Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ymgynghoriad ynghylch Safleoedd Diwygiedig y CDLl

Cyflwyniad

Mae a wnelo’r ymgynghoriad hwn â diwygiadau arfaethedig y Cyngor i rai safleoedd sydd wedi’u cynnwys o fewn Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Pen-y-bont ar Ogwr.

Dogfen gyfreithiol yw’r CDLl a fydd yn nodi’r polisïau cynllunio yn y fwrdeistref sirol hyd at 2021. Bydd y CDLl yn cael ei ddefnyddio i benderfynu ynghylch ceisiadau cynllunio ac i arwain a hybu datblygiad sydd er lles y cyhoedd. Mae’r polisïau yn y cynllun yn adnabod tir ar gyfer gwahanol fathau o ddatblygiad – megis tai, cyflogaeth, adwerthu, addysg a mannau agored. Mae gan y cynllun y potensial i gael effaith uniongyrchol ar fywydau pob un o drigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ac mae’n dwyn goblygiadau mawr i dirfeddianwyr a datblygwyr.

Fe hoffem glywed eich safbwyntiau chi am y newidiadau cyfyngedig y mae’r Cyngor yn cynnig eu gwneud i’r CDLl.

Cefndir

Cyflwynodd y Cyngor Gynllun Datblygu Lleol (CDLl) Pen-y-bont ar Ogwr i Lywodraeth Cymru ym mis Gorffennaf 2012.

Mae arolygydd annibynnol wrthi ar hyn o bryd yn cynnal archwiliad i benderfynu a yw’r cynllun yn gadarn. Mae ei ganfyddiadau rhagarweiniol yn nodi bod angen safleoedd ychwanegol i ddiwallu anghenion tai’r Fwrdeistref Sirol hyd at 2021. Mae hefyd yn ystyried, gyda rhai dyraniadau tybiannol a ddangosir â symbol ar y Map Cynigion sy’n cyd-fynd â’r Cynllun, bod angen dangos terfynau diffiniol.

Fel rhan o’r ymateb i ganfyddiadau rhagarweiniol yr Arolygydd, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cynhyrchu dogfen ymgynghori sy’n cynnwys atodlen o’r Safleoedd Defnydd Cymysg PLA3 hynny yn y Cynllun y cynigir eu diwygio.

Yn ogystal, mae’r ddogfen yn nodi sut y mae’r Cyngor yn bwriadu dangos terfynau diffiniol y safleoedd hynny yn y Cynllun a ddangosir â symbol tybiannol yn y Cynllun a gyflwynwyd. Mae Arfarniadau o Gynaliadwyedd safle-benodol wedi cael eu paratoi hefyd i adlewyrchu’r newidiadau hyn.

Yn ogystal, mae’r ddogfen yn nodi sut y mae’r Cyngor yn bwriadu dangos terfynau diffiniol y safleoedd hynny yn y Cynllun a ddangosir â symbol tybiannol yn y Cynllun a gyflwynwyd. Mae Arfarniadau o Gynaliadwyedd safle-benodol wedi cael eu paratoi hefyd i adlewyrchu’r newidiadau hyn.

Mae dogfennau diwygiedig sy’n manylu ar yr Arfarniadau o Gynaliadwyedd (sy’n cynnwys Asesiad Amgylcheddol Strategol) a’r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd wedi cael eu paratoi i gyd-fynd â’r newidiadau arfaethedig gan gynnwys y Safleoedd Amgen hynny y mae’r Cyngor bellach yn eu cefnogi i ddarparu datblygiadau tai ychwanegol (ond nid ydynt yn cael sylw yn yr ymgynghoriad hwn).

Ble allaf weld y Cynigion?

Dulliau Ymgynghori

Fe hoffem wybod beth ydych chi’n ei feddwl am y diwygiadau arfaethedig i’r CDLl. Mae amrywiaeth o ffyrdd y gallwch weld y ddogfennaeth ymgynghori a gwneud sylwadau.

DYLAI EICH SYLWADAU YMWNEUD DIM OND Â’R DOGFENNAU YMGYNGHORI SY’N MANYLU AR Y DIWYGIADAU I SAFLEOEDD AC NI DDYLENT YMWNEUD Â’R CDLL ADNEUO NA’R CDLL A GYFLWYNWYD.

NI FYDD SYLWADAU AR Y SAFLEOEDD AMGEN Y MAE’R AWDURDOD CYNLLUNIO LLEOL WEDI YSTYRIED AR wahân EU BOD YN ANGENRHEIDIOL I DDIWALLU’R ANGEN CYNYDDOL AM DAI (YN RHANNOL) YN CAEL EU DERBYN.

Bydd y cyfnod ymgynghori’n rhedeg o 21 Chwefror 2013 tan 9 Ebrill 2013 .

Ble allaf weld y cynigion yn llawn?


Mae’r ddogfennaeth lawn ar gael yn y lleoliadau canlynol:

  • Ar-lein, gan ddefnyddio’r dolenni uchod.
  • Yn unrhyw lyfrgell yn y Fwrdeistref Sirol.
  • Yng Nghanolfan Gwasanaethau i Gwsmeriaid y Cyngor yn y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr.


Sut allaf roi fy safbwyntiau?


Mae nifer o ffyrdd y gallwch roi eich safbwyntiau ar y cynigion:

  • Gallwch gwblhau ffurflen ar-lein, ac mae’r cyfleuster hwn yn eich galluogi i lanlwytho dogfennau ategol os oes angen;
  • Gallwch lawrlwytho a chwblhau ffurflen sylwadau, a fydd hefyd ar gael mewn llyfrgelloedd lleol, neu yn yr arddangosfeydd a’r sesiynau galw heibio;
  • Gallwch e-bostio eich sylwadau’n uniongyrchol i: ldp@bridgend.gov.uk;
  • Gallwch ffacsio’ch sylwadau i 01656 643190.
  • Gallwch ysgrifennu at y Rheolwr Grŵp dros Ddatblygu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB.


Sylwer bod yn rhaid i’r holl ymatebion ein cyrraedd erbyn 5pm ar ddydd Mawrth 9 Ebrill 2013.

Beth yw’r camau nesaf?


Unwaith y bydd y cyfnod ymgynghori wedi dod i ben, bydd yr holl sylwadau’n cael eu trosglwyddo i’r Arolygydd sy’n cynnal yr archwiliad. Bydd yn ystyried y sylwadau a wnaed ac yn penderfynu a oes unrhyw sesiynau ychwanegol yn ofynnol fel rhan o’r gwrandawiad Archwilio i drafod y materion a godwyd mewn mwy o fanylder i’w alluogi i benderfynu a yw’r Cynllun fel y’i diwygiwyd yn ‘gadarn’ ac i gyflwyno’i adroddiad i’r Cyngor, y disgwylir iddo wneud yn haf 2013.

Cael gwybod mwy


Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch neu os oes gennych unrhyw gwestiynau yr hoffech eu gofyn, cysylltwch â’r tîm Cynllunio Datblygu ar 01656 643168 neu drwy anfon neges e-bost i: ldp@bridgend.gov.uk .

I gael mwy o wybodaeth am y Gwaith i Baratoi’r CDLl hyd yn hyn, cliciwch yma.

Last Updated: 30/09/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud