Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Mae Paul wedi magu hyder a chael swydd newydd, o ganlyniad i BIW2!

Paul Thompson Edit

Cofrestrodd Paul Thompson ar y rhaglen Pontydd i Waith 2 am y tro cyntaf ar ôl bron i chwe blynedd o fod yn ddi-waith. Yn ystod y cyfnod hwn, profodd Paul nifer o rwystrau rhag cael swydd ac roedd erbyn hynny yn dioddef allgau cymdeithasol.

Cwrddodd Julia Davies, Mentor ar dîm Pontydd i Waith 2, â Paul a gweithio gydag ef i lunio cynllun gweithredu i ddechrau chwalu’r rhwystrau oedd ganddo, a’i helpu i ddychwelyd i waith gwirfoddol a/neu gyflogaeth â thâl. Gwnaethant drafod dewisiadau cyflogadwyedd, yn ogystal â chyrsiau hyfforddi a oedd ar gael iddo, a phenderfynwyd y byddai Paul yn mynd ar gwrs pum wythnos ar ‘Hyder Personol’ gydag un o’r Hyfforddwyr Sgiliau ar y prosiect, ynghyd â Swyddog Cyswllt Cyflogwyr i helpu i ddod o hyd i leoliad gwirfoddol priodol.

Roedd Paul wedi rhoi’r gorau i’w ddiddordeb hirdymor, sef chwarae cerddoriaeth a gwrando arni, pan ddechreuodd ar y cwrs ‘Hyder Personol’. Yr oedd wedi canu, a chwarae’r drymiau a’r gitâr am y rhan fwyaf o’i fywyd, ond o ganlyniad i golli hyder ers bod yn ddi-waith, yr oedd wedi rhoi ei offerynnau o’r neilltu ac wedi rhoi’r gorau i chwarae a gwrando ar gerddoriaeth.

Yn ystod y cwrs pum wythnos, cafodd Paul osod targedau wythnosol iddo’i hun, a dewisodd ganolbwyntio ar ddysgu chwarae cerddoriaeth eto. Trwy fanteisio ar y sesiynau a’r trafodaethau wythnosol ar hyder personol a oedd yn bosibl mewn grŵp bychan, dechreuodd ddysgu chwarae’r gitâr eto, maes o law, a oedd yn gyrhaeddiad personol anferth. Yn ogystal â hynny, rai wythnosau ar ôl gorffen y cwrs, fe chwaraeodd o flaen torf fechan o bobl mewn gŵyl gerddoriaeth leol hyd yn oed!

Mae’r hyder y mae Paul wedi’i fagu trwy gyflawni ei nodau wedi ei helpu i ymgynefino mewn swydd wirfoddol yng Ngwarchodfa Natur Cynffig. Mae’n hynod ddiolchgar am yr holl gymorth a gafodd gan bawb yn nhîm prosiect Pontydd i Waith 2.

Dywedodd Paul: “Cefais fy nghalonogi, fy nysgu a fy ngrymuso heb gael fy meirniadu yn y cwrs hyder personol. Mae wedi fy helpu yn fawr iawn gyda fy hunanhyder.”

“Rwyf wedi bod ar gyrsiau tebyg o’r blaen ond roedd hwn yn wahanol oherwydd bod y grŵp yn fach, y sesiynau yn ddefnyddiol iawn a dysgais ffyrdd newydd o fagu hyder.”

Blwyddyn newydd, swydd newydd i gyfranogwr BIW2!

Cafodd gŵr 61 mlwydd oed o Langrallo ei atgyfeirio i’r prosiect Pontydd i Waith 2 gan ARC (Cynorthwyo Adferiad yn y Gymuned). Roedd ei swydd ddiwethaf yn 2006 pan oedd yn Rheolydd Warws a Chludo, ond rhoddodd y gorau i’w waith i ofalu am ei fam a oedd wedi cael diagnosis o ddementia.

Ar ôl cwrdd â Hannah King (Mentor Pontydd), gwiriwyd ei feini prawf a chafodd ei dderbyn ar y prosiect. Roedd ei gyfarfod nesaf â Hannah a Simon Richards, ei Swyddog Cyswllt Cyflogwyr dynodedig, i gael cyngor ar yrfaoedd a chymorth i chwilio am gyfleoedd gwaith/ gwirfoddoli.

Llwyddodd Simon i ddod o hyd i bedwar cyfle am gyflogaeth a chynorthwyodd y cyfranogwr i lenwi ffurflenni cais yn ogystal â llunio CV mwy diweddar.

Y nesaf i gwrdd â’r cyfranogwr oedd Adam Johnson, Hyfforddwr Sgiliau Pontydd i Waith 2. Nododd ef faterion/cyfleoedd hyfforddi posibl a chynnig rhywfaint o gyngor defnyddiol ar dechnegau cyfweliad.

Cwblhaodd y cyfranogwr gwrs achrededig ar-lein ar y pwnc ‘Eich Swydd’ sy’n helpu dechreuwyr newydd mewn swydd ‘Paratoi i Ofalu’.  

O’r pedwar cais a gyflwynodd, cafodd wahoddiad i dri chyfweliad, ac roedd y cyntaf o’r rhain gyda’r Gymdeithas Alzheimer ar Ystâd Ddiwydiannol Pen-y-bont ar Ogwr. Cynhaliwyd y cyfweliad ar 11 Rhagfyr a chafodd gynnig swydd Gweithiwr Cymorth Cymunedol ar gontract 24 awr yr wythnos. Cyn hynny, ei unig incwm oedd ei Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA).

Yn dilyn gwiriad meddygol llwyddiannus, bydd y cyfranogwr yn dechrau yn ôl mewn gwaith y mis hwn ac yn rhoi’r gorau i hawlio’r ESA.

Roedd y gŵr yn gyfranogwr ardderchog ac roedd yn ddiolchgar dros ben i brosiect Pontydd am yr holl gymorth.

 

Cyfranogwr yn bachu swydd newydd mewn archfarchnad leol o ganlyniad i gymorth BIW2

Atgyfeiriodd cyfranogwr arall, sy’n 58 oed ac yn byw yn ardal Maesteg, ei hun yn dilyn ymgyrch dosbarthu taflenni a drefnwyd gan dîm BIW2. Roedd yn gweithio ddiwethaf yn 2014, mewn swydd gwasanaethau cwsmeriaid, ond rhoddodd y gorau i’r swydd hon i ofalu am ei gŵr a oedd wedi cael diagnosis o salwch.

Ar ôl cwrdd â Hannah King (Mentor Pontydd), gwiriwyd y meini prawf a chafodd ei derbyn ar y prosiect. Yn ystod y cyfarfod nesaf â Hannah, cafodd y cyfranogwr gynnig cyngor ar yrfaoedd a chymorth i chwilio am gyfleoedd gwaith. Gweithiodd Hannah gyda’r cleient, nad oedd yn chwilio am gyflogaeth yn wreiddiol, ond gyda’i gilydd, gwnaethant lunio cynllun gweithredu i’w helpu hi i wireddu ei nodau a’r camau yr oedd angen iddi eu cymryd i’w cyrraedd. Cynigiodd Hannah ragor o gymorth iddi trwy apwyntiadau unigol, gan weithio ar gymorth TG, a chreu cyfrif e-bost a datblygu CV.

Nododd y cyfranogwr hefyd anghenion hyfforddi ychwanegol i’w helpu i wella’i sgiliau ac agor drysau. O ganlyniad, aeth ar gwrs Cymorth Cyntaf a drefnwyd gan y rhaglen Pontydd i Waith 2. 

Yr oedd hefyd yn amlwg bod angen rhywfaint o gymorth ychwanegol ar y cyfranogwr ar gyfer cyfweliadau; trefnodd Hannah hyfforddiant ‘Technegau Cyfweliad’ iddi gan yr hyfforddwr Adam Johnson.

Mewn dim o dro, roedd y cleient yn teimlo’n barod i geisio dychwelyd i fyd gwaith. Helpodd Hannah hi i ddod o hyd i fwy na phum cyfle cyflogaeth a chynorthwyo’r cyfranogwr i lenwi ffurflenni cais, gan ymarfer ac ailedrych ar y technegau cyfweliad wrth fynd ymlaen.

Cynorthwyodd swyddog Cyswllt Sgiliau Cyflogaeth Pontydd i Waith 2 (Simon) y cyfranogwr hefyd trwy sicrhau mynediad i Glybiau Gwaith ym Maesteg, Halo a swyddi gwag eraill wedi’u targedu.

Cefnogwyd y cyfranogwr gan Adam Johnson, yr Hyfforddwr Sgiliau, i gwblhau cyrsiau ar-lein ar Hylendid Bwyd (lefel 2 a 3).

Aeth y cleient i bedwar cyfweliad i gyd, mewn lleoliadau amrywiol, gan gynnwys arlwyo mewn ysbyty, Rheolwr Popty a Chynorthwy-ydd Cownter mewn Archfarchnad.

Cynigiwyd gwaith amser llawn â thâl i’r cyfranogwr fel Cynorthwy-ydd Cownter mewn Archfarchnad ac mae bellach wedi ymgeisio am y swydd Rheolwr Ardal fel dilyniant gyrfaol.

Roedd y cyfranogwr yn ddiolchgar iawn am y cymorth a gafodd gan y tîm, oherwydd bod ansawdd ei bywyd yn well a bod ganddi ragolygon gyrfa da. 

Sylw gan rywun sydd wedi cymryd rhan yn y rhaglen BIW2:

“Hoffwn ddiolch i BIW2 am roi’r hyder i mi gwrdd â phobl newydd, defnyddio cyfrifiadur, mynd am gyfweliad a bod yn llwyddiannus. Yn ogystal â hyn, mae dod i Borthcawl i gwrdd â’r tîm, dal y bws a mynd i’r gwaith am y tro cyntaf ers amser maith, wedi helpu yn fawr iawn.

“Rwyf i wedi cael cymaint o wahanol brofiadau mewn cyfnod mor fyr, o fis Rhagfyr hyd at nawr. Rwyf wedi defnyddio cyfrifiadur sydd wedi bod o gymorth i ennill fy nhystysgrif Diogelwch Bwyd a Hylendid (Lefel 2) sydd wedi fy helpu i gael math newydd o waith.

“Rwy’n teimlo’n fwy hyderus i gyfathrebu â mwy o bobl ac mae wedi rhoi’r hyder i mi gyflawni fy nodau.”

Last Updated: 01/02/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud