Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ymgynghori ynghylch y Drefn Ddrafft i Asesu Safleoedd Posibl

Un elfen allweddol wrth ddatblygu CDLl Pen-y-bont ar Ogwr yw nodi safleoedd addas ar gyfer tai, cyflogaeth, cynigion trafnidiaeth, manwerthu a defnyddiau tir eraill o bwys megis hamdden ac adloniant a chyfleusterau cymunedol yn y dyfodol. Fel rhan o’r broses hon, rhwng 9 Tachwedd 2006 a 31 Ionawr 2007 gwahoddodd y Cyngor gynigion gan dirfeddianwyr, datblygwyr ac eraill a oedd â diddordeb i awgrymu safleoedd posibl i’w datblygu yn y dyfodol. O ganlyniad, cyflwynwyd nifer sylweddol o safleoedd posibl (dros 400) i’r Cyngor iddo eu hystyried drwy broses y CDLl.

Mae’r safleoedd a awgrymwyd wedi cael eu crynhoi’n ‘Gofrestr Safleoedd Posibl’, a gyhoeddwyd ym mis Ebrill 2007.

Er mwyn asesu’r safleoedd sydd wedi cael eu cynnig i’w cynnwys o bosibl yn y CDLl adnau, mae’r Cyngor wedi datblygu trefn asesu safleoedd (gweler y cysylltiadau isod). Bydd y drefn hon yn cael ei chymhwyso i’r holl Safleoedd Posibl sydd ar y Gofrestr Safleoedd Posibl, ynghyd ag unrhyw safleoedd ychwanegol a ddaw i’r amlwg efallai yn sgil y gwaith casglu tystiolaeth sy’n dal i fynd rhagddo, astudiaethau technegol yr ymgymerir â nhw gan neu ar ran y Cyngor, a’r safleoedd hynny na weithredwyd arnynt sydd wedi’u dyrannu yng Nghynllun Datblygu Unedol (CDU) mabwysiedig cyfredol Pen-y-bont ar Ogwr.

Nid yw’n ofynnol yn ôl y rheoliadau CDLl i’r Cyngor ymgynghori ynghylch y Drefn Asesu Safleoedd Posibl. Fodd bynnag, tybir ei bod yn briodol cynnal ymarferiad ymgynghori anffurfiol cyfyngedig er mwyn bod yn dryloyw ynglŷn â’r drefn asesu a chanfod barn pobl. Bydd y farn honno’n dylanwadu ar y broses a bydd yn cael ei haddasu os credir bod hynny’n briodol.

Hoffai’r Cyngor glywed eich barn ar y Drefn Asesu ddrafft erbyn 20fed Tachwedd 2009. Ar ôl y dyddiad hwn, efallai y caiff y drefn ei newid o ganlyniad i’r sylwadau a ddaw i law a bydd trefn derfynol yn cael ei chyhoeddi. Bydd canlyniadau’r ymarferiad asesu’n cael eu cyhoeddi ochr yn ochr â’r CDLl Adnau yn 2010.

Dylech anfon unrhyw sylwadau sydd gennych ar y drefn ddrafft at:

Y Rheolwr Grŵp – Datblygu
Adfywio a Datblygu
Y Gyfarwyddiaeth Gymunedau
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB

e-bost: developmentplanning@bridgend.gov.uk

ffacs
: 01656 643190

Cysylltiadau’r Drefn i Asesu Safleoedd Posibl:-

Y Drefn Ddrafft i Asesu Safleoedd Posibl

Y Gofrestr Safleoedd Posibl

Last Updated: 30/09/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud