Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Prosiect Saith Bae - Glannau Porthcawl - Canllawiau Cynllunio

Porthcawl Waterfront Planning Guidance

Cafodd Canllawiau Cynllunio Glannau Porthcawl eu mabwysiadu gan y Pwyllgor Cynllunio a Datblygu fel Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) i Gynllun Datblygu Unedol (CDU) Pen-y-bont ar Ogwr ar 1 Tachwedd 2007. Ar 18 Medi 2013, mabwysiadodd y Cyngor Gynllun Datblygu Lleol (CDLl) Pen-y-bont ar Ogwr a ddisodlodd y CDU gynt fel y ddogfen cynllunio defnydd tir ar gyfer y Fwrdeistref Sirol a phenderfynodd y byddai’r holl Ganllawiau Cynllunio Atodol yn cael eu cario ymlaen i’w defnyddio wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio, nes byddant o bosib yn cael eu hadolygu’n ffurfiol. Felly bydd ‘pwys sylweddol’ yn cael ei roi ar y ddogfen CCA mewn penderfyniadau cynllunio yn y dyfodol gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol, y Cynulliad Cenedlaethol ac Arolygwyr mewn Ymchwiliadau Cynllunio. 

Mae’r ddogfen yn nodi canllawiau cynllunio o ran ailddatblygu ardal Prosiect y 7 Bae – Glannau Porthcawl, rhwng yr Harbwr a Cosy Corner yn y gorllewin a Rhych Point yn y dwyrain.

Mae cynnig datblygu Glannau Porthcawl yn gyfle cyffrous i ddod â datblygiad priodol ymlaen ar ddarn dros 100 erw o dir, diffaith gan mwyaf, ar arfordir De Cymru. Bydd adfywio’r glannau yn creu canolbwynt newydd llawn bywyd a ddaw â manteision cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol i’r dref ei hun a’r ardal ehangach. Bydd cynnig yr ardal hon ar gyfer datblygiad cynhwysfawr, o safon uchel, yn dyngedfennol er sicrhau statws Porthcawl yn y dyfodol fel tref glan môr o’r radd flaenaf.

Mae’r canllawiau cynllunio yn amlinellu cynigion am ddatblygiad defnydd cymysg, gan ymgorffori amddiffynfeydd hanfodol rhag llifogydd, a bydd yn sicrhau bod modd datblygu’r safle ac amddiffyn dros 400 o dai rhag perygl llifogydd. Mae’r canllawiau hefyd yn cynnwys cyfleoedd yn ymwneud â thwristiaeth a hamdden a fydd yn gwneud Porthcawl yn lle mwy bywiog a deniadol fel cyrchfan glan môr.

Mae’r cynigion wedi bod yn destun Arfarniad Cynaliadwyedd / Asesiad Amgylcheddol Strategol annibynnol, ac mae’r rhain hefyd ar gael i’w gweld.

Edrychwch ar Ganllawiau Cynllunio mabwysiedig Glannau Porthcawl

Edrychwch ar yr Adroddiad ar yr Ymgynghori ynghylch Glannau Porthcawl (Hydref 2007)

Edrychwch ar Ganllawiau Cynllunio Atodol Glannau Porthcawl – Arfarniad Cynaliadwyedd / Asesiad Amgylcheddol Strategol ac Atodiadau

Edrychwch ar y Crynodeb Gweithredol – y Ddogfen Derfynol, Trafnidiaeth a Mynediad – Terfynol a Pharcio i Ymwelwyr

Mae dogfen Canllawiau Cynllunio – Glannau Porthcawl (2007) yn disodli Fframwaith Datblygu blaenorol Porthcawl, a fabwysiadwyd yn 2004.

Er gwybodaeth: Edrychwch ar Fframwaith Datblygu Porthcawl 2004.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â

Cynllunio Datblygu
Y Gwasanaethau Cynllunio
Cyfarwyddiaeth y Gwasanaethau Amgylcheddol a Chynllunio
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Y Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB

Ffôn (01656) 643643

E-bost: developmentplanning@bridgend.gov.uk

Adfywio Ffisegol
Y Gyfarwyddiaeth Adfywio
Y Ganolfan Arloesi
Parc Gwyddoniaeth Pen-y-bont ar Ogwr
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 3NA

Ffôn (01656) 641711

E-bost: andrew.jones@bridgend.gov.uk

Last Updated: 04/03/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud