yn cynnal ein gwasanaeth priodas?
Ar ôl i ni briodi, sut mae mynd ati i newid ein henwau a’n cyfeiriad?
Sut mae cysylltu â Swyddfa Gofrestru Pen-y-bont ar Ogwr?

Rydym ni’n bwriadu priodi. Lle mae dechrau?

Llongyfarchiadau! Y peth cyntaf y mae’n rhaid ei wneud yw trefnu ambell i beth cyfreithiol. Oni bai eich bod chi’n priodi yn Eglwys Loegr neu’r Eglwys yng Nghymru trwy ostegion neu drwydded gyffredin, rhaid i’r ddau ohonoch chi hysbysu’r cofrestrydd arolygol yn bersonol yn eich swyddfa gofrestru leol eich bod yn bwriadu priodi.

Rhaid i’r ddau ohonoch chi fod wedi byw mewn ardal gofrestru yng Nghymru neu Loegr am o leiaf saith diwrnod yn union cyn cyflwyno’ch hysbysiad yn y swyddfa gofrestru. Os ydych chi’ch dau yn byw yn yr un ardal, bydd angen i chi gyflwyno hysbysiad yn yr un swyddfa. Os ydych chi’n byw mewn ardaloedd cofrestru gwahanol, ar y llaw arall, bydd rhaid i’r ddau ohonoch chi gyflwyno hysbysiad ar wahân yn eich ardaloedd eich hunain.

A oes rhaid talu rhywbeth er mwyn priodi?

Oes - mae'n rhaid talu £35.00 y pen wrth hysbysu eich bod chi’n bwriadu priodi. Yn ddiweddarach, os byddwch yn priodi yn y Swyddfa Gofrestru, bydd ffi arall o £46.00 yn daladwy wythnos cyn y briodas a’r ffi am Ystafell yr Ardd yw £196.00.

Os byddwch chi’n priodi yn unrhyw un o’r mannau eraill sydd wedi’u cymeradwyo ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, bydd rhaid talu ffi i berchennog y safleoedd hynny yn ogystal â’r ffioedd canlynol er mwyn i’r swyddogion cofrestru fod yn bresennol:

  • £320.00 os byddwch chi’n priodi rhwng dydd Llun a dydd Gwener.
  • £340.00 os byddwch chi’n priodi ar ddydd Sadwrn.
  • £390.00 os byddwch chi’n priodi ar ddydd Sul
  • £440.00 os byddwch chi’n priodi ar ŵyl y banc
  • £4.00 i dalu am y dystysgrif briodas.

Mae’n bosibl y bydd yn rhaid talu ffi i’r gweinidog neu’r offeiriad os byddwch chi’n priodi mewn addoldy fel eglwys. Mae’r ffi hon yn amrywio – gofynnwch i weinidog neu offeiriad yr adeilad yr ydych chi’n bwriadu priodi ynddo am fwy o fanylion. Cofiwch nad oes angen cynnwys y Swyddfa Gofrestru fel rheol wrth briodi yn Eglwys Loegr neu’r Eglwys yng Nghymru.

Cofiwch fod y ffioedd uchod yn cael eu hadolygu o bryd i’w gilydd.

Pa mor gynnar y cawn ni hysbysu ein bod ni’n bwriadu priodi?

Mae hysbysiad priodas yn ddilys am 12 mis. Mae hyn yn golygu na chewch chi hysbysu cofrestrydd arolygol eich bod am briodi fwy na 12 mis cyn dyddiad eich priodas.

Cofiwch fod yn rhaid gwneud apwyntiad, felly ffoniwch 01656 642391 i wneud y trefniadau angenrheidiol yn gyntaf

Felly ble cawn ni briodi ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr?

Darllenwch y rhestr gyflawn o’r safleoedd a’r mannau lle y cewch chi briodi ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Beth os byddwn ni’n penderfynu newid y lleoliad ar ôl cyflwyno hysbysiad?

Mae hysbysiad priodas yn ddilys ar gyfer y lleoliad sydd wedi’i enwi ar yr hysbysiad hwnnw yn unig. Mae’n bosibl y bydd modd newid dyddiad eich priodas (ar yr amod bod hynny cyn y dyddiad y daw’r hysbysiad i ben), ond bydd angen cyflwyno hysbysiad newydd a thalu’r ffi eto os byddwch yn newid y lleoliad.

Beth am briodi dramor?

Os byddwch chi’n penderfynu gwneud hyn, bydd angen i chi wneud yn siŵr y bydd unrhyw briodas sy’n cael ei chynnal mewn gwlad dramor yn dal i gael ei chydnabod yma yn y DU. Cysylltwch â Swyddfa Gofrestru Pen-y-bont ar Ogwr i gael mwy o fanylion.

Pa mor fuan ar ôl cyflwyno hysbysiad y cawn ni briodi?

Ar ôl cyflwyno hysbysiad, rhaid i chi aros o leiaf 28 diwrnod clir cyn cynnal y briodas. Rhaid i’r ddau ohonoch chi hefyd gael awdurdodiad priodas gan y cofrestrydd arolygol, wedi’i gyhoeddi ar ddiwrnod y briodas neu’r diwrnod cynt. Mae mwy o wybodaeth am briodi yng Nghymru a Lloegr i’w chael yn y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol.

A fydd angen i ni ddod ag unrhyw ddogfennau gyda ni er mwyn cofrestru?

Bydd – yn ôl y gyfraith bydd angen i chi gadarnhau eich enw, oedran, statws priodasol a chenedligrwydd cyn i chi allu cofrestru i briodi. I wneud hyn dylech ddod â’r canlynol gyda chi:

  • pasbort dilys, llawn a chyfredol, tystysgrif geni (i berson gyda dyddiad geni ar ol 1 Ionawr 1983 rhaid bod tystysgrif geni llawn yn ogylstal â tystysgrif geni eich mam).
  • cyfriflen banc dyddiedig o fewn 1mis, anfoneb treth gyngor, bil cyfleustodau dyddiedig o fewn 3 mis, trwydded gyrru

Beth os oes un ohonom ni wedi bod yn briod o’r blaen?

Os oes un ohonoch chi yn ŵr neu’n wraig weddw, bydd angen i chi ddod â thystysgrif marwolaeth eich cymar gyda chi. Os ydych chi wedi cael ysgariad, dylech ddod ag archddyfarniad absoliwt â nod gwreiddiol y llys arno.

Beth os ydw i wedi newid fy enw yn y gorffennol?

Os ydych chi wedi newid eich enw, dewch â dogfennau eich gweithred newid enw gyda chi.

A ddylwn i ddod ag unrhyw beth arall os ydw i’n iau na 18 oed?

Dylech – os ydych chi’n iau na 18 oed, bydd angen i chi ddod â ffurflen ganiatâd wedi’i llenwi gan eich rhieni.

Pwy fydd yn cynnal ein gwasanaeth priodas?

Cofrestrydd arolygol fydd yn cynnal eich gwasanaeth priodas.

Ar ôl i ni briodi, sut mae mynd ati i newid ein henwau a’n cyfeiriad?

Gofalwch eich bod yn rhoi gwybod i bawb - yn ogystal â’ch ffrindiau a’ch teulu, cofiwch gysylltu â’r cyngor lleol, cwmnïau dŵr, nwy a thrydan, banciau, pasbort, DVLA, meddygon, deintyddion, cwmnïau ariannol y mae gennych chi fusnes â nhw, cwmnïau catalog, yswiriant gwladol ac ati.

Sut mae cysylltu â Swyddfa Gofrestru Pen-y-bont ar Ogwr?

Cewch ysgrifennu atom, anfon e-bost neu ddod i’r swyddfa gofrestru yn bersonol yn ystod yr oriau agor – dyma’r manylion cyswllt:

Swyddfa Gofrestru Pen-y-bont ar Ogwr Ty'r Ardd Sunnyside Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4AR Rhif ffôn: (01656) 642391 Rhif ffacs: (01656) 642389 E-bost: registrar@bridgend.gov.uk

Oriau agor: Dydd Llun – dydd Gwener 9.30am – 4pm

Last Updated: 03/04/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud