Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Uwchgynllun Canol Tref Pen-y-bont

Sicrhau bod canol tref Pen-y-bont yn ehangu ei arlwy fanwerthu a bod y dref yn cyflawni ei photensial fel tref farchnad ffyniannus, fywiog a hygyrch.

Mae gwelliannau pwysig wedi cael eu gwneud i dir y cyhoedd yng nghanol tref Pen-y-bont dros y blynyddoedd diwethaf, gyda’r nod o wneud canol y dref yn fwy deniadol a chreu amgylchedd sydd â gallu gwell i annog mewnfuddsoddi gan y sector preifat / masnachol.

Mae gan ganol tref Pen-y-bont y gallu i gynyddu’i swyddogaeth fanwerthu’n sylweddol, gyda chyfle i godi ei lefelau perfformiad a’i safle yn yr hierarchaeth fanwerthu. Bydd buddsoddiadau sylweddol gan y sector cyhoeddus yn cael eu gwneud yng nghanol y dref yn y dyfodol agos ar ffurf cyllid o £9m trwy Raglen Gydgyfeirio Ewrop. Ar yr un pryd, bydd datblygiad Iard Elder yn cryfhau craidd hanesyddol canol y dref. Pwrpas yr Uwchgynllun yw harneisio potensial y buddsoddiad hwn i fod yn sbardun ar gyfer datblygiad masnachol a thwf mewn lleoedd manwerthu yn y dyfodol.

Mae’r Uwchgynllun ar gyfer canol tref Pen-y-bont, gan bod iddo statws Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA), yn ei gwneud yn bosib mabwysiadu dull wedi’i gynllunio mewn perthynas â datblygu a mewnfuddsoddi trwy:

  • greu ‘gweledigaeth’ ar gyfer yr ardal a blaenoriaethu camau gweithredu i’w gwireddu;
  • adnabod cyfleoedd datblygu allweddol gan gynnwys safleoedd a mynedfeydd pwysig; a
  • sicrhau bod unrhyw ddatblygiad newydd y tu allan i’r craidd manwerthu’n ategu yn hytrach na chystadlu â’r craidd manwerthu.

Gellir gweld yr Uwchgynllun trwy ddilyn y dolenni isod-

Uwchgynllun Canol Tref Pen-y-bont

Atodiadau Technegol

Last Updated: 13/11/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud