Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Parc Derwen, Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Polisi PLA3(1) yng Nghynllun Datblygu Lleol (CDLl) Pen-y-bont ar Ogwr yn dyrannu 85 hectar o dir i’r gogledd ddwyrain o Ben-y-bont ar gyfer 1,500 o anheddau marchnad a fforddiadwy newydd, ysgol gynradd newydd gyda chyfleusterau cymunedol a hamdden a chanolfan ardal newydd. Caiff yr ardal ei hadnabod fel Parc Derwen ac mae’r Cyngor wedi mabwysiadu’r Cod Dylunio Manwl a Chanllawiau Dylunio ar gyfer Parc Derwen, a fydd yn cyd-fynd â’r Briff Datblygu a fabwysiadwyd ar gyfer Parc Derwen ac yn ei ategu. 

Bydd y Cod Dylunio Manwl a’r Canllawiau Dylunio ar gyfer Parc Derwen yn darparu canllawiau manwl i ddatblygwyr o ran y gofynion dylunio a ddisgwylir mewn Ceisiadau Materion a Gadwyd yn Ôl yn dilyn y penderfyniad i roi Caniatâd Cynllunio Amlinellol ym mis Mehefin 2002.

Bydd y Cod Dylunio yn help i wireddu datblygiad cynaliadwy, o’r safon uchaf, ac iddo gymeriad neilltuol ym Mharc Derwen, gan greu meincnod yng Nghymru o ran yr arferion gorau mewn datblygiadau preswyl a defnydd cymysg. Bydd yn annog ymdrin mewn ffordd arbennig a chydlynol â’r dylunio a’r gosodiad, gan ennyn ymdeimlad cryf o le ac adlewyrchu’r cymeriad lleol.

I weld y Briff Datblygu sydd wedi’i fabwysiadu ar gyfer Parc Derwen

I weld y Cod Dylunio Manwl a’r Canllawiau Dylunio sydd wedi’u mabwysiadu ar gyfer Parc Derwen

Mae copïau papur o’r naill ddogfen a’r llall ar gael i’w harchwilio yn: -

Yr Adran Gynllunio, y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Llyfrgell Gyhoeddus Pen-y-bont ar Ogwr, Wyndham Street, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 1EF

Gellir prynu copïau o’r dogfennau hefyd oddi wrth yr Adran Gynllunio am gost o: -

Briff Datblygu Parc Derwen - £25.00

Y Cod Dylunio Manwl a’r Canllawiau Dylunio ar gyfer Parc Derwen - £35.00

Last Updated: 02/07/2014
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud