Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cafodd Cynllun Datblygu Lleol Pen-y-bont ar Ogwr ei fabwysiadu gan Gynor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar 18 Medi 2013. 

Gweler y Cynllun Mabwysiedig Rhyngweithiol Datganiad Ysgrifenedig / Mapiau Cynigion

Mae’n Cynllun yn nodi polisïau defnydd tir y Fwrdeistref Sirol. Y rhain sy’n cael eu defnyddio wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio. Mae’r polisïau hyn yn cynnwys dyraniadau defnydd tir ar gyfer gwahanol fathau o ddatblygiadau (e.e. tai, cyflogaeth, manwerthu, addysg, mannau agored ac ati) yn ogystal â meini prawf ar gyfer asesu cynigion unigol. Mae gan y Cynllun y potensial i effeithio’n uniongyrchol ar fywydau pob un o drigolion y Fwrdeistref Sirol yn ogystal â bod iddo oblygiadau mawr i dirfeddianwyr.

Er mai’r un pwrpas sydd i’r CDLl, bydd yn arwain y datblygu yn y Fwrdeistref Sirol tan 2021, a bydd yn cael ei adolygu o bryd i’w gilydd.

Paratoi’r Cynllun Datblygu Lleol

Bydd pob dogfen sy’n gysylltiedig â pharatoi’r CDLl, yn cynnwys yr hysbysiadau statudol, y papurau ymgynghori a’r ymatebion ymgynghori argael i'w gweld isod. Cliciwch ar y cam perthnasol i gael rhagor o wybodaeth.

 

 

Cam

1.

Adolygu a Datblygu Sylfaen Tystiolaeth

Datblygu Llyfrgell Gynllunio (yn ymgorffori Deunydd Sylfaen Tystiolaeth y CDLl)

Adroddiadau Sgrinio a Chwmpasu’r Arfarniad o Gynaliadwyedd

2.

Y Cytundeb Cyflawni

Cytundeb Cyflawni’r CDLl

3.

Cynigion Cyn-adneuo

Safleoedd Posibl

Gweithdrefn Asesu Ddrafft y Safleoedd Posibl

Cynigion Cyn-adneuo (yn cynnwys yr Arfarniad o Gynaliadwyedd a Gwaith Cwmpasu ar gyfer Asesiad y Rheoliadau Cynefinoedd)

Adroddiad Ymgynghori Cychwynnol y Cynigion Cyn-adneuo

4.

Cynllun Adneuo

Y Cynllun Datblygu Lleol (CDLI): -
Cynllun Adneuo - Datganiad Ysgrifenedig
Mapiau Cynigion - Mynegai a Allweddol
Mapiau Cynigion 1 -13
Mapiau Cynigion 14 - 26
Mapiau Cynigion 27 - 37

Ymgynghoria a’r Cynllun Adneuo

Cynllun Adneuo : Dogfennaeth Ategol a Chefndir

Sylwadau’r Ymgynhoriad Ynghylch y Cynllun Adneuo ac Ymateb y Cyngor

Adroddiad Ymgynghori

5.

Safleoedd Amgen

Ymgynghoriad Ynghylch Safleodd Agmen

Y Gofestr Safleoedd Amgen, Sylwadau ac Ymateb y Cyngor

Adroddiad Ymgynghori

6.

Cyflwyno'r ac Archwilio’r Cynllun Datblygu Lleol

Dologfennau Cyflwyno CDLI

Hysbysaid o'r Broses o Gyflwyno Cynllun Datblygu Lleol

Archwiliad

Hysbysiad o Archwiliad

Ymgynhoriad ynghylch Safleodd Diwygiedig y CDLI

Sylwadau'r Ymgynhoriad ynghylch Safleodd Diwygiedig y CDLI

 7.

Adroddiad yr Arolygwr

Adroddiad yr Arolygwr

 8.

Mabwysiadu

Dogfennau Mabwysiadu

Cronfa Ddata Safleoedd Datblygu’r CDLl

Adroddiad Monitro Blynyddol

 

 

Statws y Cynllun Datblygu a hynt y gwaith o baratoi’r cynllun
Y cynnydd diweddaraf a wnaed yn y gwaith o baratoi’r CDLl.


Cyfarfodydd CDLl y Cyngor a’r Grŵp Llywio
Mae’n cynnwys adroddiadau a chofnodion o gyfarfodydd y Cyngor a Grŵp Llywio’r CDLl sy’n ymwneud â Pharatoi’r CDLl.


Gellir cael rhagor o wybodaeth oddi wrth yr Is-adran Cynllunio Datblygu:

Yr Adran Gynllunio, y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB
Ffôn: 01656 643169 / 643193

Ffacs: 01656 643190

E-bost: developmentplanning@bridgend.gov.uk

Last Updated: 01/12/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud