Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cymorth ariannol gyda chostau gofal plant

Gall gofal plant ymddangos yn ddrud, ond cyn i chi benderfynu na allwch ei fforddio, cofiwch fod hawl gan y rhan fwyaf o deuluoedd i gael cymorth ariannol.

Credyd Treth Plant Dredyd Treth Plant sy'n cynorthwyo teulyoedd â phlant. Gallwch wneud cais amdano os ydych yn gweithio neu beido. Mae pob teulu sydd â phlant ac incwm o hyd at £58,000 y flwyddyn (neu hyd at £66,000 y flwyddyn os oes plentyn dan flwydd oed) yn cael hawlio'r credyd yn yr un ffordd. Telir Credyd Treth Plant yn uniongyrchol i'r sawl sy'n bennaf gyfrifol am ofalu am y plentyn neu'r plant. Gellir ei ddefnyddio tuag at eich costau gofal plant, ond nid yw'n daliad penodol ar gyfer gofal plant.
Credyd Treth Gwaith Credyd Treth Gwaith sy'n cynorthwyo pobl sy'n gweitho (i gyflogwr neu'n hunangyflogedig) ar incwm isel drwy ychwanegu at eu henillion. Telir Credyd Treth Gwaith i'r sawl sy'n gweithio 16 awr neu fwy yr wythnos. Rhaid i gyplau - os yw'r ddau ohonoch yn gweithio 16 awr neu fwy yr wythnos - ddewis pa un ohonoch gydd yn ei dderbyn. Ni alwch dderbyn Credyd Treth Gwaith os nad ydych yn gweithio.
Elfen Gofal Plant y Credyd Treth Gwaith Gydag Elfen Gofal Plant y Credyd Treth Gwaith mae'n bosib y gallwch gael cymorth ychwanegol gyda chostau gofal plant wedi'i gymeradwyo neu gofrestredig. Ers mis Ebrill 2006, mae cyfran y Cymorth tuag at gostau gydag elfin gofal plant y credyd treth wedi codi i 80%, hyd at derfyn o £175 ar gyfer un pletnyn a £300 ar gyfer dau blentyn neu fwy. Nid yw'r Credyd Treth Plant na'r Credyd Treth Gwaith yn effeithio ar daliadau Budd-dal Plant, sy'n cael eu talu ar wahân.
Llinell gymorth

AM FWY O WYBODAETH CYSLLTWCH Â LLINELL GYMORTH CYLLID Y WLAD A CHREDYD TRETH AR

0845 3003900

www.hmrc.gov.uk/taxcredits

Cynlluniau Cymorth lleoedd a help llaw ('helping hands') Mae rhai o'r cynlluniau hyn yn darparu arian ychwanegol i ddarparwyr gofal plant a/neu deuluoedd ar incwm isel neu fudd-daliadau penodol er mwyn iddynt allu fforddio gofal plant o ansawdd da. Mae rhai o'r cynlluniau hyn yn galluogi darparwyr I gynnig gwasanaeth hollgynhwysol i bob plentyn beth bynnag fo'i anghenion. Am fanylion cynlluniau yn eich ardal chi cysylltwch â'ch GGP lleol.
Addysg gynnar ran-amser yn rhad ac am ddim Hefyd, cofiwch fod hawl gan bob plentyn 3 a 4 oed yng Nghymru i le addysg gynnar ran-amser yn rhad ac am ddim.
Talebau gofal plant I gloi, mae rhai cyflogwyr yn cynorthwyo gweithwyr drwy ddarparu talebau gofal plant.
Last Updated: 07/11/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud