Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Briffiau Datblygu / Canllawiau Dylunio /
Canllawiau Cynllunio Atodol

Pwrpas Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) yw ymhelaethu ar y polisïau sydd wedi’u cynnwys yn y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) sydd wedi’i fabwysiadu gan roi canllawiau pellach ar bynciau penodol sy’n helpu datblygwyr i drosi’r polisïau’n gynigion datblygu cynaliadwy yn unol ag amcanion defnydd tir cenedlaethol, rhanbarthol a lleol. Mae Canllawiau Cynllunio Atodol yn cynnwys ystod o faterion gan gynnwys ystyriaethau dylunio manwl (y cyfeirir atynt yn aml fel ‘Canllawiau Dylunio’), rhwymedigaethau adran 106 a gofynion o ran gwybodaeth sy’n angenrheidiol i benderfynu ar gais cynllunio. 

Mae rhai Canllawiau Cynllunio Atodol yn bodoli ar ffurf Briffiau Datblygu. Mae’r rhain yn amlinellu’r weledigaeth ar gyfer cynllunio mewn ardal arbennig, gan ddynodi’r egwyddorion eang y dylid eu dilyn wrth ei datblygu.

Cânt eu hysgrifennu i roi canllawiau clir i ddarpar ddatblygwyr ac maent yn cynnwys materion megis cysylltiadau ag ardaloedd cyfagos, mathau o ddefnydd, dwyster datblygiad, a darparu mannau agored a nodweddion tirlunio.

Er bod canllawiau a gynhwysir mewn Canllawiau Cynllunio Atodol yn gyson â’r polisïau perthnasol yn y CDLl, nid ydynt yn meddu ar statws statudol llawn fel a roddir gan ddarpariaethau’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref. Fodd bynnag, bydd ganddynt statws ‘ystyriaeth berthnasol’ wrth benderfynu ar geisiadau ac apeliadau cynllunio o fewn y maes pwnc/defnydd tir perthnasol a bydd ‘pwys sylweddol’ yn cael ei roi arnynt mewn penderfyniadau cynllunio yn y dyfodol gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol, Llywodraeth Cymru ac Arolygiaeth Gynllunio Cymru. 

 

Last Updated: 14/03/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud