Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cynigion Cyn-adneuo

At ddibenion ymgynghori, mae’r Cyngor wedi cymeradwyo Cynigion Cyn-adneuo CDLl Pen-y-bont ar Ogwr sy’n amlinellu Gweledigaeth ac Amcanion y Cynllun a’r Strategaeth sy’n Cael ei Ffafrio. Caiff y rhain eu dangos ar ffurf Diagram Strategol a’u gweithredu drwy Bolisïau Strategol. Cynhaliwyd yr ymgynghoriad rhwng 12 Chwefror a 31 Mawrth 2009.

Mae’r Cynigion Cyn-adneuo hefyd wedi bod yn destun Arfarniad Cychwynnol annibynnol o Gynaliadwyedd (sy’n cynnwys yr Asesiad Amgylcheddol Strategol) ac maent wedi cael eu sgrinio o safbwynt Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd.

Mae’r Ddogfen Cynigion Cyn-adneuo ar gael i’w darllen yma.

Mae’r Crynodeb Anhechnegol o’r Arfarniad o Gynaliadwyedd ar gael i’w ddarllen yma.

Mae’r Arfarniad o Gynaliadwyedd llawn (sy’n cynnwys yr Asesiad Amgylcheddol Strategol) ar gael i’w ddarllen yma.

Mae’r Adroddiad Sgrinio o safbwynt yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd ar gael i’w ddarllen yma.

Mae Cynigion Cyn-adneuo Cynllun Datblygu Lleol Pen-y-bont ar Ogwr yn cyflwyno gweledigaeth ar gyfer y CDLl sy’n datgan:

Erbyn 2021, caiff Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ei gweddnewid i fod yn rhwydwaith cynaliadwy, diogel, iach a chynhwysol o gymunedau sy’n cynnwys aneddiadau cryf, cyd-ddibynnol a chysylltiedig sydd â gwell ansawdd bywyd a chyfleoedd i bawb sy’n byw a gweithio yn yr ardal, yn ymweld â hi neu’n ymlacio ynddi.

Y catalyddion i’r gweddnewidiad hwn fydd:

  • canolfan gyflogaeth, fasnachol a gwasanaethau ranbarthol lwyddiannus ym Mhen-y-bont ar Ogwr
  • cyrchfan bywiog ar lan y dŵr, yn croesawu twristiaid, ym Mhorthcawl
  • Maesteg wedi cael ei hadfywio
  • cymunedau sy’n ffynnu yn y Cymoedd

Mae’r Cynigion Cyn-adneuo wedi’u seilio o amgylch y pedair thema ganlynol:

- Cynhyrchu mannau cynaliadwy o ansawdd uchel

- Amddiffyn a gwella’r amgylchedd

- Lledaenu ffyniant a chyfle drwy adfywio

- Creu cymunedau diogel, iach a chynhwysol

Mae rhoi Strategaeth y CDLl ar waith yn llwyddiannus yn dibynnu ar dair elfen:

- Gweithredu pedair ardal dwf allweddol o safbwynt adfywio strategol

- Datblygu pedwar safle cyflogaeth strategol

- Gwireddu prosiectau adfywio eraill sy’n cael eu targedu


Ceir crynodeb o’r cynigion yng Nghylchlythyr y CDLl sydd wedi cael ei ddanfon i bob aelwyd yn y Fwrdeistref Sirol. Cliciwch yma i ddarllen copi.

Yn ogystal â bod y dogfennau i gyd ar gael ar-lein, maent ar gael yn y mannau isod:

  • Yn eich llyfrgell leol
  • Yng Nghanolfan Gwasanaeth Cwsmeriaid y Cyngor yn y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr

Gan fod y cyfnod ymgynghori wedi dod i ben erbyn hyn, caiff yr holl sylwadau eu cyflwyno i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a bydd unrhyw newidiadau priodol yn cael eu gwneud i’r strategaeth sy’n cael ei ffafrio ar gyfer y CDLl. Caiff y strategaeth ddiwygiedig ei hymgorffori wedyn yng Nghynllun Datblygu Lleol wedi’i Adneuo Pen-y-bont ar Ogwr. Byddwn yn ymgynghori ymhellach â’r cyhoedd ynglŷn â hwn yn 2010.

Manylion Cyswllt

Os bydd angen unrhyw wybodaeth neu gymorth pellach arnoch ynglŷn â’r CDLl, dylech gysylltu â’r Is-adran Cynllunio Datblygu un ai dros yr e-bost: planning@bridgend.gov.uk, drwy lythyr i’r cyfeiriad uchod, neu dros y ffôn ar 01656 643670

Mae rhagor o wybodaeth am Gynllun Datblygu Lleol Pen-y-bont ar Ogwr i’w gweld ar we dudalennau’r Adran Gynllunio.

Mae modd gweld y canllawiau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ar baratoi Cynlluniau Datblygu Lleol ar ei gwefan hi(cyswllt allanol).

Ebrill 2009

Last Updated: 08/06/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud