Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Adeiladau Cynaliadwy Newydd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, mewn partneriaeth gyda’r Ymddiriedolaeth Carbon, yn chwilio am ffyrdd y gall hwyluso’r arfer o adeiladu cartrefi ac adeiladau cynaliadwy ledled y Fwrdeistref Sirol sy’n effeithlon o ran eu defnydd o adnoddau naturiol ac o ran defnyddio ynni yn ogystal â chwrdd ymhellach â gofynion yr adeiladau hyn o ran ynni o systemau adnewyddadwy neu garbon isel.

Y gyfundrefn gynllunio fydd un o’r cyfryngau cyflawni allweddol ar gyfer hyn ac mae gofynion polisi penodol i’w cael yng Nghynllun Datblygu Lleol (CDLl) Pen-y-bont ar Ogwr a fydd yn helpu i sicrhau bod cynigion datblygu newydd yn cael eu hadeiladu mor gynaliadwy ag sy’n ymarferol bosib. Bydd hyn, ynghyd â newidiadau cynyddrannol i’r gofynion mewn Rheoliadau Adeiladu, yn helpu i gyrraedd targed Llywodraeth Cymru sef bod yr holl adeiladau newydd yn cael eu codi i safonau di-garbon (ac ynni isel iawn) erbyn 2021.

Mae’r Cyngor wedi cynhyrchu Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA), Ynni Cynaliadwy, sy’n ymhelaethu ar bolisïau yn y CDLl sy’n ei gwneud yn ofynnol ystyried y materion hyn pan fo datblygwyr yn paratoi eu ceisiadau cynllunio ar gyfer datblygiadau newydd. Mae’r CCA yn cynnwys: 

  • Canllaw Dylunio sy’n rhoi cyngor o ran sut y gall yr holl ddatblygiadau newydd gael eu dylunio a’u hadeiladu’n gynaliadwy yn ogystal â lleihau i’r eithaf yr adnoddau naturiol a’r ynni a ddefnyddir;
  • Cynllun Cyfleoedd Ynni sy’n darparu gwybodaeth ofodol am yr adnoddau ynni adnewyddadwy sydd ar gael yn y Fwrdeistref Sirol. Mae fersiwn eglur iawn o’r Cynllun Cyfleoedd Ynni ar gael i’w lawrlwytho ar wahân isod;
  • Canllaw Technoleg ar ddewis y system ynni adnewyddadwy / carbon isel fwyaf priodol ar gyfer cynigion datblygu; a hefyd
  • Canllaw Asesu Ynni sy’n rhoi cymorth i ddatblygwyr gyflwyno asesiad ynni gyda cheisiadau mawr. Mae’r asesiadau hyn yn ofyniad penodol dan Bolisi ENV17 y CDLl.

I rwyddhau’r broses o gyflwyno asesiadau ynni, mae’r Cyngor yn tanysgrifio i’r erfyn ar-lein Enplanner. Mae hwn yn galluogi datblygwyr i greu, am ffi isel, asesiad ynni ar-lein sy’n cyd-fynd â pholisïau’r Cyngor. Nid yw’n orfodol defnyddio Enplanner ac mae’r CCA yn rhoi manylion gofynion isaf y Cyngor.

Dolenni i Ddogfennau:

Canllawiau Cynllunio Atodol 12 Ynni Cynaliadwy

Cynllun Cyfleoedd Ynni – Fersiwn Eglur Iawn 

Last Updated: 07/07/2015
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud