Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Sut i ddewis gwasanaeth gofal plant

Cwestiynau i'w gofyn wrth edrych am wasanaeth gofal plant

Yn gyntaf, ewch i weld cymaint â phosib o ddarparwyr gofal plant cyn penderfynu pa un sydd orau ar eich cyfer chi a'ch plentyn a gwnewch yn siwr eu bod wedi'u cofrestru. Yn ail, i'ch helpu chi i benderfynu, rydym wedi paratoi'r rhestr ganlynol o gwestiynau. Dyma bethau mae pobl eraill wedi ei chael hi'n ddefnyddiol i'w gofyn wrth edrych am wasanaeth gofal plant.

A yw'n groesawgar?

 • A ydych chi'n teimlo bod croeso i chi?
 • Faint o sylw mae eich plentyn yn ei gael?
 • A yw ef/hi'n cael ei g/wneud i deimlo'n arbennig?
 • A yw'r gofalwyr/staff yn barod i helpu?

A yw'n lle sy'n ysgogi plant?

 • A oes arwyddion gweladwy fod plant yn mwynhau ac yn cael eu hysgogi, er enghraifft a oes lluniau ar y waliau, wynebau hapus ac ati?
 • Pa raglen weithgareddau sy'n cael ei chynnig?
 • A yw'n amrywiol ac yn ysgogi?
 • A yw'r gweithgareddau'n ymestynnol ac yn ddiddorol?
 • A yw merched a bechgyn yn cael eu hannog i gymryd rhan ym mhob gweithgaredd a'u hannog i ddefnyddio'r holl offer?
 • A fydd rhywun yn darllen straeon i 'mhlentyn?
 • A oes yno lyfrau i edrych arnyn nhw?

Pa gyfleusterau sydd yno?

 • A oes yna lawer o deganau ac offer chwarae addas?
 • A oes ardal chwarae y tu allan?
 • Pa ddefnydd sy'n cael ei wneud o deledu neu chwaraeon cyfrifiadurol?
 • Beth am brydau bwyd?
 • Os oes anghenion diet arbennig gan fy mhlentyn, a oes modd darparu ar eu cyfer?

Pa mor ofalgar yw'r gofal?

 • A yw'r lle'n hyblyg ynghylch rhoi cyfnod o gynefino i fy mhlentyn?
 • A gaf i aros gyda 'mhlentyn i'w helpu i gynefino?
 • A gaf i gyfle i ddarganfod sut mae fy mhlentyn yn cynefino ac yn datblygu?
 • A oes yna ffyrdd systematig o wnued hyn?
 • A fydd fy mhlentyn yn cael amser tawel iddo/i ei hun os oes angen?
 • A oes yna gyfnodau gorffwys hyblyg?
 • Beth yw'r gweithdrefnau ar gyfer triniaeth feddygol frys a chymorth cyntaf?
 • Beth am ddysgu mynd i'r ty bach ar ei ph/ben ei hun a beth os yw fy mhlentyn yn gwluchu ei hun?

Beth am y staff?

 • Pa gymwysterau sydd gan y gofalwyr/staff? (Mae gofynion penodol ynghylch lefelau cymwysterau'r staff mewn lleoliadau sydd wedi'u cofrestru gydag Arolygiaeth Safonau Gofal Cymru ASGC)
 • A yw'r gofalwyr/staff yn cael cynnig hyfforddiant parhaus?
 • A yw'r gofalwy/staff yn cymryd rhan yng ngweithgareddau'r plant?
 • Sut mae'r staff yn siarad â'r plant e.e. a ydyn nhw'n amyneddgar ac yn ystyriol?
 • Sut mae'r staff yn annog ymddygiad da?
 • Wrth ystyried gwarchodwyr plant, gofynnwch am gael gweld eu portffolio a'u geirda.

Cwestiynau eraill:

 • Pa ffurf sydd i'r diwrnod?
 • A fyddant yn mynd allan am dro ac ar dripiau?
 • Beth yw'r trefniadau ar gyfer trefnu lle?
 • A all fy mhlentyn ddod â phethau o gartref i'w helpu i gynefino?
 • Sut gyfleusterau mynediad a pharcio sydd yno?
 • Faint fydd y gofal plant yn ei gostio?
 • Beth sy'n cael ei gynnwys yn y gost e.e. mynd ar drip, bwyd, gofal yn ystod gwyliau ac ati?

I gloi, unwaith y dewch chi o hyd i wasanaeth gofal plant sy'n eich plesio, ceisiwch gael cyfnod o gynefino gyda rhai ymweliadau byr ar gyfer eich plentyn a chi'ch hum. Bydd hyn yn help i chi'ch dau deimlo'n hapusach a mwy hyderus.

 

Last Updated: 07/11/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud