Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Diweddariadd: 19/9/12

Roedd un o’r dogfennau a gyflwynwyd gan y Cyngor i’r Arolygiaeth Gynllunio a Llywodraeth Cymru fel rhan o gyflwyno’r CDLl yn anghyflawn.

Dylai Dogfen SD67: Briff Datblygu Stormy Down fod wedi cynnwys adroddiad pwyllgor a briff datblygu a oedd ynghlwm wrth yr adroddiad fel atodiad. Fodd bynnag, mewn camgymeriad, dim ond yr adroddiad pwyllgor gafodd ei gyflwyno.

I unioni’r sefyllfa hon, mae dogfen newydd, SD67A: Briff Datblygu Stormy Down wedi cael ei hychwanegu at y rhestr o ddogfennau a gyflwynwyd. Mae SD67 wedi cael ei hailenwi: Adroddiad Esboniadol ar Friff Datblygu Stormy Down.

Mae’r canlynol yn rhestr o ddogfennau a gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru a’r Arolygiaeth Gynllunio ar gyfer Archwilio Cynllun Datblygu Lleol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Cyfeirnod y Ddogfen

Teitl y Ddogfen*

PRIF DDOGFENNAU

SD01

Llythyr cyflwyno

SD02

Y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl):-
Datganiad Ysgrifenedig
Mapiau Cynigion - Mynegai a Allweddol
Mapiau Cynigion 1-13
Mapiau Cynigion 14-26
Mapiau Cynigion 27-37

SD03

Hysbysiad Statudol y Cynllun Datblygu Lleol

SD04

Canllawiau ar Arfarniad o Gynaliadwyedd Safleoedd Amgen

SD05

Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldebau

SD06

Adroddiad Ymgynghori Cyfrol 1

SD07

Adroddiad Ymgynghori Cyfrol 2

SD08

Adroddiad Ymgynghori Cyfrol 2: Atodiad I – Sylwadau i’r Ymgynghoriad ar y Cynllun Adnau ac Ymateb y Cyngor

SD09

Adroddiad Ymgynghori Cyfrol 2: Atodiad J – Sylwadau i’r Ymgynghoriad ar Safleoedd Amgen ac Ymateb y Cyngor

SD10

Arfarniad o Gynaliadwyedd (Arfarniad o Gynaliadwyedd/Asesiad Amgylcheddol Strategol)

SD11

Arfarniad o Gynaliadwyedd Dyraniad Safleoedd (Arfarniad o Gynaliadwyedd/Asesiad Amgylcheddol Strategol)

SD12

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

SD13

Cofnod o Newidiadau i’r Arfarniad o Gynaliadwyedd/Asesiad Amgylcheddol Strategol/Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

SD14

Hunanasesiad o Gadernid

SD15

Sylwadau ynglyn â’r Cynllun Adnau

SD16

Sylwadau ynglyn â Safleoedd Amgen

SD17

Hysbysiad Statudol ynglyn â Safleoedd Amgen

SD18

Cofrestr Safleoedd Amgen

SD19

Cofnod Cyfarfodydd Cynllun Datblygu Lleol y Cyngor

SD20

Strategaeth Gymunedol ar gyfer Sir Pen-y-bont ar Ogwr 2009 – 2012

DOGFENNAU CYNIGION CYN-ADNEUO

SD21

Cynigion Cyn-adneuo CDLl Pen-y-bont ar Ogwr

SD22

Arfarniad o Gynaliadwyedd Cynllun Datblygu Lleol Pen-y-bont ar Ogwr Cynigion Cyn-adneuo - CRYNODEB ANNHECHNEGOL

SD23

Arfarniad o Gynaliadwyedd Cynigion Cyn-adneuo Cynllun Datblygu Lleol Pen-y-bont ar Ogwr

SD24

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd o Gynigion Cyn-adneuo Cynllun Datblygu Lleol Pen-y-bont ar Ogwr

SD25

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad Cychwynnol

CYTUNDEB CYFLAWNI / DOGFENNAU CYFRANOGI CYN-ADNEUO

SD26

Cytundeb Cyflawni Cynllun Datblygu Lleol Pen-y-bont ar Ogwr – Diwygiwyd 2010

SD27

Arfarniad o Gynaliadwyedd Cynllun Datblygu Lleol Pen-y-bont ar Ogwr – Adroddiad Cwmpasu

SD28

Papur Briffio Dewisiadau Strategol Pen-y-bont ar Ogwr

DOGFENNAU CYNLLUN DATBLYGU UNEDOL

SD29

Cynllun Datblygu Unedol a Fabwysiadwyd gan Pen-y-bont ar Ogwr:-
Datganiad Ysgrifenedig
Mapiau Cynigion - Mynagai
Mapiau Cynigion

SD30

Adroddiad Arolygydd Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus Cynllun Datblygu Unedol Pen-y-bont ar Ogwr

DOGFENNAU’R BROSES ASESU SAFLEOEDD POSIBL

SD31

Adroddiad Asesu Safleoedd Posibl

SD32

Gweithdrefn Asesu Safleoedd Posibl

SD33

Cofrestr Safleoedd Posibl

SD34

GWAHODD CYFLWYNIAD SAFLEOEDD POSIBL

PAPURAU CEFNDIR

SD35

Papur Cefndir 1 - Y Cyd-destun Cenedlaethol, Rhanbarthol a Lleol 2012

SD36

Papur Cefndir 2 - Poblogaeth a Thai 2012

SD37

Papur Cefndir 3 - Dynodi Ffiniau Aneddiadau

SD38

Papur Cefndir 4 - Dynodi Lletemau Glas

SD39

Papur Cefndir 5 - Mwynau 2012

SD40

Papur Cefndir 6 - Gwastraff 2012

SD41

Papur Cefndir 7 - Adolygiad Manwerthu

SD42

Papur Cefndir 8 -Tai Fforddiadwy 2012

SD43

Papur Cefndir 9 – Cyflenwad Tir Cyflogaeth 2012

SD44

Papur Cefndir 10 – Cyflawni a Gweithredu 2012

SD45

Papur Cefndir 11 – Cyfleusterau Hamdden Awyr Agored 2012

SD46

Papur Cefndir 12 – Dosraniad Tai 2012

CREU LLEOEDD CYNALIADWY O ANSAWDD UCHEL – ADFYWIO’N ARWAIN Y BROSES O DDOSRANNU DATBLYGIADAU

SD47

Strategaeth Adfywio Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 2008 - 2021

SD48

Archwilio Amcanestyniadau Amgen o ran Demograffeg a’r Farchnad Lafur (Adroddiad CE)

SD49

Astudiaeth Swyddogaeth a Gweithrediad Aneddiadau

SD50

Prif Ddogfen Cynllun Canol Tref Pen-y-bont ar Ogwr

SD51

Atodiadau Technegol Cynllun Canol Tref Pen-y-bont ar Ogwr

SD52

Cod Dylunio ac Chanllawiau Dylunio Manwl Parc Derwen

SD53

Briff Datblygiad Gogledd-ddwyrain Bracla

SD54

Briff Datblygiad Parc Afon Ewenni

SD55

Canllawiau Cynllunio Atodol Prosiect Saith Bae 2007

SD56

Strategaeth Trafnidiaeth a Mynediad y Prosiect Saith Bae

SD57

Lleoedd Parcio i Ymwelwyr y Prosiect Saith Bae

SD58

Adroddiad Ymgynghoriad Cyhoeddus Prosiect Saith Bae 2007

SD59

Prif Adroddiad Arfarniad o Gynaliadwyedd/Asesiad Amgylcheddol Strategol Glannau Porthcawl

SD60

Atodiadau Arfarniad o Gynaliadwyedd/Asesiad Amgylcheddol Strategol Glannau Porthcawl

SD61

Briff Datblygiad – Ailddatblygu Safle Harbour View, Porthcawl

SD62

Cynlluniau Adfywio Ardaloedd y Cymoedd

SD63

Cynllun Adfywio Ardaloedd y Cymoedd - Cwm Llynfi

SD64

Cynllun Adfywio Ardaloedd y Cymoedd - Cwm Ogwr

SD65

Cynllun Adfywio Ardaloedd y Cymoedd - Cwm Garw

SD66

Strategaeth Adfywio Pencoed a Chynllun Gweithredu

SD67

Adroddiad Esboniadol ar Friff Datblygu Stormy Down

SD67A

Briff Datblygiad Stormy Down

SD68

Briff Datblygiad Brocastle

SD69

Strategaeth Adfywio Caerau Drafft 25

SD70

Astudiaeth Ddichonoldeb Coegnant fersiwn 3

SD71

Canllawiau Dylunio ar gyfer Tref Maesteg

SD72

Adroddiad Terfynol Tir y Cyhoedd Maesteg

SD73

Strategaeth Tir y Cyhoedd Canol Tref Maesteg

SD74

Strategaeth y Cynllun Datblygu Gwledig

SD75

Rhaglen Gwella Stadau Cymdeithas Dai Cymoedd i’r Arfordir

SD76

Cynllun Adnewyddu Parc Caerau

SD77

Cynllun Adnewyddu Stad Marlas

SD78

Cynllun Adnewyddu Stad Tudor

SD79

Cynllun Adnewyddu Wildmill

CREU LLEOEDD CYNALIADWY O ANSAWDD UCHEL – DYLUNIO A CHREU LLEOEDD CYNALIADWY

SD80

Asesiad Strategol o Ganlyniadau Gorlifo – Cyfrol 1 – Canllaw i’r Defnyddiwr

SD81

Asesiad Strategol o Ganlyniadau Gorlifo – Cyfrol 2 – Adroddiad Technegol:-

Adroddiad Technegol
Mapiau A - SW
Mapiau Maesteg
Mapiau Pencoed and Waterton
Mapiau Porthcawl

CREU LLEOEDD CYNALIADWY O ANSAWDD UCHEL – CYNLLUNIO TRAFNIDIAETH

SD82

Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol Cynghrair Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru

SD83

Strategaeth Cerdded a Beicio Pen-y-bont ar Ogwr

SD84

Canllawiau Cynllunio Atodol 17: Safonau Parcio: Cyfrol 1

SD85

Canllawiau Cynllunio Atodol 17 – Safonau Parcio: Cyfrol 2 Datganiad Ysgrifenedig a Mapiau Mynegai
Canllawiau Cynllunio Atodol 17 - Safonau Parcio: Cyfrol 2 Mapiau 1-16
Canllawiau Cynllunio Atodol 17 - Safonau Parcio: Cyfrol 2 Mapiau 17-31

GWARCHOD A GWELLA’R AMGYLCHEDD –YR AMGYLCHEDD NATURIOL

SD86

Cynllun ‘Landmap’ Cyngor Cefn Gwlad Cymru a Chanllawiau Ardaloedd Tirwedd Arbennig

SD87

Dynodi Ardaloedd Tirwedd Arbennig

SD88

Strategaeth ‘Landscapes Working for Bridgend’ Cyfrol 1

SD89

Strategaeth ‘Landscapes Working for Bridgend’ Cyfrol 2:-
Ffeil 1, Ffeil 2, Ffeil 3, Ffeil 4, Ffeil 5

SD90

Strategaeth ‘Landscapes Working for Bridgend’ Cyfrol 3 Ionawr 1997

SD91

Strategaeth ‘Landscapes Working for Bridgend’ Cyfrol 4

SD92

Strategaeth ‘Landscapes Working for Bridgend’ Cyfrol 3 diweddarwyd mis Mawrth 2008

SD93

Ardal Adfywio Strategol Cymoedd y Gorllewin – Strategaeth Gwella Tirlun

SD94

Cynllun Gweithedu Tirlun

SD95

Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol – Cyfrol 1

SD96

Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol – Cyfrol 2

SD97

Pecyn Tystiolaeth Lleol Asiantaeth yr Amgylchedd - Pen-y-bont ar Ogwr

GWARCHOD A GWELLA’R AMGYLCHEDD - YR AMGYLCHEDD ADEILEDIG A HANESYDDOL

SD98

Canllawiau Cynllunio Atodol Menter Treftadaeth Treflun Pen-y-bont ar Ogwr – Fersiwn a fabwysiadwyd 21 Medi 2011

SD99

Ardaloedd Cadwraeth ym Mwrdeistref Ogwr

SD100

Datganiad Ardal Gadwraeth - Canol Tref Pen-y-bont ar Ogwr

SD101

Datganiad Ardal Gadwraeth - Coety

SD102

Datganiad Ardal Gadwraeth - Trelales

SD103

Datganiad Ardal Gadwraeth - Maesteg

SD104

Datganiad Ardal Gadwraeth - Merthyr Mawr

SD105

Datganiad Ardal Gadwraeth – Nant-y-moel

SD106

Datganiad Ardal Gadwraeth - Newcastle Hill

GWARCHOD A GWELLA’R AMGYLCHEDD - MWYNAU

SD107

DATGANIAD TECHNEGOL RHANBARTHOL - ar gyfer yr ardal a wasanaethir gan Weithgor Agregau Rhanbarthol De Cymru

SD108

GWETIHGOR AGREGAU RHANBARTHOL DE CYMRU – ADRODDIAD BLYNYDDOL 2009

SD109

GWEITHGOR AGREGAU RHANBARTHOL DE CYMRU – ADRODDIAD BLYNYDDOL 2010

GWARCHOD A GWELLA’R AMGYLCHEDD – TIR ANSAD

SD110

Canllawiau Rheoli Datblygiad yr Awdurdod Glo

SD111

Ardaloedd Atgyfeirio Datblygiad yr Awdurdod Glo – Pen-y-bont ar Ogwr

GWARCHOD A GWELLA’R AMGYLCHEDD – RHEOLI GWASTRAFF

SD112

Cynllun Gwastraff Rhanbarthol De-Orllewin Cymru Adolygiad Cyntaf

SD113

Cynllun Gwastraff Rhanbarthol De-Orllewin Cymru Adolygiad Cyntaf Atodiad J1

SD114

Cynllun Gwastraff Rhanbarthol De-Orllewin Cymru Adolygiad Cyntaf Atodiad J2

GWARCHOD A GWELLA’R AMGYLCHEDD – CYNHYRCHU YNNI, EI DDEFNYDDIO’N EFFEITHLON A’I ARBED

SD115

Asesiad Ynni Adnewyddadwy - 2011

SD116

Astudiaeth Mireinio Ardaloedd Chwilio Strategol – Nodyn Cyngor Technegol 8

LLEDAENU FFYNIANT A CHYFLEOEDD TRWY ADFYWIO – CYFLOGAETH A’R ECONOMI

SD117

Adolygiad Tir Cyflogaeth 2010

SD118

Arolwg o’r Tir Cyflogaeth sydd ar Gael 2009

SD119

Adolygiad Tir Cyflogaeth 2006 - Robert Chapman Associates

SD120

Adroddiad Asesu Tir Cyflogaeth Fforwm Economaidd De-ddwyrain Cymru 2011

SD121

Adnewyddu Economaidd: Cyfeiriad Newydd

LLEDAENU FFYNIANT A CHYFLEOEDD TRWY ADFYWIO – DATBLYGIADAU MASNACHOL A MANWERTHU

SD122

Canolfannau Manwerthu a Masnachol ym Mwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr 2009

SD123

Astudiaeth Cynllunio Anghenion Manwerthu – 2007 hyd at 2021

SD124

Diweddariad i’r Astudiaeth Cynllunio Anghenion Manwerthu - 2010

SD125

Briff Datblygiad Canolfan Ranbarthol Broadlands

SD126

Asesiad o Anghenion Manwerthu 2002 - Colliers CRE

SD127

Diweddariad 2004 i’r Asesiad o Anghenion Manwerthu - Colliers CRE

LLEDAENU FFYNIANT A CHYFLEOEDD TRWY ADFYWIO - TWRISTIAETH

SD128

Strategaeth Dwristiaeth Pen-y-bont ar Ogwr 2011-2016

SD129

Astudiaeth Ddichonoldeb Llwybrau Beicio Mynydd yn y Tri Chwm

CREU CYMUNEDAU DIOGEL, IACH A CHYNHWYSOL – TAI

SD130

Astudiaeth Hyfywedd Tai Fforddiadwy Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 2010

SD131

Asesiad Llety ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr - 2010

SD132

Protocol Cyngor Bwrdeistef Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer Rheoli Gwersylloedd Diawdurdod Sipsiwn a Theithwyr

SD133

Asesiad o’r Farchnad Dai Leol - 2009

SD134

Cyd-astudiaeth o’r Tir sydd ar Gael ar gyfer Tai 2009

SD135

Cyd-astudiaeth o’r Tir sydd ar Gael ar gyfer Tai 2010

SD136

Cyd-astudiaeth o’r Tir sydd ar Gael ar gyfer Tai 2011

SD137

Canllawiau Cynllunio Atodol 13 - Tai Fforddiadwy

SD138

Diweddariad o’r Asesiad o’r Farchnad Dai Leol - Chwefror 2012

SD139

Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth Cyfraddau Rhannu Tai Rhanbarthol De-ddwyrain Cymru

SD140

Briff Datblygiad Maendy Farm

SD141

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Fframwaith Datblygu Coed Parc – Ionawr 2011

SD142

Briff Datblygiad Broadlands

SD143

Strategaeth Dai Leol 2009 - 2014

SD144

Arolwg o Gyflwr Stoc Tai y Sector Preifat 2009 (Fordham research)

CREU CYMUNEDAU DIOGEL, IACH A CHYNHWYSOL – CYFLEUSTERAU CYMDEITHASOL A CHYMUNEDOL

SD145

Archwiliad Chwaraeon Awyr Agored - 2010

SD146

Archwiliad Lleoedd Chwarae i Blant - 2010

SD147

Archwiliad Rhandiroedd - 2010

SD148

Astudiaeth o Fannau Gwyrdd Naturiol Hygyrch 2009

SD149

Cynllun Plant a Phobl Ifanc 2011 - 2014

SD150

Rhaglen Moderneiddio Ysgolion

SD151

Safonau Meysydd Chwarae Cymru (Ar gael mewn copi caled yn unig gan y Swyddog Rhaglenni)

SD152

Datblygu Safonau ar gyfer Mannau Gwyrdd Naturiol Hygyrch mewn Trefi a Dinasoedd

*Gallai rhai dolenni eich arwain at wefan allanol nad yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gyfrifol amdani.

Last Updated: 22/06/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud