Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

ARCHWILIAD O GYNLLUN DATBLYGU LLEOL PEN-Y-BONT AR OGWR

Arolygwr

Mae Llywodraeth Cymru wedi penodi Mr Robert Mellor, Arolygwr o’r Arolygiaeth Gynllunio, i gynnal yr Archwiliad i benderfynu a yw’r CDLl yn gadarn. Ei rôl ef yw ystyried yr holl dystiolaeth a llunio adroddiad i’r Cyngor gan roi ei argymhellion ar gyfer gweithredu. Bydd adroddiad yr Arolygwr yn rhwymo’r Cyngor.

Yr Archwiliad

Mae’n debygol y bydd dwy elfen i’r Archwiliad. Bydd yr Arolygwr yn rhoi ystyriaeth lawn i’r CDLl, yr holl sylwadau a wnaed a materion polisi a deddfwriaethol eraill, a bydd yn cynnal cyfres o sesiynau Gwrandawiad a fydd wedi’u bwriadu i drafod materion arwyddocaol a adnabuwyd gyda phartïon perthnasol. Innovation Centre, Bridgend Science Park, CF31 3NA.

Dyddiadau Allweddol i Gyfranogwyr (gall y dyddiadau newid)


Cyfarfod Cyn y Gwrandawiad

Bydd cyfarfod Cyn y Gwrandawiad ar gyfer yr Archwiliad o CDLl Pen-y-bont ar Ogwr yn cael ei gynnal yn ystod cyfnod cynnar yr Archwiliad. Pwrpas y cyfarfod hwn fydd helpu’r Arolygwr a’r holl bartïon cyfrannog i baratoi ar gyfer Gwrandawiadau. Bydd yr Arolygwr yn amlinellu’r gweithdrefnau i’w dilyn yn ystod yr archwiliad. Fydd y Cyfarfod Cyn y Gwrandawiad yn cael ei cynnal ar Ddydd Iau 4 Hydref am 2yp.

Sesiynau Gwrandawiad

Bydd cyfres o sesiynau gwrandawiad yn cael eu cynnal i drafod amryw agweddau ar y CDLl. Bydd manylion pellach am y sesiynau gwrandawiad ar gael yma pan gânt eu gyhoeddi.

Cliciwch yma i glywed rhaglen sesiwn.

Cliciwch yma i clyw tudalennau gwe sesiwn

Llyfrgell yr Archwiliad

Mae Llyfrgell yr Archwiliad yn cynnwys y dogfennau a gyflwynwyd ar gyfer yr Archwiliad o’r CDLl, dogfennau mewn perthynas â phroses yr Archwiliad a dogfennau eraill mewn perthynas â chynllunio a fu’n sail i’r CDLl Adneuo. I weld dogfennau yn Llyfrgell yr Archwiliad ewch at Dudalen We Llyfrgell yr Archwiliad.

- Dogfennau Cyflwyno

- Dogfennau Archwiliad

- Dogfennau Sesiynau Gwrandawiad

- Llyfrgell yr Archwiliad

Swyddog y Rhaglen

Caiff proses yr archwiliad ei gweinyddu gan Swyddog y Rhaglen, Nicola Gandy, sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda’r Arolygwr.

Gellir cysylltu â Swyddog y Rhaglen ar 07790939238 neu programme.officer@bridgend.gov.uk .

Last Updated: 19/11/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud