Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cytundeb Cyflawni’r CDLl

Mae’r Cytundeb Cyflawn, sef cam cyntaf paratoi’r CDLl, yn nodi Cynllun Cynnwys Cymunedau ac Amserlen Baratoi.

Nod y Cytundeb Cyflawni yw:

  • Dangos bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cyflawni’r gofynion cyfreithiol o ran darparu ei Gynllun Datblygu Lleol newydd;
  • Nodi strategaeth yr awdurdod cynllunio lleol i gynnwys cymunedau, a sut mae’n cysylltu â chynlluniau cynnwys cymunedau eraill;
  • Nodi mewn termau cyffredinol pa grwpiau cymunedol lleol a chyrff eraill y mae angen ymgynghori â nhw;
  • Dangos sut y gellir cynnwys pobl leol, grwpiau cymunedol a chyrff eraill mewn ffordd amserol a hygyrch;
  • Dangos bod y dulliau sydd i gael eu defnyddio i gynnwys pobl leol, grwpiau cymunedol a chyrff eraill yn addas ar gyfer gwahanol gamau’r Cynllun Datblygu Lleol ac i gymunedau neilltuol;
  • Dangos sut y gall yr awdurdod cynllunio lleol ddarparu’r adnoddau ar gyfer y broses a’i rheoli’n effeithiol;
  • Dangos sut mae canlyniadau cynnwys cymunedau i gael eu bwydo i mewn wrth baratoi’r Cynllun Datblygu Lleol a Chanllawiau Cynllunio Atodol; a
  • Nodi’r mecanweithiau ar gyfer adolygu’r gweithdrefnau perthnasol.

Cytundeb Cyflawni Diwygiedig Medi 2012

Canfu’r Cyngor fod rhaid iddo ddiwygio’r Amserlen ar gyfer paratoi’r CDLl fel yr oedd wedi’i chynnwys yn y Cytundeb Cyflawni gwreiddiol. Cytunodd Llywodraeth Cymru i’r newidiadau hyn ym Medi 2012. Mae testun y Cytundeb Cyflawni diwygiedig i’w ganfod isod:

Cysylltiadau’r Cytundeb Cyflawni:

Adroddiadau a Chofnodion y Cyngor a Grŵp Llywio’r CDLl mewn perthynas â’r Cytundeb Cyflawni

Y Cytundeb Cyflawni Drafft

Hysbysiad Lleol am yr Ymgynghori ynghylch y Cytundeb Cyflawni Drafft

Adroddiad Fforwm Rhanddeiliaid Allweddol y CDLl : 15 Awst 2006

Ymateb y Cyngor i sylwadau ar y Cytundeb Cyflawni drafft

Asesiad yr Awdurdod Cynllunio Lleol o sut mae’r Cytundeb Cyflawni a gyflwynwyd yn bodloni Meini Prawf Llywodraeth Cynulliad Cymru

Y Cytundeb Cyflawni a Gyflwynwyd:-

Datganiad Ysgrifenedig
Atodiad 1
Atodiad 2
Atodiad 3
Atodiad 4
Atodiad 5
Atodiad 6
Atodiad 7

Llythyr Llywodraeth Cynulliad Cymru yn cytuno ar y Cytundeb Cyflawni gwreiddiol - 6 Tachwedd 2006

Cais am adolygu’r Cytundeb Cyflawni – 19 Medi 2012

Llythyr Llywodraeth Cynulliad Cymru yn cytuno ar y Cytundeb Cyflawni diwygiedig – 20 Medi 2012

Cytundeb Cyflawni CDLl Pen-y-bont ar Ogwr: -

Testun y Cytundeb Cyflawni – Diwygiwyd Medi 2012

Atodiad 1 – Y Broses o Baratoi’r CDLl –Diwygiwyd Medi 2012

Atodiad 2 – Yr Amserlen ar gyfer Paratoi’r CDLl– Diwygiwyd Medi 2012

Atodiad 3 – Cyfansoddiad Fforwm Rhanddeiliaid Allweddol y CDLl

Atodiad 4 – Cronfa ddata o Ymgyngoreion Statudol a’r Rhai sydd â Buddiant

Atodiad 5 – Sut y bydd cynlluniau a strategaethau eraill yn dylanwadu ar y CDLl

Atodiad 6 – Ymatebion i’r Ymgynghori ynghylch y Cytundeb Cyflawni drafft

Atodiad 7 – Rhestr Termau

Last Updated: 30/09/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud