Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Y Gyfarwyddiaeth Plant

Help u’r holl Blant a Phobl Ifanc i:

  • Ffynnu a manteisio i’r eithaf ar eu doniau
  • Byw bywydau iach a diogel
  • Bod yn unigolion hyderus a gofalgar
  • Gwybod beth yw eu hawliau a derbyn yr hawliau hynny

Rhaglen genedlaethol 5 mlynedd yw ‘Teuluoedd yn Gyntaf’, a ddatblygwyd fel ymateb allweddol i Strategaeth Tlodi Plant Llywodraeth Cymru. Rhaglen arloesi yw Teuluoedd yn Gyntaf sy’n hybu datblygiad systemau a chymorth amlasiantaethol effeithiol mewn ardaloedd awdurdodau lleol, gyda phwyslais eglur ar wasanaethau ataliol ac ymyrraeth gynnar ar gyfer teuluoedd, yn enwedig y rhai hynny sy’n byw mewn tlodi neu sydd mewn perygl o dlodi.

Mae’r egwyddor o ddatblygu a gweithredu dull integredig o weithio yn rhan annatod o’r Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf. Bydd y Rhaglen yn cael ei rhoi ar waith yn lleol trwy Gynllun Gweithredu Teuluoedd yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr, y gellir ei weld trwy’r ddolen isod.

Last Updated: 26/01/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud